Zawód genetyk

Genetycy badają i skupiają się na genetyce. Analizują oni, w jaki sposób geny współdziałają, działają i dziedziczą cechy i znaki charakterystyczne. Opierając się na swoich badaniach, biorą do udziału pacjentów z dziedziczeniem chorób i stanów, wrodzonych wad rozwojowych i wad genetycznych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki laboratoryjne

  Techniki stosowane w różnych obszarach nauk przyrodniczych w celu uzyskania danych doświadczalnych, takich jak analiza grawimetryczna, chromatografia gazowa, metody elektroniczne lub termiczne.

 • Genetyka kliniczna

  Diagnoza, rodzaje i leczenie zaburzeń dziedzicznych; gałąź genetyki zajmująca się zastosowaniami w opiece medycznej.

 • Inżynieria genetyczna

  Manipulowanie materiałem genetycznym organizmu za pomocą metod, które wstawiają nowe DNA lub usuwają materiał dziedziczny z genomu.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Genetyka

  Badania na temat dziedziczenia, genów i zróżnicowania w organizmach żywych. Genetyka ma na celu zrozumienie procesu dziedziczenia cech rodziców przez potomstwo oraz struktury i zachowania genów w żywych organizmach.

 • Mikrobiologia lekarska

  Mikrobiologia lekarska jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Prowadzić badania w dziedzinie genetyki klinicznej

  Prowadzić badania w celu poznania zmienności genetycznej w populacjach ludzkich, przyczyn tej zmienności oraz tego, w jaki sposób wpływa ona na podatność na choroby; badanie wzajemnego oddziaływania między różnymi genami oraz między genami a środowiskiem w przypadku wieloczynnikowych chorób i aberracji chromosomowych, badanie ekspresji genów na wczesnym stadium rozwoju człowieka oraz wpływu genów na zachowanie.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Decydować w kwestii wyboru rodzaju badań genetycznych

  Wyszukanie właściwych badań dla konkretnego pacjenta, uwzględniając badania dotyczące genetyki molekularnej, cytogenetyki i biochemii specjalistycznej.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Oceniać dane genetyczne

  Ocena danych genetycznych poprzez zastosowanie obliczeń statystycznych i ich analizę.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Interpretować dane laboratoryjne w dziedzinie genetyki klinicznej

  Prowadzenie badań diagnostycznych oraz biochemicznych, cytogenetycznych i molekularnych analiz genetycznych, interpretacja uzyskanych danych laboratoryjnych.

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

Source: Sisyphus ODB