Zawód doradca–wykładowca akademicki w zakresie pracy socjalnej

Doradcy-wykładowcy akademiccy w zakresie pracy socjalnej są specjalistami, którzy pełnią podwójną rolę: z jednej strony stosują dyscyplinę akademicką, która świadczy usługi społeczne, takie jak doradztwo, terapia lub rzecznictwo, osobom lub grupom osób, a z drugiej strony są częścią środowiska akademickiego zapewniającego kształcenie zawodowe, angażując się również w rozwój badań i wiedzy, wnosząc wkład w rozwiązania dotyczące złożonych problemów społecznych i innowacyjnych podejść mających na celu poprawę tych problemów. Uczą oni wiedzy na temat pracy socjalnej, umiejętności i wartości potrzebnych do przygotowania studentów do angażowania się w praktyki pracy socjalnej oparte na kompetencjach kulturowych z różnymi populacjami i społecznościami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody doradztwa

  Techniki doradztwa stosowane w różnych warunkach oraz z różnymi grupami i osobami, zwłaszcza w odniesieniu do metod nadzoru i mediacji w procesie doradztwa.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Wymogi prawne w sektorze społecznym

  Określone wymogi ustawowe i wykonawcze w sektorze socjalnym.

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

 • Teoria pracy społecznej

  Rozwój i cechy teorii pracy społecznej w oparciu o nauki społeczne i humanistyczne.

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

 • Nauki społeczne

  Rozwój i cechy teorii socjologicznych, antropologicznych, psychologicznych, politycznych i polityki społecznej.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • Stosować praktyki antyopresyjne

  Identyfikowanie przypadków ucisku w społeczeństwach, gospodarkach, kulturach i grupach, działając jako specjalista w sposób nieopresyjny, umożliwianie usługobiorcom podejmowania działań mających na celu poprawę ich życia i umożliwienie obywatelom zmiany swojego otoczenia zgodnie z ich własnymi interesami.

 • Wypracowywać profesjonalną postawę w pracy socjalnej

  Starać się zapewniać odpowiednie usługi klientom w pracy socjalnej, pozostając w ramach profesjonalnej struktury, rozumiejąc, co oznacza praca w stosunku do innych specjalistów i biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby klientów.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Inspirować korzystających z usług społecznych do większej samodzielności

  Umożliwiać jednostkom, rodzinom, grupom i społecznościom większą kontrolę nad swoim życiem i środowiskiem, samodzielnie lub z pomocą innych osób.

 • Radzić sobie z kwestiami etycznymi przy świadczeniu usług społecznych

  Stosowanie zasad etycznych w zakresie pracy społecznej w celu ukierunkowania praktyk i zarządzania złożonymi problemami etycznymi, dylematami i konfliktami zgodnie z praktyką zawodową, ontologią oraz kodeksem etycznym zawodów dotyczących usług społecznych, angażując się w podejmowanie decyzji etycznych poprzez stosowanie norm krajowych i – stosownie do przypadku – międzynarodowych kodeksów etyki lub deklaracji zasad.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Komunikować się z kolegami z innych dziedzin w kwestiach zawodowych

  Porozumiewać się w sposób profesjonalny i współpracować z reprezentantami innych zawodów w sektorze usług zdrowotnych i społecznych.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Działać na rzecz osób korzystających z usług społecznych

  Wypowiadać się w imieniu użytkowników usług, korzystając z umiejętności komunikacyjnych i wiedzy w odpowiednich dziedzinach, aby pomóc osobom mniej uprzywilejowanym.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Stosować holistyczne podejście do świadczenia usług społecznych

  Brać pod uwagę użytkownika usług społecznych w każdej sytuacji, określając powiązania między problemami społecznymi, rozwojem społecznym i politykami społecznymi w wymiarze mikro, mezo i makro.

 • Promować zmiany społeczne

  Promować zmiany w relacjach między osobami, rodzinami, grupami, organizacjami i społecznościami, biorąc pod uwagę i radząc sobie z nieprzewidywalnymi zmianami, na poziomie mikro, makro i mezo.

 • Zarządzać stresem w organizacji

  Radzić sobie ze źródłami stresu i wzajemną presją w ramach własnego życia zawodowego, takich jak stres związany z pracą zawodową i zarządzaniem, instytucjonalny i osobisty oraz pomagać innym w realizacji tego zadania, tak aby promować dobre samopoczucie współpracowników i unikać wypalenia.

 • Opracowywać materiały na zajęcia

  Pisać, wybierać lub rekomendować program nauczania dla uczniów zapisanych na kurs.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Przeprowadzać interwencje kryzysowe

  Reagować metodologicznie na zakłócenia lub załamania normalnego lub zwykłego funkcjonowania osoby, rodziny, grupy bądź społeczności.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Budować konstruktywne relacje z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Rozwijać współpracę, która pomaga w nawiązywaniu relacji, zajmować się wszelkimi problemami w ramach tych stosunków, tworzyć więzi i budować zaufanie użytkowników usług w drodze empatii, słuchania, opieki, ciepła i autentyczność.

