Zawód doradca podatkowy

Doradcy podatkowi wykorzystują swoją wiedzę w zakresie przepisów podatkowych, aby świadczyć komercyjne usługi doradztwa i konsultingu odnoszące się do szerokiego zakresu klientów we wszystkich sektorach gospodarki. Wyjaśniają oni swoim klientom skomplikowane przepisy podatkowe i pomagają im w zapewnieniu jak najbardziej skutecznego i korzystnego opodatkowania poprzez opracowanie skutecznych strategii podatkowych. Informują oni również o zmianach fiskalnych i ulepszeniach oraz mogą specjalizować się w strategiach podatkowych dotyczących fuzji lub transgranicznej odbudowy klientów biznesowych, podatków powierniczych i podatków od nieruchomości dla klientów indywidualnych itp.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo o podatku od towarów i usług

  Podatki nałożone na ceny zakupu towarów oraz przepisy regulujące tę działalność.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

Umiejętności

 • Udzielać informacji na temat przepisów podatkowych

  Udzielać porad w sprawie możliwych skutków dla przedsiębiorstw lub osób fizycznych decyzji dotyczących deklaracji podatkowych w oparciu o przepisy podatkowe. Doradzać w sprawie korzystnych strategii podatkowych możliwych do realizacji w zależności od potrzeb klienta.

 • Analizować deklaracje podatkowe

  Analizować dokumenty podlegające opodatkowaniu, które nie jest automatycznie potrącane z wynagrodzeń, aby upewnić się, że osoby i organizacje uiszczają prawidłowe kwoty podatków.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Badać procedury podatkowe

  Zbadać procedury regulujące czynności podatkowe, takie jak procedury związane z obliczaniem podatku dla organizacji lub osób fizycznych, procesem obsługi i kontroli podatków oraz procesami zwrotu podatku.

 • Analizować dokumenty podatkowe

  Kontrolować akta i dokumenty dotyczące spraw podatkowych w celu wyeliminowania błędnych lub nielegalnych działań oraz zapewnienia zgodności procedury z przepisami.

 • Informować o obowiązkach podatkowych

  Informować organizacje i osoby fizyczne o ich konkretnych obowiązkach podatkowych oraz przepisach ustawowych i wykonawczych w zakresie polityki fiskalnej, takich jak obowiązki podatkowe.

 • Doradzać w zakresie planowania podatkowego

  Doradzać w zakresie odpowiednich strategii mających na celu uwzględnienie podatków w ogólnym planie finansowym, zmniejszając obciążenie podatkowe. Doradzać w kwestiach związanych z ustawodawstwem podatkowym i udzielać porad w sprawie możliwych skutków, jakie decyzje w sprawach finansowych mogą mieć dla rozliczeń podatkowych. Doradzać w kwestiach dotyczących m.in. utworzenia firmy, inwestycji, rekrutacji lub sukcesji przedsiębiorstw.

 • Przygotowywać sprawozdania finansowe

  Zbierać, wprowadzać i przygotowywać zestaw dokumentacji finansowej ujawniającej sytuację finansową firmy na koniec określonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe składa się z pięciu części, które obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie z przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Przygotowywać formularze podatkowe

  Sumować wszystkie podatki podlegające odliczeniu, pobrane w ciągu kwartału lub roku podatkowego, w celu wypełnienia formularzy deklaracji podatkowych i zwrotu podatku przez organy rządowe. Przechowywać dokumenty i rejestry potwierdzające transakcję.

 • Zarządzać finansami osobistymi

  Identyfikować osobiste cele finansowe i opracować strategię, aby dopasować się do tego celu, w razie potrzeby szukając wsparcia i porady.

 • Zabezpieczać wrażliwe informacje na temat klientów

  Wybierać i stosować środki i przepisy dotyczące ochrony odnoszące się do szczególnie chronionych informacji dla klientów w celu ochrony ich prywatności.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Doradzać w kwestii polityki podatkowej

  Doradzać urzędnikom państwowym w sprawie zmian dotyczących polityki i procedur podatkowych oraz wdrażania nowej polityki na szczeblu krajowym i lokalnym.

 • Podpisywać deklaracje podatkowe

  Weryfikacja, składanie i udzielanie gwarancji mówiącej, że deklaracje dotyczące podatku dochodowego są prawidłowe i zgodne z wymogami rządowymi.

 • Obliczać wysokość podatku

  Obliczać podatki, które muszą być zapłacone przez osobę fizyczną lub organizację bądź zwrócone przez instytucję rządową, zgodnie z określonymi przepisami.

Source: Sisyphus ODB