Zawód doradca ekonomiczny

Doradcy ekonomiczni śledzą rozwój sytuacji gospodarczej i doradzają w zakresie problemów gospodarczych. Prognozują tendencje i zachowania gospodarcze oraz doradzają w kwestiach finansowych, handlowych, fiskalnych i pokrewnych. Doradzają przedsiębiorstwom i organizacjom w zakresie technik uzyskiwania korzyści ekonomicznych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Strategie organizacyjne

  Strategie mające na celu osiągnięcie celów dotyczących rozwoju i utrzymania organizacji.

 • Polityka

  Metoda, proces i badanie wpływu na ludzi, przejmowania kontroli nad społecznością lub społeczeństwem oraz podział władzy w obrębie społeczności i między społeczeństwami.

 • Prognozy finansowe

  Narzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

 • Analiza rynku

  Badania i analiza rynku oraz jej określone metody badawcze.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • Opracowywać polityki organizacyjne

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie procedur mających na celu udokumentowanie i uszczegółowienie procedur działania organizacji w świetle jej planowania strategicznego.

 • Oceniać czynniki ryzyka

  Określać wpływ ekonomicznych, politycznych i kulturowych czynników ryzyka oraz dodatkowych kwestii.

 • Rozumieć finansową terminologię biznesową

  Rozumieć znaczenie podstawowych koncepcji i pojęć finansowych stosowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach lub organizacjach finansowych.

 • Monitorować politykę przedsiębiorstwa

  Monitorować politykę firmy i proponować jej ulepszenia.

 • Sporządzać prognozy statystyczne

  Prowadzić systematyczne badania statystyczne danych reprezentujących obserwowane w przeszłości zachowanie systemu, w tym obserwacje użytecznych czynników prognostycznych spoza systemu.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Nadzorować działania w zakresie rzecznictwa

  Zarządzać działaniami mającymi na celu wpływanie na decyzje polityczne, gospodarcze i społeczne. Upewnić się, że zasady etyczne i polityki są przestrzegane.

 • Analizować tendencje ekonomiczne

  Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Opracowywać sprawozdania w zakresie statystyki finansowej

  Sporządzać sprawozdania finansowe i statystyczne w oparciu o zgromadzone dane w celu przedstawienia tych sprawozdań instytucjom zarządzającym organizacji.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Doradzać w kwestii rozwoju gospodarczego

  Doradzać organizacjom i instytucjom w sprawie czynników i kroków, które mogłyby podjąć w celu promowania i zapewniania stabilności ekonomicznej i wzrostu.

Source: Sisyphus ODB