 • Komunikować się z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Korzystanie z komunikacji werbalnej, niewerbalnej, pisemnej i elektronicznej. Zwracanie uwagi na konkretne potrzeby użytkowników usług społecznych, cechy, umiejętności, preferencje, wiek, stadium rozwojowe oraz kulturę.

 • Podejmować decyzje przy wykonywaniu pracy społecznej

  Podejmowanie decyzji na wniosek, pozostając w granicach przyznanych uprawnień i biorąc pod uwagę wkład użytkownika usług oraz innych opiekunów.

 • Prowadzić negocjacje z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Prowadzić rozmowy z klientem w celu ustalenia uczciwych warunków, opierając się na zaufaniu, przypominając klientowi, że praca jest dla niego korzystna, i zachęcając do współpracy.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Prowadzić negocjacje z zainteresowanymi stronami w obszarze usług społecznych

  Prowadzić negocjacje z instytucjami rządowymi, innymi pracownikami społecznymi, członkami rodziny i opiekunami, pracodawcami i właścicielami nieruchomości w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dla klienta.

 • Stosować normy jakości przy świadczeniu usług społecznych

  Stosować normy jakości usług socjalnych, przestrzegając wartości i zasad pracy socjalnej.

 • Dokonywać przeglądu planu w zakresie usług społecznych

  Dokonywanie przeglądu planów usług społecznych, uwzględniając opinie i preferencje użytkowników usług. Prowadzenie działań następczych w odniesieniu do planu, ocena ilości i jakości świadczonych usług.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami pomocniczymi sektora oświaty

  Komunikować się z kierownictwem placówki edukacyjnej, takim jak dyrektor szkoły i członkowie zarządu, oraz z zespołem wsparcia edukacji, np. asystent nauczyciela, doradca szkolny lub doradca akademicki w kwestiach związanych z dobrobytem uczniów.

 • Stosować techniki zarządzania poszczególnymi przypadkami

  Oceniać, planować, ułatwiać, koordynować i promować opcje i usługi w imieniu osoby.

 • Stosować techniki rozwiązywania problemów przy świadczeniu usług społecznych

  Systematycznie stosować proces rozwiązywania problemów krok po kroku w świadczeniu usług społecznych.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • świadczyć usługi społeczne w zróżnicowanych społecznościach kulturowych

  Dostarczać usługi uwzględniające różne tradycje kulturowe i językowe, wykazując szacunek i uznanie dla społeczności oraz zgodnie z polityką dotyczącą praw człowieka oraz równości i różnorodności.

 • Zwiększać przejrzystość prawodawstwa dla osób korzystających z usług społecznych

  Informować i wyjaśniać przepisy użytkownikom usług socjalnych, aby pomóc im zrozumieć implikacje, jakie dla nich mają, i jak wykorzystać je na swoją korzyść.

 • Nauczać podstaw opieki społecznej

  Instruować studentów w zakresie teorii i praktyki pracy społecznej, w tym wiedzy, umiejętności i wartości pracy społecznej, w celu przygotowania ich do angażowania się w pracę społeczną właściwą pod względem kulturowym z różnymi populacjami i społecznościami.

 • Udzielać porad w kwestiach socjalnych

  Pomagać i prowadzić użytkowników usług społecznych w rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych, społecznych lub psychologicznych.

 • Przekazywać informacje na temat rozwoju społecznego

  Raportowanie wyników i wniosków dotyczących rozwoju społecznego społeczeństwa w sposób zrozumiały, prezentować je ustnie i w formie pisemnej szerokiemu gronu od laików poczynając, a na ekspertach kończąc.

 • Stosować środki ostrożności w ramach praktyk opieki społecznej

  Dbać o przestrzeganie higieny podczas wykonywania pracy, uwzględniając bezpieczeństwo środowiska w placówkach dziennej opieki, domach opieki i w ramach opieki w domu.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Chronić osoby szczególnie wrażliwe korzystające z usług społecznych

  Interweniować, aby zapewniać wsparcie fizyczne, moralne i psychiczne osobom znajdującym się w niebezpiecznych lub trudnych sytuacjach oraz w razie potrzeby przenosić je w bezpieczne miejsce.

 • Działać we współpracy z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Pomagać użytkownikom usług społecznych zidentyfikować i wyrazić ich oczekiwania i mocne strony, udzielając im informacji i porad w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich okoliczności. Współpracować z osobami, rodzinami, grupami, społecznościami, aby osiągnąć zmiany i poprawić szanse życiowe.

 • Prowadzić rejestr pracy z usługobiorcami

  Prowadzić dokładną, zwięzłą, aktualną i terminową ewidencję pracy z usługobiorcami przy jednoczesnym przestrzeganiu prawodawstwa i polityki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

 • Współpracować z członkami społeczności

  Ustanawiać projekty społeczne mające na celu rozwój społeczności i aktywne uczestnictwo obywateli.

