Zawód edukator pracy socjalnej

Edukatorzy pracy socjalnej uczą, nadzorują i oceniają studentów wykonujących prace społeczne przed uzyskaniem dyplomu, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu. Przyczyniają się do ich umieszczania i mają prawo polecać studentów na podstawie odpowiednich dowodów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Teoria pracy społecznej

  Rozwój i cechy teorii pracy społecznej w oparciu o nauki społeczne i humanistyczne.

 • Wymogi prawne w sektorze społecznym

  Określone wymogi ustawowe i wykonawcze w sektorze socjalnym.

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

 • Nadzór nad osobami

  Czynność polegająca na kierowaniu osobą lub grupą osób w zakresie pewnego działania.

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

 • Nauki społeczne

  Rozwój i cechy teorii socjologicznych, antropologicznych, psychologicznych, politycznych i polityki społecznej.

 • Kształcenie dorosłych

  Instruktaż skierowany do dorosłych uczniów, zarówno w kontekście rekreacyjnym, jak i akademickim, do celów samodoskonalenia lub lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Umiejętności

 • Sprawować nadzór nad studentami kształcącymi się w zakresie usług społecznych

  Nadzorowanie studentów w ramach prac społecznej, podczas gdy pracują oni w ramach stażu socjalnego. Dzielenie się swoją wiedzą fachową i szkolenie ich w zakresie realizacji powierzonych obowiązków.

 • Rozważać skutki społeczne działań dla osób korzystających z usług

  Działać zgodnie z politycznym, społecznym i kulturowym kontekstem użytkowników usług społecznych, biorąc pod uwagę wpływ niektórych działań na ich sytuację społeczną.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Udzielać porad w kwestiach socjalnych

  Pomagać i prowadzić użytkowników usług społecznych w rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych, społecznych lub psychologicznych.

 • Radzić sobie z kwestiami etycznymi przy świadczeniu usług społecznych

  Stosowanie zasad etycznych w zakresie pracy społecznej w celu ukierunkowania praktyk i zarządzania złożonymi problemami etycznymi, dylematami i konfliktami zgodnie z praktyką zawodową, ontologią oraz kodeksem etycznym zawodów dotyczących usług społecznych, angażując się w podejmowanie decyzji etycznych poprzez stosowanie norm krajowych i – stosownie do przypadku – międzynarodowych kodeksów etyki lub deklaracji zasad.

 • Komunikować się z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Korzystanie z komunikacji werbalnej, niewerbalnej, pisemnej i elektronicznej. Zwracanie uwagi na konkretne potrzeby użytkowników usług społecznych, cechy, umiejętności, preferencje, wiek, stadium rozwojowe oraz kulturę.

 • Prowadzić negocjacje z zainteresowanymi stronami w obszarze usług społecznych

  Prowadzić negocjacje z instytucjami rządowymi, innymi pracownikami społecznymi, członkami rodziny i opiekunami, pracodawcami i właścicielami nieruchomości w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dla klienta.

 • Promować prawa usługobiorców

  Wspierać prawo klienta do kontrolowania własnego życia poprzez świadomy wybór usług, z których korzystają, szanując i w stosownych przypadkach promując indywidualne poglądy i wolę zarówno klienta, jak i jego opiekunów.

 • Angażować usługobiorców i opiekunów w działania związane z planowaniem opieki

  Oceniać potrzeby osób w związku z ich opieką, zaangażować rodziny lub opiekunów we wspieranie opracowywania i wdrażania planów wsparcia. Zapewniać przegląd i monitorowanie tych planów.

 • Komunikować się z kolegami z innych dziedzin w kwestiach zawodowych

  Porozumiewać się w sposób profesjonalny i współpracować z reprezentantami innych zawodów w sektorze usług zdrowotnych i społecznych.

 • Chronić osoby szczególnie wrażliwe korzystające z usług społecznych

  Interweniować, aby zapewniać wsparcie fizyczne, moralne i psychiczne osobom znajdującym się w niebezpiecznych lub trudnych sytuacjach oraz w razie potrzeby przenosić je w bezpieczne miejsce.

 • Oceniać własną działalność zawodową

  Rutynowo oceniać własną działalność zawodową, krytycznie oceniając i monitorując metody i wyniki praktyki w spójny i właściwy sposób, znając odpowiednie metody i wykorzystując informacje zwrotne od kierowników, przełożonych, innych pracowników oraz pacjentów/klientów w celu adekwatnego skorygowania sposobu wykonywania zawodu.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Wypracowywać profesjonalną postawę w pracy socjalnej

  Starać się zapewniać odpowiednie usługi klientom w pracy socjalnej, pozostając w ramach profesjonalnej struktury, rozumiejąc, co oznacza praca w stosunku do innych specjalistów i biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby klientów.

