Zawód geolog złóż

Geolodzy złóż badają i przeszukują złoża mineralne. Identyfikują, definiują i nabywają tytuł prawny do ekonomicznie opłacalnego złoża minerałów.  Są odpowiedzialni za opracowanie programu badań, zarządzanie nim i jego realizację.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Przepisy dotyczące zasobów mineralnych

  Prawo dotyczące dostępu do gruntów, pozwoleń na poszukiwania, pozwolenia na budowę i własności zasobów mineralnych.

Umiejętności

 • Stosować myślenie strategiczne

  Stosować generowanie i skuteczne wykorzystywanie informacji biznesowych i otwartych możliwości, aby uzyskać konkurencyjną przewagę biznesową w perspektywie długoterminowej.

 • Doradzać w kwestiach geologicznych w kontekście wydobywania minerałów

  Doradztwo w zakresie wpływu czynników geologicznych na rozwój produkcji mineralnej. Uwzględnienie takich czynników jak koszty, bezpieczeństwo i cechy depozytów.

 • Interpretować dane geofizyczne

  Interpretować dane o charakterze geofizycznym: dotyczące kształtu Ziemi, jej pól grawitacyjnych i magnetycznych, jej budowy i składu oraz dynamiki geofizycznej i jej odzwierciedlenia na powierzchni w tektonice płyt.

 • Wypełniać wstępną deklarację szacowanych zasobów

  Przestrzegać wszystkie wymogi regulacyjne przy sporządzaniu wstępnego oświadczenia w sprawie zasobów, oceny ilości cennych minerałów, które są obecne.

 • Przekazywać informacje związane z minerałami

  Przekazywać informacje związane z minerałami wykonawcom, politykom i urzędnikom publicznym.

 • Prowadzić negocjacje w kwestii dostępu do gruntów

  Prowadzenie negocjacji z właścicielami gruntów, dzierżawcami, właścicielami praw do minerałów, organami regulacyjnymi lub innymi zainteresowanymi stronami w celu uzyskania zezwolenia na dostęp do obszarów będących przedmiotem zainteresowania w odniesieniu do eksploracji lub pobierania próbek.

 • Korzystać z narzędzi nauk o Ziemi

  Stosować szereg narzędzi, na przykład mapowanie geofizyczne, geochemiczne, geologiczne i odwierty, w celu odkrywania złóż mineralnych.

 • Przeprowadzać ocenę uwarunkowań środowiskowych w danym miejscu

  Zarządzać i nadzorować poszukiwania w obrębie lokalizacji środowiskowych i oceniać pod kątem przydatności jako obszary wydobycia i przemysłowe. Wyznaczać i wygradzać obszary do analiz geochemicznych i badań naukowych.

 • Badać próbki geochemiczne

  Analizować próbki laboratoryjne za pomocą sprzętu, takiego jak spektrometry, chromatografy gazowe, mikroskopy, mikrosondy i analizatory węgla. Określić wiek i cechy próbek środowiskowych, takich jak minerały, skały lub gleba.

 • Prowadzić negocjacje w kwestii nabycia praw do gruntów

  Prowadzić negocjacje z właścicielami gruntów, dzierżawcami, właścicielami praw do minerałów lub innymi zainteresowanymi stronami z tytułu zasobów mineralnych w celu kupna lub dzierżawy gruntów.

 • Sporządzać modele złóż mineralnych

  Sporządzać modele złóż mineralnych w celu określenia ich lokalizacji, aspektu i potencjału gospodarczego.

 • Komunikować się z lobbystami przeciwnymi przemysłowi górniczemu

  Porozumiewać się z lobby antygórniczym w związku z zagospodarowaniem potencjalnego złoża minerałów.

 • Oceniać zasoby mineralne

  Poszukiwać zasobów mineralnych, w tym minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego i podobnych surowców nieodnawialnych, po uzyskaniu praw do poszukiwań na określonym obszarze. Zatwierdzać ocenę zasobów mineralnych.

 • Przekazywać informacje na temat wpływu górnictwa na środowisko

  Przygotowywać rozmowy, wykłady, konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz publiczne przesłuchania na temat kwestii środowiskowych związanych z górnictwem.

 • Określać właściwości złóż mineralnych

  Przygotowywać i przeprowadzać mapowanie geologiczne, rejestrowanie, pobieranie próbek i oznaczanie rdzenia wiertniczego i innych podziemnych próbek skalnych. Analizować wyniki w zakresie planów i sekcji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii geostatyki i teorii próbkowania. Zbadać na mapach 3D, złoża, miejsca wiercenia lub kopalnie w celu określenia położenia, wielkości, dostępności, zawartości, wartości i potencjalnej rentowności złóż mineralnych.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

Source: Sisyphus ODB