Zawód biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji przeprowadzają dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych, w tym w zakresie nieprawidłowości sprawozdań finansowych, nadużyć na rynku papierów wartościowych oraz wykrywania nadużyć na rynku. Zarządzają ocenami ryzyka nadużyć finansowych i przygotowują sprawozdania kryminalistyczne, w tym analizę i weryfikację dowodów. Biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji współpracują z organami regulacyjnymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Dane wywiadowcze bazujące na naukach sądowych

  Procedury i metodologie gromadzenia oraz analizowania danych wywiadowczych i danych kryminalistycznych do celów dochodzeniowych.

 • Działalność bankowa

  Szeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywatnej, aż po ubezpieczenia, handel obcymi walutami, handel towarami, obrót papierami wartościowymi, handel traktami terminowymi i opcjami.

 • Wykrywanie oszustw

  Techniki stosowane w celu zidentyfikowania oszukańczych praktyk.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania z audytów finansowych

  Zbierać informacje na temat ustaleń kontroli sprawozdania finansowego i zarządzania finansami w celu przygotowania raportów, wskazania możliwości ulepszeń i potwierdzenia możliwości zarządzania.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Wykrywać przestępstwa finansowe

  Badać, dociekać i powiadamiać o możliwych przypadkach przestępstw finansowych, takich jak pranie pieniędzy lub uchylanie się od opodatkowania, które można zaobserwować w sprawozdaniach i księgach finansowych przedsiębiorstw.

 • Interpretować przepisy prawa

  Interpretować przepisy prawa podczas badania sprawy w celu poznania właściwych procedur rozpatrywania sprawy, określonego statusu sprawy i zaangażowanych stron, możliwych wyników oraz sposobów przedstawienia najlepszych argumentów w celu uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

 • Podejmować działania w zakresie księgowości śledczej

  Przeprowadzać audyty i oceny informacji finansowych, rachunków, produktów finansowych i zarządzania przedsiębiorstwami. Przeprowadzać dochodzenia finansowe pod różnym kątem, takie jak roszczenia ubezpieczeniowe, oszustwa i przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • śledzić transakcje finansowe

  Obserwacja, śledzenie i analiza transakcji finansowych dokonywanych w firmach lub bankach. Określić ważność transakcji i sprawdzić transakcje podejrzane lub obarczone wysokim ryzykiem, aby uniknąć niewłaściwego zarządzania.

 • Przeprowadzać audyty finansowe

  Oceniać i monitorować stan finansowy, operacje i ruchy finansowe wyrażone w sprawozdaniach finansowych spółki. Dokonywać przeglądu dokumentacji finansowej w celu zapewnienia gospodarności i dobrego zarządzania.

 • Wykrywać błędy rachunkowe

  Śledzić konta, poprawiać dokładność zapisów i określać błędy w celu ich rozwiązania.

 • Zarządzać rachunkami bankowymi przedsiębiorstwa

  Dokonywać przeglądu rachunków bankowych firmy, ich różnych celów i odpowiednio nimi zarządzać, jednocześnie kontrolując ich saldo, stopy procentowe i opłaty.

Source: Sisyphus ODB