Zawód doradca edukacyjny

Doradcy edukacyjni zapewniają praktyczne i emocjonalne wsparcie dla uczniów w instytucji edukacyjnej – albo w małych grupach, albo w klasach, albo indywidualnie. Pełnią funkcję dostępnego urzędnika szkoły, z którym uczniowie mogą się kontaktować w wielu różnych sprawach. Doradcy edukacyjni mogą udzielać porad na temat problemów osobistych, takich jak integracja społeczna i kwestie behawioralne, oraz w kwestiach związanych ze szkołą, takich jak tworzenie odpowiednich programów nauczania, omawianie wyników testów i informowanie uczniów na temat dalszych możliwości edukacyjnych. Mogą oni ściśle współpracować ze szkolnym pracownikiem socjalnym i/lub psychologiem szkolnym i w razie konieczności kierować sprawy do innych służb pomocniczych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Powiązane zawody doradztwo, trening

 • Doradca edukacyjny
 • Filozof
 • Metodyk nauczania

Wiedza

 • Metody doradztwa

  Techniki doradztwa stosowane w różnych warunkach oraz z różnymi grupami i osobami, zwłaszcza w odniesieniu do metod nadzoru i mediacji w procesie doradztwa.

 • Rozwój psychologiczny młodzieży

  Zrozumienie rozwoju i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, obserwując zachowanie i relacje przywiązania w celu wykrycia opóźnienia rozwojowego.

 • Analiza potrzeb edukacyjnych

  Proces analizy potrzeb ucznia w zakresie uczenia się za pomocą obserwacji i testów, po którym może nastąpić diagnoza schorzenia związanego z uczeniem się oraz plan dodatkowego wsparcia.

 • Trudności w uczeniu się

  Trudności w uczeniu się, z którymi niektórzy uczniowie zmagają się w środowisku szkolnym, zwłaszcza specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia koncentracji.

 • Interwencja kryzysowa

  Strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, które umożliwiają osobom fizycznym przezwyciężenie problemów lub obaw oraz uniknięcie stresu psychologicznego i załamania.

 • Doradztwo nakierowane na klienta

  Praktyka zachęcająca klientów do skoncentrowania się na sposobie, w jaki czują się oni w obecnej chwili podczas sesji doradczej, w celu znalezienia najbardziej odpowiednich rozwiązań.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach z instytucjami oświatowymi

  Komunikacja i współpraca w zakresie dostarczania materiałów do nauki (np. książek) instytucjom edukacyjnym.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Monitorować zachowanie uczniów

  Nadzorować zachowanie społeczne ucznia w celu wykrycia nietypowych przejawów. W razie potrzeby pomagać w rozwiązywaniu problemów.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami sektora oświaty

  Kontaktowanie się z pracownikami szkoły, takimi jak nauczyciele, asystenci nauczycieli, doradcy akademiccy oraz dyrektorzy szkół w kwestiach związanych z dobrostanem uczniów. Współpraca w ramach uniwersytetu z personelem technicznym i badawczym w celu omówienia projektów badawczych i spraw związanych z nauką.

 • Przeprowadzać testy edukacyjne

  Przeprowadzać testy psychologiczne i edukacyjne dotyczące osobistych zainteresowań, osobowości, zdolności poznawczych lub umiejętności językowych lub matematycznych ucznia.

 • Działać na rzecz zapewnienia dobrostanu dzieci

  Tworzenie otoczenia zapewniającego dzieciom wsparcie i wartości oraz pomaganie im w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i relacjami z innymi osobami.

 • Konsultować się w ramach systemu wsparcia ucznia

  Porozumiewać się z wieloma stronami, w tym z nauczycielami i rodziną ucznia, w celu omówienia zachowania lub osiągnięć akademickich ucznia.

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

 • Przekazywać informacje na temat dobrostanu młodzieży

  Przekazywać informacje na temat zachowań i dobrobytu młodzieży rodzicom, szkołom i innymi osobom odpowiedzialnym za wychowywanie i edukację młodzieży.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Rozwiązywać problemy hamujące rozwój akademicki

  Rozwiązywać problemy, które mogą blokować postępy uczniów w szkole, takich jak trudności społeczne, psychologiczne, emocjonalne lub fizyczne, poprzez doradztwo i metody interwencji.

 • Monitorować zmiany w sektorze edukacji

  Monitorować zmiany w polityce edukacyjnej, metodach i badaniach poprzez dokonywanie przeglądu odpowiedniej literatury i utrzymywanie kontaktów z urzędnikami i instytucjami edukacyjnymi.

 • Doradzać uczniom

  Zapewniać pomoc uczniom, którzy zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem, opieką nad dzieckiem lub kwestiami osobistymi, takimi jak wybór kursu, dostosowanie szkoły, integracja społeczna, poszukiwanie i planowanie kariery zawodowej oraz problemy rodzinne.

Source: Sisyphus ODB