Zawód farmaceuta

Farmaceuci przygotowują, wydają i zapewniają recepty i leki bez recepty. Oferują pacjentom informacje kliniczne na temat leków, zgłaszają podejrzewane działania niepożądane, a także zapewniają zindywidualizowane wsparcie pacjentom. Farmaceuci formułują i testują leki w laboratoriach oraz przechowują, konserwują i dystrybuują je.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Chemia organiczna

  Skład chemiczny związków i substancji zawierających węgiel.

 • Prawo farmaceutyczne

  Wymogi prawne i inne wymogi związane z prowadzeniem działalności aptek.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Farmakokinetyka

  Interakcje organizmu z określonym lekiem po podaniu, mechanizmy wchłaniania i dystrybucji oraz zmiany substancji chemicznych w organizmie.

 • Toksykologia

  Negatywny wpływ chemikaliów na organizmy żywe, ich dawkowanie i scenariusze narażenia.

 • Chemia nieorganiczna

  Chemiczne właściwości substancji, które nie zawierają związków węglowodoru.

 • Technologia farmaceutyczna

  Technologia farmaceutyczna jest gałęzią farmacji, która zajmuje się projektowaniem technologicznym, rozwojem, wytwarzaniem oraz oceną leków i produktów leczniczych.

 • Mikrobiologia lekarska

  Mikrobiologia lekarska jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Leki

  Leki, ich nomenklatura oraz substancje stosowane przy produkcji leków.

 • Biochemia

  Biochemia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Farmakoterapia

  Zastosowanie leków używanych w leczeniu chorób w porównaniu z terapią chirurgiczną.

 • Botanika

  Taksonomia lub klasyfikacja roślin, filogenomika i ewolucja, anatomia, morfologia i fizjologia.

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Chemia farmaceutyczna

  Chemiczne aspekty identyfikacji i modyfikacji sztucznych podmiotów chemicznych w zakresie, w jakim odnoszą się one do stosowania leczniczego. Sposób, w jaki różne substancje chemiczne wpływają na systemy biologiczne i w jaki sposób można wykorzystać je w opracowywaniu leków.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Terapia lekowa stosowana

  Zastosowanie leków i metoda ich podawania w leczeniu choroby.

 • Farmakognozja

  Fizyczne, chemiczne, biochemiczne i biologiczne właściwości leków o pochodzeniu naturalnym.

 • Farmakologia

  Farmakologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Strategie sprzedażowe

  Zasady dotyczące zachowania klientów i rynków docelowych mające na celu promocję i sprzedaż produktu lub usługi.

Umiejętności

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Zapewniać nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

  Zgłaszać właściwym organom działania niepożądane związane z produktami farmaceutycznymi.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Przygotowywać leki na podstawie recepty

  Przygotowywanie postaci farmaceutycznej produktów leczniczych zgodnie z receptą otrzymaną od lekarza medycyny.

 • Prowadzić rejestry farmakologiczne

  Prowadzić wymagane rejestry farmakologiczne, takie jak akta, dokumenty systemu rozliczeń, dokumenty inwentaryzacyjne, ewidencja kontrolna jąder promieniotwórczych oraz ewidencja narkotyków, trucizn i środków objętych kontrolą.

 • Udzielać porad farmaceutycznych

  Udzielać informacji i porad na temat produktów leczniczych, takich jak odpowiednie zastosowanie, działania niepożądane i interakcje z innymi lekami.

 • Badać produkty lecznicze

  Testować produkty lecznicze oraz ich skutki i interakcje w laboratorium.

 • Wnosić wkład w kampanie na rzecz zdrowia publicznego

  Uczestniczyć w lokalnych lub krajowych kampaniach na rzecz zdrowia publicznego poprzez ocenę priorytetów w zakresie zdrowia i zmian w przepisach oraz promowanie nowych tendencji związanych z opieką zdrowotną i profilaktyką.

