Zawód doradca osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków

Doradcy osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków zapewniają pomoc i doradztwo jednostkom i rodzinom borykającym się z uzależnieniami od narkotyków i alkoholu, monitorując ich postępy, opowiadając się za nimi, prowadząc interwencje kryzysowe i terapię grupową. Pomagają im również w zakresie konsekwencji ich uzależnień, którymi mogą być: bezrobocie, zaburzenia fizyczne lub psychiczne oraz ubóstwo. Doradcy osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków mogą również przygotowywać programy edukacyjne dla grup wysokiego ryzyka.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

 • Nadzór nad osobami

  Czynność polegająca na kierowaniu osobą lub grupą osób w zakresie pewnego działania.

 • Metody doradztwa

  Techniki doradztwa stosowane w różnych warunkach oraz z różnymi grupami i osobami, zwłaszcza w odniesieniu do metod nadzoru i mediacji w procesie doradztwa.

 • Doradztwo nakierowane na klienta

  Praktyka zachęcająca klientów do skoncentrowania się na sposobie, w jaki czują się oni w obecnej chwili podczas sesji doradczej, w celu znalezienia najbardziej odpowiednich rozwiązań.

 • Wymogi prawne w sektorze społecznym

  Określone wymogi ustawowe i wykonawcze w sektorze socjalnym.

 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

  Uzależnienie od substancji takich jak alkohol, leki na receptę lub kokaina i ich wpływ na mózg i organizm ludzki.

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

 • Rozwój psychologiczny młodzieży

  Zrozumienie rozwoju i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, obserwując zachowanie i relacje przywiązania w celu wykrycia opóźnienia rozwojowego.

 • Nauki społeczne

  Rozwój i cechy teorii socjologicznych, antropologicznych, psychologicznych, politycznych i polityki społecznej.

 • Refleksja

  Sposób, w jaki należy wysłuchać poszczególnych osób, aby podsumować najważniejsze kwestie i wyjaśnić, co czują, aby pomóc im w refleksji nad ich zachowaniem.

 • Rozwój psychologiczny człowieka

  Rozwój psychologiczny człowieka w całym okresie życia, teorie rozwoju osobowości, wpływy kulturowe i środowiskowe, zachowanie człowieka, w tym kryzysy rozwojowe, niepełnosprawność, wyjątkowe zachowania i uzależnienia.

 • Teorie psychologiczne

  Historyczny rozwój poradnictwa i teorii psychologicznych, a także perspektywy, zastosowania oraz strategie wywiadu i poradnictwa.

 • Terapia behawioralna

  Cechy charakterystyczne i podstawy terapii behawioralnej, skupiającej się na zmieniających się niepożądanych lub negatywnych zachowaniach pacjentów. Obejmuje badanie aktualnego zachowania i środki, za pomocą których można się go oduczyć.

 • Terapia poznawczo-behawioralna

  Podejście ukierunkowane na rozwiązania w celu leczenia zaburzeń psychicznych, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów poprzez nauczanie nowych umiejętności przetwarzania informacji i mechanizmów radzenia sobie z problemami.

Umiejętności

 • Kształtować pozytywne nastawienie wśród młodzieży

  Pomagać dzieciom i młodzieży oceniać ich potrzeby społeczne, emocjonalne i tożsamości oraz rozwijać pozytywny wizerunek siebie, zwiększać poczucie własnej wartości i poprawiać samodzielność.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Komunikować się z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Korzystanie z komunikacji werbalnej, niewerbalnej, pisemnej i elektronicznej. Zwracanie uwagi na konkretne potrzeby użytkowników usług społecznych, cechy, umiejętności, preferencje, wiek, stadium rozwojowe oraz kulturę.

 • Stosować normy jakości przy świadczeniu usług społecznych

  Stosować normy jakości usług socjalnych, przestrzegając wartości i zasad pracy socjalnej.

 • Komunikować się z kolegami z innych dziedzin w kwestiach zawodowych

  Porozumiewać się w sposób profesjonalny i współpracować z reprezentantami innych zawodów w sektorze usług zdrowotnych i społecznych.

 • Kierować osoby korzystające z usług społecznych do innych podmiotów

  Przekazywanie spraw innym specjalistom i organizacjom, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników usług społecznych.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Pielęgnować zaufanie usługobiorców

  Ustanawiać i pielęgnować zaufanie i pewności klienta, porozumiewać się w sposób właściwy, otwarty, dokładny i prosty, a także uczciwy i wiarygodny.

 • świadczyć usługi społeczne w zróżnicowanych społecznościach kulturowych

  Dostarczać usługi uwzględniające różne tradycje kulturowe i językowe, wykazując szacunek i uznanie dla społeczności oraz zgodnie z polityką dotyczącą praw człowieka oraz równości i różnorodności.

 • Udzielać porad w kwestiach socjalnych

  Pomagać i prowadzić użytkowników usług społecznych w rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych, społecznych lub psychologicznych.

 • Zarządzać stresem w organizacji

  Radzić sobie ze źródłami stresu i wzajemną presją w ramach własnego życia zawodowego, takich jak stres związany z pracą zawodową i zarządzaniem, instytucjonalny i osobisty oraz pomagać innym w realizacji tego zadania, tak aby promować dobre samopoczucie współpracowników i unikać wypalenia.

 • Promować zmiany społeczne

  Promować zmiany w relacjach między osobami, rodzinami, grupami, organizacjami i społecznościami, biorąc pod uwagę i radząc sobie z nieprzewidywalnymi zmianami, na poziomie mikro, makro i mezo.