 • świadczyć opiekę zorientowaną na potrzeby danej osoby

  Traktować osoby jako partnerów w procesie planowania, rozwoju i oceny opieki w celu zapewnienia, że jest ona odpowiednia do ich potrzeb. Podejmować wszystkie decyzje, uwzględniając przede wszystkim interesy tych osób oraz ich opiekunów.

 • Planować procesy świadczenia usług społecznych

  Planować proces świadczenia usług społecznych, określając cel i rozważając metody wdrażania, wskazując możliwe zasoby, takie jak czas, budżet i personel, uzyskując do nich dostęp oraz wyznaczając wskaźniki do oceny wyników.

 • Wykazywać się empatią

  Rozpoznawać, rozumieć i dzielić się emocjami i spostrzeżeniami doświadczanymi przez inną osobę.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami sektora oświaty

  Kontaktowanie się z pracownikami szkoły, takimi jak nauczyciele, asystenci nauczycieli, doradcy akademiccy oraz dyrektorzy szkół w kwestiach związanych z dobrostanem uczniów. Współpraca w ramach uniwersytetu z personelem technicznym i badawczym w celu omówienia projektów badawczych i spraw związanych z nauką.

 • Przeprowadzać rozmowy z pracownikami służb społecznych

  Motywować klientów, współpracowników, kadrę kierowniczą lub urzędników do mówienia w sposób otwarty, swobodny i uczciwy, aby poznać ich doświadczenia, postawy i opinie.

 • Wykazywać się zdolnościami przywódczymi w sprawach związanych z usługami społecznymi

  Odgrywać kierowniczą rolę w praktycznych aspektach spraw związanych z sytuacjami i działaniami społecznymi.

 • Przygotowywać pakiety pracy socjalnej

  Tworzenie pakietu usług wsparcia społecznego w zależności od potrzeb użytkownika i zgodnie z określonymi normami, regulacjami i terminami.

 • Rozważać skutki społeczne działań dla osób korzystających z usług

  Działać zgodnie z politycznym, społecznym i kulturowym kontekstem użytkowników usług społecznych, biorąc pod uwagę wpływ niektórych działań na ich sytuację społeczną.

 • Kierować osoby korzystające z usług społecznych do innych podmiotów

  Przekazywanie spraw innym specjalistom i organizacjom, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników usług społecznych.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Stosować zasady wykonywania pracy zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej

  Pracować zgodnie z zasadami i wartościami zarządzania i organizacji, koncentrując się na prawach człowieka i sprawiedliwości społecznej.

 • Oceniać sytuację osób korzystających z usług społecznych

  Oceniać sytuację społeczną użytkowników usług, równoważąc ciekawość i szacunek w dialogu, biorąc pod uwagę ich rodziny, organizacje i społeczności oraz związane z nimi ryzyko oraz określając potrzeby i zasoby, aby zaspokajać potrzeby fizyczne, emocjonalne i społeczne.

 • Angażować usługobiorców i opiekunów w działania związane z planowaniem opieki

  Oceniać potrzeby osób w związku z ich opieką, zaangażować rodziny lub opiekunów we wspieranie opracowywania i wdrażania planów wsparcia. Zapewniać przegląd i monitorowanie tych planów.

 • Spełniać normy w zakresie świadczenia usług społecznych

  Zapewniać opiekę społeczną i pracę socjalną w sposób zgodny z prawem, bezpieczny, skuteczny i zgodny ze standardami.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Promować prawa usługobiorców

  Wspierać prawo klienta do kontrolowania własnego życia poprzez świadomy wybór usług, z których korzystają, szanując i w stosownych przypadkach promując indywidualne poglądy i wolę zarówno klienta, jak i jego opiekunów.

 • Oceniać własną działalność zawodową

  Rutynowo oceniać własną działalność zawodową, krytycznie oceniając i monitorując metody i wyniki praktyki w spójny i właściwy sposób, znając odpowiednie metody i wykorzystując informacje zwrotne od kierowników, przełożonych, innych pracowników oraz pacjentów/klientów w celu adekwatnego skorygowania sposobu wykonywania zawodu.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Zarządzać kryzysami społecznymi

  Określanie, reagowanie i motywowanie osób w sytuacjach kryzysu społecznego w odpowiednim czasie, z wykorzystaniem wszystkich zasobów.

 • Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu w dziedzinie pracy socjalnej

  Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu (URZ) w celu stałego aktualizowania i rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach jednego z praktycznych aspektów pracy socjalnej.

 • Wnosić wkład w ochronę osób przed zagrożeniem

  Stosować ustalone procesy i procedury, aby badać i zgłaszać niebezpieczne, obraźliwe, dyskryminujące lub wyzyskujące zachowania i praktyki, zwracając na takie zachowanie uwagę pracodawcy lub odpowiedniego organu.

 • Współpracować z innymi specjalistami

  Współpracować z osobami z innych sektorów w zakresie świadczenia usług socjalnych.

 • Przeciwdziałać problemom społecznym

  Zapobiegać rozwojowi problemów społecznych, określając i wdrażając działania, które mogą zapobiegać problemom społecznym, dążąc do poprawy jakości życia wszystkich obywateli.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

Source: Sisyphus ODB