 • Zapewniać ukierunkowanie na klienta

  Przedstawiać postawę, która we wszystkich przypadkach stawia klientów w centrum działalności gospodarczej.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Przeprowadzać monitorowanie leków terapeutycznych

  Wybierać odpowiednie badania laboratoryjne dla terapeutycznego systemu monitorowania i interpretowania leków w celu ustalenia, czy lek wywołuje pożądany efekt terapeutyczny w celu wykorzystania analizy do ograniczenia do minimum szkodliwych skutków zażywania narkotyków.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Dbać o odpowiednie warunki przechowywania leków

  Dbać o właściwe warunki przechowywania i zabezpieczenia leków.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Sprawować nadzór nad personelem farmaceutycznym

  Nadzorowanie pracy i zapewnienie mentoringu dla techników farmacji, studentów, praktykantów i rezydentów.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

  Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Zarządzać łańcuchami dostaw materiałów medycznych

  Zapewniać przechowywanie leków w odpowiednich obiektach i warunkach środowiskowych w celu zapewnienia stabilności, jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego przez cały okres jego przechowywania, przechowywanie leków w sposób bezpieczny, zorganizowany i systematyczny oraz praca według udokumentowanych zasad i procedur w celu skutecznego wdrażania systemu zarządzania zapasami i rotacją.

 • Wytwarzać leki

  Formułować i mieszać leki, wykonując obliczenia farmaceutyczne i wybierając odpowiednią drogę podawania i postać dawkowania leku, odpowiednie składniki i substancje pomocnicze o wymaganym standardzie jakości oraz przygotowywać produkty farmaceutyczne.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Zarządzać lekami przyjmowanymi przez pacjentów

  Monitorować stosowanie leków i zachowań pacjentów, aby zapewnić pozytywne wyniki kliniczne i zaspokojenie potrzeb pacjentów.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Brać udział w kontrolach zapasów medycznych

  Uczestniczyć w kontroli zapasów i bezpiecznym przechowywaniu materiałów oraz ponownie zamawiać zapasy.

 • Zarządzać logistyką produktów leczniczych

  Zapewnianie składowania, ochrony i dystrybucji produktów leczniczych na etapie hurtowym.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Przygotowywać dawki leków dostosowane do potrzeb pacjenta

  Zapewniać, aby pacjent otrzymywał odpowiednią dawkę i postać leku.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Sprawdzać informacje na receptach

  Zweryfikować informacje o receptach od pacjentów lub z gabinetu lekarskiego, upewniając się, że są kompletne i dokładne.

 • Oceniać dane naukowe dotyczące leków

  Oceniać dane naukowe dotyczące leków, aby na tej podstawie móc dostarczać pacjentom odpowiednich informacji.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Rozpatrywać medyczne roszczenia ubezpieczeniowe

  Kontaktować się z zakładem ubezpieczeń zdrowotnych pacjenta i przesyłać stosowne formularze z informacjami o pacjencie i leczeniu.

 • Działać w zgodzie z procedurami kontroli substancji zagrażających zdrowiu

  Przestrzegać procedur kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH) w przypadku czynności obejmujących niebezpieczne substancje, takie jak bakterie, alergeny, użyty olej, farby lub płyny hamulcowe, które powodują choroby lub obrażenia.

 • Zarządzać kwestiami związanymi z bezpieczeństwem leków

  Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie problemom związanym z lekami, ich minimalizowanie, rozwiązywanie i podejmowanie działań następczych w związku z nimi, utrzymywanie i udział w prowadzeniu systemu sprawozdawczości w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

 • Zapewniać odpowiednie zaopatrzenie aptek

  Gwarantować prawidłową dystrybucję produktów leczniczych.

 • Pozyskiwać informacje na temat stanu zdrowia osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Gromadzić informacje dla użytkowników służby zdrowia z różnych źródeł, takich jak wywiad z użytkownikiem służby zdrowia, opiekunem lub pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania informacji na temat stanu zdrowia i statusu społecznego pacjenta oraz, w stosownych przypadkach, interpretacja dokumentacji przez innych pracowników służby zdrowia.

 • Udzielać informacji na temat leków

  Zapewnianie dokładnych, wysokiej jakości i bezpiecznych informacji oraz porad pacjentom, społeczeństwu i innym pracownikom służby zdrowia w zakresie leków, doradzając im w kwestii bezpiecznego i racjonalnego stosowania leków i urządzeń, np. stosowanie, przeciwwskazania, przechowywanie i skutki uboczne leków wydawanych bez recepty i na receptę.

 • Wydawać leki

  Dokonywać przeglądu i wydawać leki oraz weryfikować recepty, upewniając się, że są one autentyczne, prawidłowo interpretowane i zgodne z wymogami prawnymi, wybierając właściwy lek, siłę i formę farmaceutyczną zgodnie z receptą, opakowaniem i etykietą leków.

 • Doradzać osobom korzystającym z opieki zdrowotnej w kwestii leków

  Omawiać i uzgadniać z użytkownikami opieki zdrowotnej temat właściwego stosowania leków, dostarczając użytkownikowi wystarczających informacji, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe stosowanie leku.

Source: Sisyphus ODB