 • Współpracować z innymi specjalistami

  Współpracować z osobami z innych sektorów w zakresie świadczenia usług socjalnych.

 • Stosować zasady wykonywania pracy zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej

  Pracować zgodnie z zasadami i wartościami zarządzania i organizacji, koncentrując się na prawach człowieka i sprawiedliwości społecznej.

 • Prowadzić rejestr pracy z usługobiorcami

  Prowadzić dokładną, zwięzłą, aktualną i terminową ewidencję pracy z usługobiorcami przy jednoczesnym przestrzeganiu prawodawstwa i polityki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

 • Nie angażować się emocjonalnie

  Zachowanie szerszej perspektywy i nieprzywiązywanie się do emocji i uczuć wyrażanych przez klienta podczas sesji doradczych.

 • Wykazywać się zdolnościami przywódczymi w sprawach związanych z usługami społecznymi

  Odgrywać kierowniczą rolę w praktycznych aspektach spraw związanych z sytuacjami i działaniami społecznymi.

 • Wykazywać się inteligencją emocjonalną

  Rozpoznawać emocje swoje i innych, właściwie rozróżniać między nimi i obserwować, w jaki sposób mogą wpływać na środowisko i interakcje społeczne, a także co można zrobić w tej dziedzinie.

 • Przeprowadzać sesje terapeutyczne

  Praca podczas sesji z udziałem osób indywidualnych lub grup w celu przeprowadzenia leczenia w kontrolowanym środowisku.

 • Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu w dziedzinie pracy socjalnej

  Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu (URZ) w celu stałego aktualizowania i rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach jednego z praktycznych aspektów pracy socjalnej.

 • Oceniać stopień uzależnienia klientów od narkotyków i alkoholu

  Przeprowadzać wywiady z klientami i oceniać ich uzależnienia, aby ustalić odpowiedni plan działania.

 • Stosować środki ostrożności w ramach praktyk opieki społecznej

  Dbać o przestrzeganie higieny podczas wykonywania pracy, uwzględniając bezpieczeństwo środowiska w placówkach dziennej opieki, domach opieki i w ramach opieki w domu.

 • Oceniać sytuację osób korzystających z usług społecznych

  Oceniać sytuację społeczną użytkowników usług, równoważąc ciekawość i szacunek w dialogu, biorąc pod uwagę ich rodziny, organizacje i społeczności oraz związane z nimi ryzyko oraz określając potrzeby i zasoby, aby zaspokajać potrzeby fizyczne, emocjonalne i społeczne.

 • Budować konstruktywne relacje z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Rozwijać współpracę, która pomaga w nawiązywaniu relacji, zajmować się wszelkimi problemami w ramach tych stosunków, tworzyć więzi i budować zaufanie użytkowników usług w drodze empatii, słuchania, opieki, ciepła i autentyczność.

 • Zachęcać osoby objęte poradnictwem do autoanalizy

  Wspierać klientów i zachęcać ich do analizowania niektórych aspektów życia, które mogły okazać się bolesne lub być niemożliwe do podjęcia do tej pory.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Pomagać klientom podejmować decyzje w trakcie sesji terapeutycznych

  Zachęcać klientów, aby podejmowali własne decyzje związane z ich problemami lub wewnętrznymi konfliktami, zmniejszając zamieszanie i umożliwiając klientom wyciąganie własnych wniosków, bez uprzedzeń.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Przekazywać informacje na temat rozwoju społecznego

  Raportowanie wyników i wniosków dotyczących rozwoju społecznego społeczeństwa w sposób zrozumiały, prezentować je ustnie i w formie pisemnej szerokiemu gronu od laików poczynając, a na ekspertach kończąc.

 • Przygotowywać młodzież do dorosłego życia

  Współpracować z dziećmi i młodzieżą w celu określenia umiejętności i zdolności, które będą im potrzebne, aby stać się pożytecznymi obywatelami i dorosłymi oraz przygotować ich do niezależności.

 • Reagować na skrajne emocje osób

  Odpowiednio reagować i pomagać w przypadku ekstremalnych reakcji emocjonalnych osób w sytuacji kryzysowej, skrajnego stresu lub po traumie.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Stosować zachęty motywacyjne w terapii uzależnień

  Używać pytań, aby motywować klienta do zmiany jego zachowania, podjęcia leczenia lub powstrzymania się od nadużywania pewnych substancji lub alkoholu.

 • Promować ochronę osób młodych

  Rozumieć ochronę oraz to, co należy zrobić w przypadku rzeczywistych lub potencjalnych szkód oraz nadużyć.

 • Zapobiegać nawrotom

  Pomagać pacjentowi lub klientowi w identyfikacji i przewidywaniu sytuacji wysokiego ryzyka lub zewnętrznych i wewnętrznych zdarzeń o charakterze wyzwalającym. Wspierać ich w opracowywaniu lepszych strategii radzenia sobie z problemami i planów awaryjnych w przypadku przyszłych trudności.

 • Oceniać rozwój młodzieży

  Oceniać różne aspekty potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

 • Wykazywać się empatią

  Rozpoznawać, rozumieć i dzielić się emocjami i spostrzeżeniami doświadczanymi przez inną osobę.

 • Zarządzać kryzysami społecznymi

  Określanie, reagowanie i motywowanie osób w sytuacjach kryzysu społecznego w odpowiednim czasie, z wykorzystaniem wszystkich zasobów.

Source: Sisyphus ODB