Zawód dróżnik przejazdowy

Dróżnicy przejazdowi obsługują sprzęt służący do ochrony przejazdów kolejowych, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Nadzorują oni sytuacje w ruchu na przejeździe kolejowym i w razie konieczności komunikują się z kontrolerami ruchu, maszynistami i innymi sygnalistami. 

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące przejazdów kolejowych

  Znajomość i rozumienie przepisów i procedur prawnych mających zastosowanie do przejazdów kolejowych. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.

 • Przepisy ramowe dotyczące kolei

  Znajomość i stosowanie przepisów ramowych dotyczących kolei w odniesieniu do wymogów dotyczących kolei w UE. Znajomość prawodawstwa mającego zastosowanie do transgranicznego przewozu towarów.

 • Nastawnie

  Różne rodzaje nastawni, takie jak starsze nastawnie z wykorzystaniem dźwigni i urządzeń ręcznych, nastawnie panelowe na bazie LED oraz zintegrowane systemy elektroniczne.

 • Części składowe nastawni

  Znajomość i zrozumienie struktur znajdujących się poza torami kolejowymi, znanych jako nastawnie i skrzynki sygnałowe, blokujące wieże, słupy sygnałowe i kabiny sygnałowe, z których kontrolowane są sygnały, rozjazdy i inny sprzęt.

Umiejętności

 • Planować środki zmniejszające ryzyko wystąpienia wypadku kolejowego

  Planować, przewidywać i opracowywać środki łagodzące w odpowiedzi na incydenty kolejowe, nieprzewidziane sytuacje i sytuacje nadzwyczajne.

 • Obsługiwać dźwignie kolejowe

  Obsługiwać mechaniczne dźwignie umieszczone w skrzynkach sygnałowych. Rozumieć różne sposoby stosowania dźwigni, np. w celu blokowania lub odbioru sygnałów; czytać i rozumieć wykresy torów oraz plany sygnalizowania znajdujące się ponad dźwignią. Sterować urządzeniami blokującymi z napędem ręcznym, systemami elektrycznymi oraz dźwigniami mechanicznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi.

 • Przestrzegać rygorystycznych procedur dotyczących obsługi przejazdów kolejowych

  Stosować ścisłe procedury eksploatacji przejazdów kolejowych, takie jak operowanie lampami, alarmami i urządzeniami sygnalizacyjnymi, aby zapobiegać wypadkom. Obsługiwać sprzęt podnoszący i opuszczający bariery. Zachowywać czujność podczas przejazdów.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Stosować procedury sterowania sygnalizacją kolejową

  Sterować ruchem kolejowym; obsługiwać sygnały kolejowe i systemy blokad w celu zapewnienia bezpiecznego ruchu pociągów na odpowiednich trasach i we właściwym czasie.

 • Egzekwować przepisy dotyczące bezpieczeństwa kolei

  Promować i egzekwować procedury bezpieczeństwa i przepisy UE w celu zapewnienia, aby poziom bezpieczeństwa kolei był z zasady utrzymywany i stale podnoszony, z uwzględnieniem rozwoju prawodawstwa europejskiego.

 • Obsługiwać nastawnie wyposażone w lampy LED

  Pracować z zaawansowanymi technologicznie nastawniami wyposażone w lampy LED; osoba odpowiedzialna za sygnalizację przełącza przełączniki i naciska przyciski, aby manipulować ruchem pociągów na odcinkach torów o długości do 50 mil.

 • Obsługiwać panele sterowania koleją

  Obsługiwać różne typy paneli sterowania koleją, takich jak przełącznik IFS, przełącznik OCS lub przełącznik NX.

 • Sprawdzać urządzenia sterowania ruchem kolejowym

  Sprawdzać urządzenia sterowania ruchem (lampki kontrolne i urządzenia komunikacyjne) na liniach kolejowych i stacjach rozrządowych, takie jak lampki panelu sterowniczego pociągu, oświetlenie każdego toru, migające czerwone światła sygnałowe i/lub mechanizmy alarmy na każdym skrzyżowaniu.

 • Współpracować z innymi pracownikami

  Współpraca z kolegami w celu zapewnienia skutecznego działania.

 • Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami

  Przestrzeganie instrukcji w celu osiągnięcia celów i dotrzymania terminów.

 • Wydawać polecenia ustne

  Przekazywanie jasnych instrukcji. Zapewnianie, że komunikaty są zrozumiałe i poprawnie przestrzegane.

 • Sporządzać sprawozdania na temat sygnalizacji kolejowej

  Sporządzać sprawozdania na temat sygnalizacji kolejowej; sprawozdania mogą zawierać informacje o odcinku poddanym kontroli, wykonanych naprawach lub wykonanych badaniach, jak również o elementach wyposażenia, które wymagają naprawy lub wymiany.

 • Zapewniać zgodność z przepisami kolejowymi

  Zapewniać zgodność ze wszystkimi przepisami, procedurami i prawnymi regulacjami kolejowymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ruchu i ram UE.

 • Obsługiwać szlabany na przejazdach kolejowych

  Obsługa rogatek i szlabanów na przejazdach kolejowych zgodnie z wiadomościami i wskazaniami podanymi w skrzynkach sygnałowych. Postępowanie zgodnie z procedurami, aby podnieść lub opuścić szlabany i rogatki w celu ostrzeżenia pojazdów i pieszych, upewniając się, że na miejscu nie ma żadnych zagrożeń.

 • Obsługiwać urządzenia sygnalizacyjne zamontowane w pociągu

  Obsługiwać sygnalizację kolejową w celu wskazania, czy maszyniści mogą kontynuować jazdę; manipulować sygnalizacją świetlną lub zaporami; sterować ruchem pociągów poprzez przestawienie iglic.

 • Obsługiwać rozjazdy kolejowe

  Obsługiwać rozjazdy kolejowe, aby kontrolować kierunek pociągów i kierować je do ich miejsc docelowych.

 • Obsługiwać kolejowe systemy ostrzegania

  Obsługiwać i konserwować systemy ostrzegania o przekroczeniu wzniesienia, sygnały i urządzenia sygnalizacyjne na kolei, takie jak systemy detekcji zagrzanych łożysk i blokady.

 • Odczytywać schematy obwodu kolejowego

  Odczytywać i rozumieć schematy obwodu podczas wstępnej budowy, usuwania usterek, konserwacji i działań testowania, a także naprawy lub wymiany komponentów.

 • Postępować zgodnie z instrukcjami sygnalizacyjnymi

  Stosować się do instrukcji w zakresie sygnalizacji przez cały czas trwania podróży. Rozumieć język techniczny używany przez sygnalistów i przestrzegać udzielonych przez nich instrukcji.

Source: Sisyphus ODB