Zawód dyrektor ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych chronią dane przedsiębiorstwa i pracowników przed nieupoważnionym dostępem. Określają również politykę bezpieczeństwa systemu informatycznego, zarządzają środkami bezpieczeństwa we wszystkich systemach informatycznych i zapewniają dostępność informacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

 • Strategia ochrony informacji

  Plan określony przez spółkę, która określa cele w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz środki mające na celu ograniczenie ryzyka, określenie celów w zakresie kontroli, ustanowienie wskaźników i punktów odniesienia przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów prawnych, wewnętrznych i umownych.

 • Odporność działania organizacji

  Strategie, metody i techniki, które zwiększają zdolność organizacji do ochrony i utrzymania usług oraz operacji, które są zgodne z misją organizacyjną i tworzą trwałe wartości poprzez skuteczne rozwiązanie połączonych kwestii bezpieczeństwa, gotowości, ryzyka i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

 • Standardy bezpieczeństwa ICT

  Normy dotyczące bezpieczeństwa ICT, takie jak ISO oraz techniki niezbędne do zapewnienia zgodności organizacji z tymi normami.

 • Cyberbezpieczeństwo

  Metody, które chronią systemy ICT, sieci, komputery, urządzenia, usługi, informacje cyfrowe i ludzi przed nielegalnym lub nieuprawnionym użyciem.

 • Techniki audytu

  Techniki i metody, które wspierają systematyczne i niezależne badanie danych, polityk, działalności operacyjnej i wyników, z wykorzystaniem narzędzi i technik wspomaganych komputerowo (CAAT), takich jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych, analiza statystyczna i oprogramowanie dla przedsiębiorstw w zakresie wywiadu gospodarczego.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci ICT

  Czynniki ryzyka dla bezpieczeństwa, takie jak elementy sprzętu i oprogramowania, urządzenia, interfejsy i polityki w zakresie sieci ICT, techniki oceny ryzyka, które można zastosować w celu oceny dotkliwości i skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz plany awaryjne dla każdego współczynnika ryzyka dla bezpieczeństwa.

 • Systemy wspomagania decyzji

  Systemy ICT, które można wykorzystać do wspierania podejmowania decyzji biznesowych lub organizacyjnych.

Umiejętności

 • Zapewniać przestrzeganie standardów organizacyjnych ICT

  Gwarantować zgodność sytuacji z zasadami i procedurami ICT opisanymi przez organizację w odniesieniu do jej produktów, usług i rozwiązań.

 • Nadzorować stosowanie zasad i norm bezpieczeństwa w informatyce

  Kierować stosowaniem i spełnianiem odpowiednich norm branżowych, najlepszych praktyk i wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Wdrażać zarządzanie ryzykiem w ICT

  Opracować i wdrażać procedury identyfikacji, oceny, przeciwdziałania i ograniczania ryzyka związanego z ICT, np. włamania lub wycieki danych, zgodnie ze strategią, procedurami i polityką firmy w zakresie ryzyka. Analizować zagrożenia i incydenty związane z bezpieczeństwem. Zalecać środki mające na celu poprawę strategii bezpieczeństwa cyfrowego.

 • Zarządzać planem działań odtworzeniowych

  Przygotowywać, testować i w razie potrzeby realizować plan działania w celu odzyskania lub skompensowania utraconych danych systemu informatycznego.

 • Utrzymanie planu ciągłości działania

  Aktualizować metodologię, uwzględniając kroki zapewniające, że obiekty organizacji będą mogły nadal działać w przypadku szerokiego zakresu nieprzewidzianych zdarzeń.

 • Wprowadzać zasady ładu korporacyjnego

  Stosować zbiór zasad i mechanizmów, za pomocą których organizacja jest zarządzana i kierowana, ustanawiać procedury informacji, kontrolować przepływ i podejmować decyzje, rozdzielać uprawnienia i obowiązki między działami i osobami, określać cele korporacyjne oraz monitorować i oceniać działania i wyniki.

 • Zapewniać poufność informacji

  Projektować i wdrażać procesy biznesowe i rozwiązania techniczne w celu zagwarantowania poufności danych i informacji zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając również oczekiwania publiczne i polityczne kwestie prywatności.

 • Wykorzystywać systemy wspomagania decyzji

  Wykorzystywanie dostępnych systemów ICT, które można zastosować do wspierania podejmowania decyzji biznesowych lub organizacyjnych.

 • Prowadzić ćwiczenia z zakresu odtwarzania awaryjnego

  Prowadzenie ćwiczeń, które uświadamiają ludziom, co należy zrobić w przypadku nieprzewidzianego katastrofalnego zdarzenia w odniesieniu do funkcjonowania lub bezpieczeństwa systemów ICT, takich jak odzyskiwanie danych, ochrona tożsamości i informacji oraz określenie, jakie kroki należy podjąć, aby zapobiec dalszym problemom.

 • Obserwować tendencje technologiczne

  Badać najnowsze tendencje i postępy technologiczne. Obserwować i przewidywać ewolucję technologii zgodnie z obecnymi lub przyszłymi warunkami rynkowymi i biznesowymi.

Source: Sisyphus ODB