 • świadczyć opiekę zorientowaną na potrzeby danej osoby

  Traktować osoby jako partnerów w procesie planowania, rozwoju i oceny opieki w celu zapewnienia, że jest ona odpowiednia do ich potrzeb. Podejmować wszystkie decyzje, uwzględniając przede wszystkim interesy tych osób oraz ich opiekunów.

 • Stosować normy jakości przy świadczeniu usług społecznych

  Stosować normy jakości usług socjalnych, przestrzegając wartości i zasad pracy socjalnej.

 • Działać we współpracy z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Pomagać użytkownikom usług społecznych zidentyfikować i wyrazić ich oczekiwania i mocne strony, udzielając im informacji i porad w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich okoliczności. Współpracować z osobami, rodzinami, grupami, społecznościami, aby osiągnąć zmiany i poprawić szanse życiowe.

 • Wykazywać się empatią

  Rozpoznawać, rozumieć i dzielić się emocjami i spostrzeżeniami doświadczanymi przez inną osobę.

 • Stosować zasady wykonywania pracy zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej

  Pracować zgodnie z zasadami i wartościami zarządzania i organizacji, koncentrując się na prawach człowieka i sprawiedliwości społecznej.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Stosować techniki rozwiązywania problemów przy świadczeniu usług społecznych

  Systematycznie stosować proces rozwiązywania problemów krok po kroku w świadczeniu usług społecznych.

 • Przygotowywać pakiety pracy socjalnej

  Tworzenie pakietu usług wsparcia społecznego w zależności od potrzeb użytkownika i zgodnie z określonymi normami, regulacjami i terminami.

 • Działać na rzecz osób korzystających z usług społecznych

  Wypowiadać się w imieniu użytkowników usług, korzystając z umiejętności komunikacyjnych i wiedzy w odpowiednich dziedzinach, aby pomóc osobom mniej uprzywilejowanym.

 • Stosować holistyczne podejście do świadczenia usług społecznych

  Brać pod uwagę użytkownika usług społecznych w każdej sytuacji, określając powiązania między problemami społecznymi, rozwojem społecznym i politykami społecznymi w wymiarze mikro, mezo i makro.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Wnosić wkład w ochronę osób przed zagrożeniem

  Stosować ustalone procesy i procedury, aby badać i zgłaszać niebezpieczne, obraźliwe, dyskryminujące lub wyzyskujące zachowania i praktyki, zwracając na takie zachowanie uwagę pracodawcy lub odpowiedniego organu.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Wykazywać się zdolnościami przywódczymi w sprawach związanych z usługami społecznymi

  Odgrywać kierowniczą rolę w praktycznych aspektach spraw związanych z sytuacjami i działaniami społecznymi.

 • Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu w dziedzinie pracy socjalnej

  Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu (URZ) w celu stałego aktualizowania i rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach jednego z praktycznych aspektów pracy socjalnej.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Planować procesy świadczenia usług społecznych

  Planować proces świadczenia usług społecznych, określając cel i rozważając metody wdrażania, wskazując możliwe zasoby, takie jak czas, budżet i personel, uzyskując do nich dostęp oraz wyznaczając wskaźniki do oceny wyników.

 • Oceniać studentów wykonujących prace społeczne

  Poddawać ocenie studentów wykonujących prace społeczne.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Stosować środki ostrożności w ramach praktyk opieki społecznej

  Dbać o przestrzeganie higieny podczas wykonywania pracy, uwzględniając bezpieczeństwo środowiska w placówkach dziennej opieki, domach opieki i w ramach opieki w domu.

 • Przeciwdziałać problemom społecznym

  Zapobiegać rozwojowi problemów społecznych, określając i wdrażając działania, które mogą zapobiegać problemom społecznym, dążąc do poprawy jakości życia wszystkich obywateli.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Stosować praktyki antyopresyjne

  Identyfikowanie przypadków ucisku w społeczeństwach, gospodarkach, kulturach i grupach, działając jako specjalista w sposób nieopresyjny, umożliwianie usługobiorcom podejmowania działań mających na celu poprawę ich życia i umożliwienie obywatelom zmiany swojego otoczenia zgodnie z ich własnymi interesami.

 • Zarządzać kryzysami społecznymi

  Określanie, reagowanie i motywowanie osób w sytuacjach kryzysu społecznego w odpowiednim czasie, z wykorzystaniem wszystkich zasobów.

 • Spełniać normy w zakresie świadczenia usług społecznych

  Zapewniać opiekę społeczną i pracę socjalną w sposób zgodny z prawem, bezpieczny, skuteczny i zgodny ze standardami.

