Zawód główny fizjoterapeuta

Główni fizjoterapeuci są wysoko wyspecjalizowani. Podejmują oni złożone decyzje i zarządzają ryzykiem w nieprzewidywalnych kontekstach i na określonym obszarze. Mogą oni koncentrować się na konkretnym obszarze praktyki klinicznej, edukacji, badań lub zarządzania zawodowego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie personelem medycznym

  Zadania w zakresie zarządzania i obowiązki związane z opieką zdrowotną.

Umiejętności

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Opracowywać plany strategiczne w zakresie usług fizjoterapeutycznych

  Przyczyniać się do rozwoju systemów, zasad i procedur świadczenia usług fizjoterapii, dzieląc się wiedzą i przyczyniając się do wewnętrznych i zewnętrznych możliwości uczenia się.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Promować politykę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w ramach świadczeń zdrowotnych

  Promować przestrzeganie lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych przepisów, polityk, wytycznych i protokołów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Przepisywać leki

  Przepisywać leki zgodnie z zaleceniami w celu uzyskania skutecznej terapii, stosownie do potrzeb klienta i zgodnie z praktyką opartą na wiedzy naukowej, protokołami krajowymi i praktykami oraz w zakresie praktyki.

 • Przestrzegać zasad zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa

  Przestrzegać i stosować główne zasady polityki i procedur dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z polityką pracodawcy. Zgłaszać wykryte zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami w razie wypadku lub obrażeń.

 • Zapewniać wsparcie w zakresie uczenia się w sektorze opieki zdrowotnej

  Zapewniać niezbędne wsparcie w zakresie uczenia się klientów, opiekunów, studentów, rówieśników, pracowników pomocniczych i innych pracowników służby zdrowia poprzez ocenę potrzeb i preferencji dotyczących rozwoju osób uczących się, opracowując uzgodnione formalne i nieformalne efekty uczenia się oraz dostarczając materiały ułatwiające naukę i rozwój.

 • Oceniać skuteczność świadczonych usług

  Stosować podejście rozwiązywania problemów, aby opracować i ocenić zalecenia dotyczące poprawy jakości praktyki zawodowej w coraz bardziej nieprzewidywalnych kontekstach, przyczyniając się do zmian i rozwoju w zawodzie lub służbie na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.

 • Wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

  Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Interpretować wyniki medyczne

  Interpretować, integrować i stosować wyniki obrazowania diagnostycznego, badań laboratoryjnych i innych badań w ramach oceny klienta, w porozumieniu z innymi pracownikami służby zdrowia.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Dostosowywać interwencje fizjoterapeutyczne

  Dostosowywać interwencje fizjoterapeutyczne na podstawie ponownej oceny reakcji klienta na leczenie.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Korzystać z umiejętności w zakresie fizjoterapii klinicznej

  Korzystać z umiejętności w zakresie fizjoterapii klinicznej w różnych obszarach praktyki z zastosowaniem podejścia całościowego i opartego na dowodach.

 • Dbać o sprzęt do fizjoterapii

  Utrzymywać sprzęt i zasoby do fizjoterapii, zapewniając, że sprzęt jest bezpieczny i dostosowany do potrzeb.

 • Zarządzać personelem fizjoterapeutycznym

  Rekrutacja, szkolenie, zarządzanie, rozwój i w stosownych przypadkach nadzór nad personelem fizjoterapeutycznym, zapewniające klientowi skuteczne usługi klinicznie, z uwzględnieniem potrzeby dalszego szkolenia zarówno dla siebie, jak i dla innych pracowników fizjoterapeutycznych.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Zarządzać ryzykiem klinicznym

  Poprawiać jakość i bezpieczeństwo świadczenia opieki zdrowotnej, kładąc szczególny nacisk na identyfikację sytuacji, w których klienci, ich rodziny i opiekunowie, pracownicy, studenci i inni, narażeni są na ryzyko wystąpienia uszczerbku na zdrowiu oraz kładąc nacisk na działania mające na celu zapobieganie tym zagrożeniom lub ich kontrolowanie.

 • Opracowywać plany związane z procesem przenoszenia pacjenta

  W stosownych przypadkach organizować przenoszenie pacjenta między placówkami opieki zdrowotnej, efektywnie informując i zapewniając udział pacjenta/klienta i opiekunów w procesie podejmowania decyzji.

 • Pełnić rolę przywódczą

  Przewodzić i wywierać wpływ na innych, aby promować i przyczyniać się do rozwoju polityki, rzecznictwa, poszerzania granic i strategii na różnych poziomach.

 • Opracowywać plan leczenia

  Opracowywać plan leczenia i oceny (analizy) na podstawie zebranych danych po dokonaniu oceny z wykorzystaniem procesu analizy klinicznej.

 • Przepisywać wyroby lecznicze

  Jeśli to wskazane, przepisywać produkty zdrowotne w celu uzyskania skuteczności terapeutycznej, odpowiedniej do potrzeb klienta i zgodnie z praktyką opartą na dowodach, protokołami krajowymi i praktykami oraz w zakresie praktyki.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Stawiać diagnozy w zakresie fizjoterapii

  Stawiać diagnozy w zakresie fizjoterapii / tworzyć kliniczny obraz stanu pacjenta, współpracując z nim w celu zidentyfikowania upośledzenia oraz ograniczenia aktywności i uczestnictwa wynikających z choroby, urazu i/lub starzenia się, przyjmując całościowe podejście.

