Zawód doradca ds. gospodarki leśnej

Doradcy ds. gospodarki leśnej świadczą usługi i doradztwo w sprawach gospodarczych i środowiskowych zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące leśnictwa

  Przepisy prawne dotyczące leśnictwa: prawo rolne, prawo wiejskie oraz przepisy dotyczące łowiectwa i rybołówstwa.

 • Ekosystemy

  Charakterystyka systemu, w którym żywe organizmy współżyją i oddziałują z nieożywionymi elementami.

 • Dzika przyroda

  Gatunki zwierząt nieudomowionych, a także wszystkie rośliny, grzyby i inne organizmy, które rozwijają się lub żyją w stanie dzikim na danym obszarze bez ich wprowadzenia na ten obszar przez człowieka. Dziką faunę i florę można znaleźć we wszystkich ekosystemach, takich jak pustynie, lasy, lasy deszczowe, równiny, użytki zielone i inne obszary, w tym najbardziej rozwinięte obszary miejskie, w których występują różnorodne formy dzikiej fauny i flory. Obsługa sprzętu do chwytania dzikiej fauny i flory.

 • Ekologia leśna

  Ekosystemy występujące w lesie, od bakterii po drzewa i rodzaje gleby.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Agronomia

  Badanie łączenia produkcji rolnej z ochroną i regeneracją środowiska naturalnego. Obejmuje zasady i metody krytycznej selekcji i odpowiednie metody stosowania w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii pozyskiwania drewna

  Przedstawiać wytyczne dotyczące stosowania najodpowiedniejszej metody pozyskiwania drewna spośród następujących: rębnia zupełna, rębnia częściowa, odnowienie naturalne, wybór grupy lub wybór jednego drzewa.

 • Monitorować stan zdrowia lasów

  Monitorować stan zdrowia lasów, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne działania są podejmowane przez zespół pracowników leśnych.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Przestrzegać przepisów w zakresie leśnictwa

  Skutecznie przestrzegać przepisów i zasad w zakresie leśnictwa.

 • Podejmować decyzje w kwestii gospodarki leśnej

  Podejmować decyzje w kwestiach dotyczących różnych aspektów zarządzania zasobami naturalnymi, takimi jak lasy i obszary leśne.

 • Doradzać w kwestii nawozów i herbicydów

  Mieć możliwość doradztwa w zakresie nawozów i herbicydów, w stosownych przypadkach.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Chronić lasy

  Dążyć do zachowania i odtworzenia struktur leśnych, różnorodności biologicznej i funkcji ekologicznych.

 • Oszacowywać szkody

  Oszacowywać szkody w wyniku wypadków lub klęsk żywiołowych.

 • Oceniać wpływ pozyskiwania drewna na dziką przyrodę

  Monitorować populacje i siedliska dzikiej przyrody pod kątem wpływu, jaki ma pozyskiwanie drewna i inne prace leśne na środowisko.

 • Kontrolować stan drzew

  Przeprowadzać inspekcje i badania stanu drzew.

 • Koordynować przygotowania nowych terenów

  Wybierać i przygotowywać miejsca dla nowych drzew, z wykorzystaniem kontrolowanego wypalania, buldożerów lub herbicydów, w celu oczyszczenia resztek roślinności i pozostałości po wyrębie.

 • Przeprowadzać kontrolę chorób występujących w lesie

  Chronić uprawy leśne przed szkodnikami i chorobami, stosując środki kontroli chemicznej, środki sanitarne i zwalczanie.

 • Przeprowadzać analizę lasów

  Dokonywać przeglądu danych, sprawozdań i badań dotyczących leśnictwa. W oparciu o te informacje sporządzać sprawozdanie z analizy sytuacji dotyczące różnorodności biologicznej i zasobów genetycznych związanych z leśnictwem.

 • Monitorować jakość wody

  Mierzyć jakość wody: temperatura, tlen, zasolenie, pH, N2, NO2, NH4, CO2, zmętnienie, chlorofil. Monitorować jakość mikrobiologiczną wody.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

Source: Sisyphus ODB