Zawód doradca edukacyjny

Doradcy edukacyjni zapewniają praktyczne i emocjonalne wsparcie dla uczniów w instytucji edukacyjnej – albo w małych grupach, albo w klasach, albo indywidualnie. Pełnią funkcję dostępnego urzędnika szkoły, z którym uczniowie mogą się kontaktować w wielu różnych sprawach. Doradcy edukacyjni mogą udzielać porad na temat problemów osobistych, takich jak integracja społeczna i kwestie behawioralne, oraz w kwestiach związanych ze szkołą, takich jak tworzenie odpowiednich programów nauczania, omawianie wyników testów i informowanie uczniów na temat dalszych możliwości edukacyjnych. Mogą oni ściśle współpracować ze szkolnym pracownikiem socjalnym i/lub psychologiem szkolnym i w razie konieczności kierować sprawy do innych służb pomocniczych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Powiązane zawody doradztwo, trening

 • Doradca edukacyjny
 • Filozof
 • Metodyk nauczania

Wiedza

 • Metody doradztwa

  Techniki doradztwa stosowane w różnych warunkach oraz z różnymi grupami i osobami, zwłaszcza w odniesieniu do metod nadzoru i mediacji w procesie doradztwa.

 • Rozwój psychologiczny młodzieży

  Zrozumienie rozwoju i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, obserwując zachowanie i relacje przywiązania w celu wykrycia opóźnienia rozwojowego.

 • Analiza potrzeb edukacyjnych

  Proces analizy potrzeb ucznia w zakresie uczenia się za pomocą obserwacji i testów, po którym może nastąpić diagnoza schorzenia związanego z uczeniem się oraz plan dodatkowego wsparcia.

 • Trudności w uczeniu się

  Trudności w uczeniu się, z którymi niektórzy uczniowie zmagają się w środowisku szkolnym, zwłaszcza specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia koncentracji.

 • Interwencja kryzysowa

  Strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, które umożliwiają osobom fizycznym przezwyciężenie problemów lub obaw oraz uniknięcie stresu psychologicznego i załamania.

 • Doradztwo nakierowane na klienta

  Praktyka zachęcająca klientów do skoncentrowania się na sposobie, w jaki czują się oni w obecnej chwili podczas sesji doradczej, w celu znalezienia najbardziej odpowiednich rozwiązań.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach z instytucjami oświatowymi

  Komunikacja i współpraca w zakresie dostarczania materiałów do nauki (np. książek) instytucjom edukacyjnym.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Monitorować zachowanie uczniów

  Nadzorować zachowanie społeczne ucznia w celu wykrycia nietypowych przejawów. W razie potrzeby pomagać w rozwiązywaniu problemów.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami sektora oświaty

  Kontaktowanie się z pracownikami szkoły, takimi jak nauczyciele, asystenci nauczycieli, doradcy akademiccy oraz dyrektorzy szkół w kwestiach związanych z dobrostanem uczniów. Współpraca w ramach uniwersytetu z personelem technicznym i badawczym w celu omówienia projektów badawczych i spraw związanych z nauką.

 • Przeprowadzać testy edukacyjne

  Przeprowadzać testy psychologiczne i edukacyjne dotyczące osobistych zainteresowań, osobowości, zdolności poznawczych lub umiejętności językowych lub matematycznych ucznia.

 • Działać na rzecz zapewnienia dobrostanu dzieci

  Tworzenie otoczenia zapewniającego dzieciom wsparcie i wartości oraz pomaganie im w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i relacjami z innymi osobami.

 • Konsultować się w ramach systemu wsparcia ucznia

  Porozumiewać się z wieloma stronami, w tym z nauczycielami i rodziną ucznia, w celu omówienia zachowania lub osiągnięć akademickich ucznia.

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

 • Przekazywać informacje na temat dobrostanu młodzieży

  Przekazywać informacje na temat zachowań i dobrobytu młodzieży rodzicom, szkołom i innymi osobom odpowiedzialnym za wychowywanie i edukację młodzieży.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Rozwiązywać problemy hamujące rozwój akademicki

  Rozwiązywać problemy, które mogą blokować postępy uczniów w szkole, takich jak trudności społeczne, psychologiczne, emocjonalne lub fizyczne, poprzez doradztwo i metody interwencji.

 • Monitorować zmiany w sektorze edukacji

  Monitorować zmiany w polityce edukacyjnej, metodach i badaniach poprzez dokonywanie przeglądu odpowiedniej literatury i utrzymywanie kontaktów z urzędnikami i instytucjami edukacyjnymi.

 • Doradzać uczniom

  Zapewniać pomoc uczniom, którzy zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem, opieką nad dzieckiem lub kwestiami osobistymi, takimi jak wybór kursu, dostosowanie szkoły, integracja społeczna, poszukiwanie i planowanie kariery zawodowej oraz problemy rodzinne.

Source: Sisyphus ODB