 • Wnosić wkład w świadczenie wysokiej jakości usług fizjoterapeutycznych

  Udział w działaniach promujących jakość, szczególnie w nabywaniu i ocenie sprzętu, zasobów, bezpiecznym przechowywaniu i zarządzaniu dostawami.

 • Rejestrować postępy w leczeniu osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Rejestrować postępy osób korzystających z opieki zdrowotnej związane z odpowiedzią na leczenie, obserwując, słuchając i mierząc wyniki.

 • Poddawać klientów procedurze triage w zakresie fizjoterapii

  Poddawać klientów procedurze triage w zakresie fizjoterapii, z naciskiem na ocenę i wskazanie, gdzie wymagane są dodatkowe usługi.

 • Udzielać zaawansowanych porad klinicznych w dziedzinie fizjoterapii

  Udzielać fachowych porad klinicznych klientom indywidualnym lub grupom w zakresie diagnostyki dotyczącej fizjoterapii oraz planowania złożonych zabiegów, wspierając innych fizjoterapeutów w planowaniu opieki nad klientami i zrozumieniu roli i obowiązków fizykoterapeuty.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Sprawować nadzór nad studentami fizjoterapii

  Nadzorować, kształcić i zapewniać możliwości nauki dla studentów fizjoterapii.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Przeprowadzać ocenę fizjoterapeutyczną

  Przeprowadzanie oceny fizjoterapeutycznej, wykorzystując do niej dane zebrane na podstawie subiektywnych oraz fizycznych badań i informacji pochodzących z innych odpowiednich źródeł, zachowując bezpieczeństwo, komfort i godność klientów podczas oceny.

 • Rozwijać relacje terapeutyczne

  Utrzymywać indywidualne relacje terapeutyczne, aby zaangażować wrodzone zdolności lecznicze danej osoby, osiągnąć aktywną współpracę w edukacji zdrowotnej i procesie leczenia oraz zmaksymalizować potencjał zdrowych zmian.

 • Sprawować nadzór nad asystentami fizjoterapeutów

  Nadzorowanie i zapewnianie możliwości uczenia się w odniesieniu do asystentów fizjoterapeutów.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Udzielać wsparcia w zakresie samozarządzania

  Dostarczać klientowi oparte na wiedzy naukowej informacje i strategie dotyczące samozarządzania.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Wypisywać skierowania na testy fizjoterapeutyczne

  Wypisywać skierowania na obrazowanie diagnostyczne, badania laboratoryjne i inne w ramach oceny klienta przez fizjoterapeutę w określonych sytuacjach, tam gdzie to stosowne, zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami i/lub polityką.

 • Gromadzić ogólne dane o osobach korzystających z opieki zdrowotnej

  Gromadzić dane jakościowe i ilościowe dotyczące osób korzystających z opieki zdrowotnej, udzielać wsparcia w zakresie wypełniania kwestionariusza dotyczącego bieżącego stanu i historii choroby oraz rejestrować środki/badania wykonane przez lekarza.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Prowadzić badania fizjoterapeutyczne

  Angażować się na różnych poziomach w działania badawcze w celu poprawy jakości i bazy dowodowej fizjoterapii.

 • Wnosić wkład w proces rehabilitacji

  Przyczyniać się do procesu rehabilitacji w celu zwiększenia aktywności, funkcjonowania i uczestnictwa przy użyciu podejścia skoncentrowanego na osobie i opartego na wiedzy naukowej.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Udzielać informacji na temat skutków fizjoterapii

  Podawać informacje o wynikach terapeutycznych i wszelkich nieodłącznych zagrożeniach dla klienta, upewniając się, że je rozumie, działając zgodnie z zasadami etycznymi i przepisami lokalnymi/krajowymi, w przypadku gdy klient nie jest w stanie ich zrozumieć.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Działać na rzecz zdrowia

  Działać na rzecz promocji zdrowia, dobrego samopoczucia i zapobiegania chorobom lub urazom w imieniu klientów i grup zawodowych w celu poprawy zdrowia społeczności, społeczeństwa i ludności.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Przeprowadzać badanie stanu zdrowia

  Prowadzić badania w dziedzinach związanych ze zdrowiem i przekazywać wyniki ustnie w formie publicznych prezentacji lub na piśmie w formie sprawozdań i innych publikacji.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Korzystać z zaawansowanych umiejętności klinicznych

  Wykorzystywanie zaawansowanych umiejętności klinicznych w określonych kontekstach, na podstawie konkretnych szkoleń, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

 • Poddawać klientów procedurze triage

  Udział w procesie selekcji, aby kierować klientów do najodpowiedniejszej ścieżki zarządzania w zależności od ich stanu, we współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Opracowywać usługi fizjoterapeutyczne

  Opracowywać bezpieczne, skuteczne, wydajne i cechujące się wysoką jakością usługi fizjoterapeutyczne.

 • Zarządzać budżetem placówki opieki zdrowotnej

  Zarządzanie budżetem placówki opieki zdrowotnej Współpraca w procesach planowania budżetu, w tym kosztów dostaw potrzebnych do odpowiedniej opieki zdrowotnej i zarządzania.

 • Opracowywać plany związane z procesem wypisywania pacjentów

  Organizowanie, w stosownych przypadkach, procedur wypisywania pacjentów w różnych placówkach opieki zdrowotnej, skuteczne informowanie i zapewnienie, aby klient i opiekunowie byli zaangażowani w proces podejmowania decyzji.

Source: Sisyphus ODB