Zawód biomedyk - badania zaawansowane

Biomedycy w dziedzinie badań zaawansowanych zobowiązują się do prowadzenia zaawansowanych badań translacyjnych w dziedzinie nauk biomedycznych oraz do pracy w charakterze edukatorów swoich zawodów lub innych specjalistów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody analityczne w biomedycynie

  Różne metody badawcze, matematyczne lub analityczne stosowane w naukach biomedycznych.

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

 • Bezpieczeństwo biologiczne w laboratorium biomedycznym

  Zasady i metody zarządzania materiałami zakaźnymi w środowisku laboratoryjnym, poziomy bezpieczeństwa biologicznego, klasyfikacja i ocena ryzyka, chorobotwórczość i toksyczność żywych organizmów oraz ich możliwe zagrożenia w celu zminimalizowania ryzyka dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

 • Nauki biomedyczne

  Zasady nauk przyrodniczych mających zastosowanie do medycyny. Nauki medyczne, takie jak mikrobiologia medyczna i wirusologia kliniczna stosują zasady biologiczne w zakresie wiedzy medycznej i wynalazków.

 • Zasady etyki zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia

  Standardy moralne i procedury, kwestie etyczne i obowiązki związane z zawodami w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak poszanowanie godności ludzkiej, samostanowienie, świadoma zgoda i poufność pacjenta.

 • Techniki biomedyczne

  Różne metody i techniki stosowane w laboratoriach biomedycznych, takie jak techniki molekularne i biomedyczne, techniki obrazowania, inżynieria genetyczna, techniki elektrofizjologii oraz techniki in silico.

 • Rola naukowców biomedycznych w systemie opieki zdrowotnej

  Role i zakres odpowiedzialności naukowca biomedycznego w ramach systemu regulacji w zakresie opieki zdrowotnej.

Umiejętności

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Podejmować decyzje kliniczne

  Reagować na zapotrzebowanie na informacje poprzez gromadzenie i analizowanie dostępnych wyników badań w celu uzyskania informacji dla decyzji klinicznych.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Zatwierdzać wyniki analizy biomedycznej

  Klinicznie zatwierdzać wyniki analizy biomedycznej zgodnie z wiedzą fachową i poziomem zezwoleń.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Zgłębiać określone zagadnienia

  Prowadzić efektywne badania określonych zagadnień, tak aby można było przedstawić w skróconej formie informacje odpowiednie dla różnych odbiorców. W badaniach można korzystać z książek, czasopism, Internetu lub rozmów z osobami dysponującymi wiedzą na dany temat.

 • Przeprowadzać badanie stanu zdrowia

  Prowadzić badania w dziedzinach związanych ze zdrowiem i przekazywać wyniki ustnie w formie publicznych prezentacji lub na piśmie w formie sprawozdań i innych publikacji.

 • Pomagać w sporządzaniu dokumentacji laboratoryjnej

  Pomagać w dokumentowaniu pracy w laboratorium, zwracając szczególną uwagę na zasady i standardowe procedury operacyjne.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Rejestrować dane zgromadzone w ramach badań biomedycznych

  Używać technologii informatycznej, aby dokładnie rejestrować i analizować dane z testów biomedycznych, sporządzać raporty na temat danych i udostępniać wyniki odpowiednim osobom.

Source: Sisyphus ODB