Zawód doradca inwestycyjny

Doradcy inwestycyjni są profesjonalistami, którzy oferują przejrzyste doradztwo poprzez zalecanie odpowiednich rozwiązań w sprawach finansowych swoim klientom. Doradzają oni w zakresie inwestowania w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze inwestycyjne typu ETF na rzecz klientów. Doradcy inwestycyjni obsługują osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, rodziny i właścicieli małych przedsiębiorstw.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody finansowania

  Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

 • Giełda

  Rynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.

 • Produkty finansowe

  Różne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.

 • Współczesna teoria portfelowa

  Teoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji produktów finansowych.

 • Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

 • Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

 • Działalność bankowa

  Szeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywatnej, aż po ubezpieczenia, handel obcymi walutami, handel towarami, obrót papierami wartościowymi, handel traktami terminowymi i opcjami.

Umiejętności

 • Przekazywać informacje na temat produktów finansowych

  Udzielanie klientowi informacji na temat produktów finansowych, rynku finansowego, ubezpieczeń, kredytów i innych rodzajów danych finansowych.

 • Gromadzić informacje finansowe

  Gromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.

 • Monitorować sytuację na rynku obligacji

  Obserwować i analizować rynek obligacji lub papierów dłużnych i jego tendencje na co dzień w celu gromadzenia aktualnych informacji celem opracowania strategii inwestycyjnych.

 • Monitorować rynek akcji

  Codziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.

 • Wyjaśniać techniczne kwestie finansowe klientom

  Wyjaśniać klientom wszystkie szczegóły dotyczące produktów finansowych, w tym warunki finansowe i wszystkie koszty.

 • Doradzać w kwestiach inwestycji

  Oceniać cele gospodarcze klienta i doradzać w kwestii możliwych inwestycji finansowych lub kapitałowych, aby wspierać tworzenie i zabezpieczanie dobrobytu.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Udzielać wsparcia przy obliczeniach finansowych

  Zapewniać współpracownikom, klientom lub innym stronom wsparcie finansowe w przypadku złożonych rejestrów lub obliczeń.

 • Dokonywać syntezy informacji finansowych

  Gromadzić, korygować i łączyć informacje finansowe pochodzące z różnych źródeł lub departamentów w celu sporządzenia dokumentu z ujednoliconymi sprawozdaniami lub planami finansowymi.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Oceniać ryzyko dla aktywów klientów

  Identyfikować, oceniać i ustalać rzeczywiste i potencjalne ryzyko związane z aktywami naszych klientów, uwzględniając standardy poufności.

Source: Sisyphus ODB