Zawód farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej

Farmaceuci specjaliści farmacji szpitalnej przygotowują, wydają i zapewniają leki pacjentom w szpitalach. Współpracują z pracownikami służby zdrowia, takimi jak lekarze i pielęgniarki, aby leczyć pacjentów, a także udzielać porad i informacji na temat leków.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Biochemia

  Biochemia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Toksykologia

  Negatywny wpływ chemikaliów na organizmy żywe, ich dawkowanie i scenariusze narażenia.

 • Farmakoterapia

  Zastosowanie leków używanych w leczeniu chorób w porównaniu z terapią chirurgiczną.

 • Prawo farmaceutyczne

  Wymogi prawne i inne wymogi związane z prowadzeniem działalności aptek.

 • Farmakognozja

  Fizyczne, chemiczne, biochemiczne i biologiczne właściwości leków o pochodzeniu naturalnym.

 • Leki

  Leki, ich nomenklatura oraz substancje stosowane przy produkcji leków.

 • Farmakokinetyka

  Interakcje organizmu z określonym lekiem po podaniu, mechanizmy wchłaniania i dystrybucji oraz zmiany substancji chemicznych w organizmie.

Umiejętności

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Dbać o odpowiednie warunki przechowywania leków

  Dbać o właściwe warunki przechowywania i zabezpieczenia leków.

 • Sprawdzać informacje na receptach

  Zweryfikować informacje o receptach od pacjentów lub z gabinetu lekarskiego, upewniając się, że są kompletne i dokładne.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Zarządzać lekami przyjmowanymi przez pacjentów

  Monitorować stosowanie leków i zachowań pacjentów, aby zapewnić pozytywne wyniki kliniczne i zaspokojenie potrzeb pacjentów.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przygotowywać leki na podstawie recepty

  Przygotowywanie postaci farmaceutycznej produktów leczniczych zgodnie z receptą otrzymaną od lekarza medycyny.

 • Doradzać osobom korzystającym z opieki zdrowotnej w kwestii leków

  Omawiać i uzgadniać z użytkownikami opieki zdrowotnej temat właściwego stosowania leków, dostarczając użytkownikowi wystarczających informacji, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe stosowanie leku.

 • Zapewniać odpowiednie zaopatrzenie aptek

  Gwarantować prawidłową dystrybucję produktów leczniczych.

 • Zapewniać nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

  Zgłaszać właściwym organom działania niepożądane związane z produktami farmaceutycznymi.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Wydawać leki

  Dokonywać przeglądu i wydawać leki oraz weryfikować recepty, upewniając się, że są one autentyczne, prawidłowo interpretowane i zgodne z wymogami prawnymi, wybierając właściwy lek, siłę i formę farmaceutyczną zgodnie z receptą, opakowaniem i etykietą leków.

 • Zarządzać łańcuchami dostaw materiałów medycznych

  Zapewniać przechowywanie leków w odpowiednich obiektach i warunkach środowiskowych w celu zapewnienia stabilności, jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego przez cały okres jego przechowywania, przechowywanie leków w sposób bezpieczny, zorganizowany i systematyczny oraz praca według udokumentowanych zasad i procedur w celu skutecznego wdrażania systemu zarządzania zapasami i rotacją.

 • Pozyskiwać informacje na temat stanu zdrowia osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Gromadzić informacje dla użytkowników służby zdrowia z różnych źródeł, takich jak wywiad z użytkownikiem służby zdrowia, opiekunem lub pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania informacji na temat stanu zdrowia i statusu społecznego pacjenta oraz, w stosownych przypadkach, interpretacja dokumentacji przez innych pracowników służby zdrowia.

 • Zapewniać specjalistyczną opiekę farmaceutyczną

  Zapewniać wyspecjalizowane, spersonalizowane wsparcie dla pacjentów, którzy sami podają sobie leki.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Prowadzić rejestry farmakologiczne

  Prowadzić wymagane rejestry farmakologiczne, takie jak akta, dokumenty systemu rozliczeń, dokumenty inwentaryzacyjne, ewidencja kontrolna jąder promieniotwórczych oraz ewidencja narkotyków, trucizn i środków objętych kontrolą.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Udzielać porad farmaceutycznych

  Udzielać informacji i porad na temat produktów leczniczych, takich jak odpowiednie zastosowanie, działania niepożądane i interakcje z innymi lekami.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

Source: Sisyphus ODB