Zawód funkcjonariusz straży przybrzeżnej

Funkcjonariusze straży przybrzeżnej patrolują i kontrolują wybrzeża i obszary morskie w celu zapobiegania wypadkom oraz przeprowadzają misje poszukiwawcze i ratownicze w sytuacjach nagłych. Reagują na zgłoszenia alarmowe, doradzają w sprawie procedur bezpieczeństwa oraz zapobiegają wypadkom i nielegalnej działalności na morzu. Funkcjonariusze straży przybrzeżnej prowadzą dochodzenie w zakresie działalności żeglugowej i udzielają pomocy podczas incydentów związanych z zanieczyszczeniem wód morskich i na wypadek powodzi.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Procedury opieki przedszpitalnej w nagłych przypadkach medycznych, takie jak pierwsza pomoc, techniki resuscytacji, kwestie prawne i etyczne, ocena pacjenta, nagłe wypadki.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii poprawy bezpieczeństwa

  Podawać odpowiednie zalecenia po zakończeniu dochodzenia; zapewniać należyte uwzględniania i, w stosownych przypadkach, wykonywanie zaleceń.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Oszacowywać szkody

  Oszacowywać szkody w wyniku wypadków lub klęsk żywiołowych.

 • Zapewniać stosowanie prawa

  Zapewniać przestrzeganie przepisów prawa, a w przypadku ich naruszenia — że podejmowane są odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z prawem i egzekwowaniem prawa.

 • Odczytywać mapy

  Skutecznie czytać mapy.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Udzielać pierwszej pomocy

  Reagowanie nagłe przypadki medyczne lub urazowe oraz opieka nad pacjentem w sposób zgodny z przepisami BHP, ocena kwestii prawnych i etycznych sytuacji oraz zapewnianie właściwej opieki przedszpitalnej.

 • Nadzorować załogę

  Nadzorować i monitorować zachowanie pracowników.

 • Pomagać podczas akcji ratowniczych na morzu

  Zapewnianie pomocy podczas akcji ratowniczych na morzu.

 • Opracowywać plany awaryjne na wypadek sytuacji nadzwyczajnych

  Formułować procedury określające konkretne działania, które należy podjąć w przypadku sytuacji nadzwyczajnej z uwzględnieniem wszystkich ryzyk i zagrożeń, które mogą być powiązane, zapewniając zgodności planów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, tak aby reprezentowany najbezpieczniejszy kierunek działań.

 • Koordynować misje ratunkowe

  Koordynowanie misji ratowniczych w przypadku katastrofy lub w trakcie wypadku, zapewnienie stosowania wszelkich dostępnych metod do zagwarantowania bezpieczeństwa poszukiwanych osób, oraz że poszukiwanie jest możliwie jak najskuteczniejsze i jak najdokładniejsze.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

Source: Sisyphus ODB