 • Dokonywać przeglądu planu w zakresie usług społecznych

  Dokonywanie przeglądu planów usług społecznych, uwzględniając opinie i preferencje użytkowników usług. Prowadzenie działań następczych w odniesieniu do planu, ocena ilości i jakości świadczonych usług.

 • Współpracować z członkami społeczności

  Ustanawiać projekty społeczne mające na celu rozwój społeczności i aktywne uczestnictwo obywateli.

 • Przekazywać informacje na temat rozwoju społecznego

  Raportowanie wyników i wniosków dotyczących rozwoju społecznego społeczeństwa w sposób zrozumiały, prezentować je ustnie i w formie pisemnej szerokiemu gronu od laików poczynając, a na ekspertach kończąc.

 • Zarządzać stresem w organizacji

  Radzić sobie ze źródłami stresu i wzajemną presją w ramach własnego życia zawodowego, takich jak stres związany z pracą zawodową i zarządzaniem, instytucjonalny i osobisty oraz pomagać innym w realizacji tego zadania, tak aby promować dobre samopoczucie współpracowników i unikać wypalenia.

 • Prowadzić negocjacje z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Prowadzić rozmowy z klientem w celu ustalenia uczciwych warunków, opierając się na zaufaniu, przypominając klientowi, że praca jest dla niego korzystna, i zachęcając do współpracy.

 • Budować konstruktywne relacje z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Rozwijać współpracę, która pomaga w nawiązywaniu relacji, zajmować się wszelkimi problemami w ramach tych stosunków, tworzyć więzi i budować zaufanie użytkowników usług w drodze empatii, słuchania, opieki, ciepła i autentyczność.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Stosować techniki zarządzania poszczególnymi przypadkami

  Oceniać, planować, ułatwiać, koordynować i promować opcje i usługi w imieniu osoby.

 • Zwiększać przejrzystość prawodawstwa dla osób korzystających z usług społecznych

  Informować i wyjaśniać przepisy użytkownikom usług socjalnych, aby pomóc im zrozumieć implikacje, jakie dla nich mają, i jak wykorzystać je na swoją korzyść.

 • Przeprowadzać interwencje kryzysowe

  Reagować metodologicznie na zakłócenia lub załamania normalnego lub zwykłego funkcjonowania osoby, rodziny, grupy bądź społeczności.

 • Inspirować korzystających z usług społecznych do większej samodzielności

  Umożliwiać jednostkom, rodzinom, grupom i społecznościom większą kontrolę nad swoim życiem i środowiskiem, samodzielnie lub z pomocą innych osób.

 • Współpracować z innymi specjalistami

  Współpracować z osobami z innych sektorów w zakresie świadczenia usług socjalnych.

 • Podejmować decyzje przy wykonywaniu pracy społecznej

  Podejmowanie decyzji na wniosek, pozostając w granicach przyznanych uprawnień i biorąc pod uwagę wkład użytkownika usług oraz innych opiekunów.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Kierować osoby korzystające z usług społecznych do innych podmiotów

  Przekazywanie spraw innym specjalistom i organizacjom, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników usług społecznych.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • świadczyć usługi społeczne w zróżnicowanych społecznościach kulturowych

  Dostarczać usługi uwzględniające różne tradycje kulturowe i językowe, wykazując szacunek i uznanie dla społeczności oraz zgodnie z polityką dotyczącą praw człowieka oraz równości i różnorodności.

 • Oceniać sytuację osób korzystających z usług społecznych

  Oceniać sytuację społeczną użytkowników usług, równoważąc ciekawość i szacunek w dialogu, biorąc pod uwagę ich rodziny, organizacje i społeczności oraz związane z nimi ryzyko oraz określając potrzeby i zasoby, aby zaspokajać potrzeby fizyczne, emocjonalne i społeczne.

 • Prowadzić rejestr pracy z usługobiorcami

  Prowadzić dokładną, zwięzłą, aktualną i terminową ewidencję pracy z usługobiorcami przy jednoczesnym przestrzeganiu prawodawstwa i polityki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

 • Prowadzić badania terenowe

  Prowadzić prace lub badania w terenie polegające na gromadzeniu informacji poza laboratorium lub miejscem pracy. Odwiedzać miejsca w celu zebrania szczegółowych informacji na temat danej dziedziny.

 • Promować zmiany społeczne

  Promować zmiany w relacjach między osobami, rodzinami, grupami, organizacjami i społecznościami, biorąc pod uwagę i radząc sobie z nieprzewidywalnymi zmianami, na poziomie mikro, makro i mezo.

 • Przeprowadzać rozmowy z pracownikami służb społecznych

  Motywować klientów, współpracowników, kadrę kierowniczą lub urzędników do mówienia w sposób otwarty, swobodny i uczciwy, aby poznać ich doświadczenia, postawy i opinie.

Source: Sisyphus ODB