Zawód doradca biznesowy

Doradcy biznesowi analizują sytuację, strukturę i procesy przedsiębiorstw oraz oferują usługi lub doradztwo służące ich doskonaleniu. Badają i określają procesy biznesowe, np. nieefektywność finansową lub zarządzanie pracownikami, oraz opracowują plany strategiczne pokonania tych trudności. Pracują w zewnętrznych firmach konsultingowych; prezentują strukturę przedsiębiorstwa oraz procesy metodologiczne z obiektywnego punktu widzenia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Procesy biznesowe

  Procesy stosowane przez organizację w celu poprawy wydajności, wyznaczania nowych celów i osiągania celów w opłacalny i terminowy sposób.

 • Metody konsultacji

  Techniki stosowane w celu ułatwienia jasnej i otwartej komunikacji oraz udzielania porad między osobami, społecznościami lub rządem, takie jak grupy dyskusyjne lub wywiady jeden na jednego.

Umiejętności

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Analizować czynniki zewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Prowadzić badania i analizy czynników zewnętrznych dotyczących przedsiębiorstw, takich jak konsumenci, pozycja na rynku, konkurenci i sytuacja polityczna.

 • Analizować czynniki wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Badać i rozumieć różne wewnętrzne czynniki wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw, takich jak ich kultura, podstawa strategiczna, produkty, ceny i dostępne zasoby.

 • Koordynować wysiłki na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa

  Synchronizować wysiłki, plany, strategie i działania prowadzone w departamentach przedsiębiorstw na rzecz wzrostu gospodarczego i jego obrotów. Utrzymywać rozwój działalności gospodarczej jako ostatecznego wyniku wszelkich wysiłków przedsiębiorstwa.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Podejmować strategiczne decyzje biznesowe

  Analizować informacje handlowe i konsultować się z dyrektorami celem podejmowania decyzji w różnych aspektach mających wpływ na perspektywy, wydajność i zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa. Rozważać opcje i rozwiązania alternatywne dla wyzwania oraz podejmować rozsądne i racjonalne decyzje oparte na analizie i doświadczeniu.

 • Analizować środowisko ICT organizacji

  Badać zewnętrzne i wewnętrzne środowisko organizacji, identyfikując jej mocne i słabe strony, aby zapewnić podstawę dla strategii firmy i dalszego planowania.

 • Przeprowadzać badania jakościowe

  Gromadzić istotne informacji poprzez stosowanie systematycznych metod, takich jak wywiady, grupy dyskusyjne, analizy tekstowe, obserwacje i studia przypadków.

 • Analizować plany biznesowe

  Analizować formalne oświadczenia składane przez przedsiębiorstwa, w których przedstawiono cele biznesowe i strategie ich realizacji, w celu oceny wykonalności planu i weryfikacji zdolności przedsiębiorstw do spełnienia zewnętrznych wymogów, takich jak spłata pożyczki lub zwrot z inwestycji.

 • Analizować cele biznesowe

  Badać dane zgodnie ze strategiami i celami biznesowymi oraz tworzyć krótko- i długoterminowe plany strategiczne.

 • Przeprowadzać analizę biznesową

  Oceniać stan przedsiębiorstwa samego w sobie oraz w odniesieniu do działalności komercyjnej, prowadzenie badań, umieszczanie danych w kontekście potrzeb biznesowych i określanie obszarów możliwości.

 • Doradzać w kwestii zarządzania personelem

  Doradzać pracownikom wyższego szczebla organizacji w sprawie metod poprawy stosunków z pracownikami, ulepszenia metod zatrudniania i szkolenia pracowników oraz poprawy satysfakcji pracowników.

 • Analizować procesy biznesowe

  Badać wkład procesów pracy w osiąganie celów biznesowych i monitorować ich skuteczność i wydajność.

 • Identyfikować niewykryte potrzeby organizacyjne

  Wykorzystywać zebrane dane wejściowe i informacje z wywiadów z interesariuszami i analizować dokumenty organizacyjne, aby wykrywać niewidoczne potrzeby i ulepszenia, które wspierałyby rozwój organizacji. Identyfikować potrzeby organizacji w zakresie personelu, wyposażenia i usprawnienia działalności.

 • Przeprowadzać badania ilościowe

  Przeprowadzać systematyczne badanie empiryczne obserwowalnych zjawisk za pomocą technik statystycznych, matematycznych lub obliczeniowych.

 • Doradzać w zakresie poprawy efektywności

  Analizować informacje i szczegóły dotyczące procesów i produktów, aby doradzić w sprawie możliwych ulepszeń wydajności, które mogłyby zostać wdrożone i oznaczałyby lepsze wykorzystanie zasobów.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

Source: Sisyphus ODB