Zawód hodowca owiec

Hodowcy owiec nadzorują chów i codzienną opiekę nad owcami. Dbają o zdrowie i dobrostan owiec.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • żywienie zwierząt

  Aspekty dotyczące sposobu karmienia i pojenia różnych gatunków zwierząt. Różne rodzaje pasz dla zwierząt, kryteria jakości pasz dla zwierząt oraz metody żywienia i pojenia zwierząt.

 • Gatunki zwierząt gospodarskich

  Gatunki zwierząt gospodarskich i odpowiednia genetyka.

 • Symptomy choroby u zwierząt

  Fizyczne, behawioralne i środowiskowe oznaki zdrowia i choroby u różnych zwierząt.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Rozmnażanie zwierząt gospodarskich

  Rozumienie naturalnych i sztucznych technik rozrodu, okresów ciąży i narodzin dla zwierząt gospodarskich. Rozumienie humanitarnego uboju odpowiednich zwierząt zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

Umiejętności

 • Opiekować się młodymi zwierzętami

  Oceniać potrzeby potomstwa i młodych zwierząt. Niezwłocznie podejmować odpowiednie działania w przypadku problemów związanych ze zdrowiem potomstwa lub młodych.

 • Zarządzać zdrowiem i dobrostanem zwierząt gospodarskich

  Oceniać aktualny stan zdrowia zwierząt gospodarskich. Podejmować działania wobec wszelkich występujących chorób lub zaburzeń, uwzględniając wymagania dotyczące izolacji zwierząt gospodarskich. Sporządzać plan w zakresie zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt ze wskazaniem jasno określonych celów i zarządzać nim, w stosownych przypadkach konsultując się ze specjalistami/doradcami. Ściśle współpracować z lekarzem weterynarii i innymi specjalistami/doradcami.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Utrzymywać miejsca, w których przetrzymuje się zwierzęta, w odpowiednim stanie

  Upewniać się, że pomieszczenia dla zwierząt, takie jak siedliska, terraria, klatki oraz budy, są w odpowiednim stanie i gwarantują higienę. Oczyścić pojemnik i w razie potrzeby dostarczyć nowy materiał ściółkowy.

 • Przetwarzać produkty mleczne

  Przetwarzać produkty mleczne w gospodarstwie przy użyciu odpowiednich metod i sprzętu zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny żywności.

 • Udzielać zwierzętom pierwszej pomocy

  Udzielać pierwszej pomocy w celu zapobieżenia pogorszeniu się stanu, cierpieniu i bólowi do czasu uzyskania pomocy weterynaryjnej. Przed udzieleniem pierwszej pomocy przez weterynarza pierwsza pomoc musi być zapewniona przez osobę niebędącą weterynarzem. Oczekuje się, że takie osoby udzielające pierwszej pomocy jak najszybciej uzyskają pomoc weterynarza.

 • żywić zwierzęta

  Zapewniać zwierzętom żywność i wodę. Obejmuje to przygotowywanie żywności i wody dla zwierząt oraz zgłaszanie wszelkich zmian w nawykach żywieniowych zwierząt.

 • Pomagać w transporcie zwierząt

  Pomagać przy transporcie zwierząt, w tym przy ładowaniu i wyładowywaniu zwierząt, przygotowywaniu pojazdu transportowego oraz utrzymywaniu dobrostanu zwierząt podczas całego procesu transportu.

 • Poddawać zwierzęta leczeniu

  Poddawać zwierzęta leczeniu, w tym przeprowadzać zabiegi medyczne, stosować leki oraz oceniać stan zdrowia.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

 • Utylizować martwe zwierzęta

  Z szacunkiem utylizować martwe zwierzęta, których nie traktuje się jako źródło mięsa. Grzebać zwierzęta lub poddawać je kremacji zgodnie z wolą właścicieli lub na podstawie innych kryteriów.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

 • Asystować przy narodzinach zwierzęcia

  Pomagać w przypadku narodzin zwierząt oraz opiekować się nowonarodzonymi zwierzętami.

 • Karmić zwierzęta gospodarskie

  Obliczać racje pasz na wszystkich etapach wzrostu, przygotowywać i dystrybuować pasze oraz kontrolować ich jakość

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Wybierać zwierzęta gospodarskie

  Oznaczać, sortować i rozdzielać zwierzęta według celu i miejsca przeznaczenia z uwzględnieniem stanu danego zwierzęcia i właściwego ustawodawstwa.

 • Obsługiwać sprzęt wykorzystywany w gospodarstwie rolnym

  Nadzorować sprawne działanie sprzętu rolniczego, który może obejmować wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące, ogrzewanie lub klimatyzację oraz monitorowanie temperatury pomieszczeń. Dbać o to, by ciągniki i inne pojazdy pracowały bez problemów. Interpretować instrukcje wydawane w ramach programów komputerowych i przedstawiać proste czynności.

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Podawać określone leki w celu zwiększenia potencjału rozrodczego

  Podawanie konkretnych leków do synchronizacji cyklów hodowli zwierząt zgodnie z instrukcjami weterynaryjnymi i wydawanymi przez właściciela. Obejmuje to bezpieczne stosowanie i przechowywanie leków i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji.

 • Zarządzać hodowlą owiec

  Zarządzanie odpowiednim środowiskiem do hodowli owiec. Wybór i przygotowanie odpowiednich siedlisk dla określonych rodzajów owiec. Monitorowanie wzrostu i zdrowia owiec oraz zapewnienie właściwego żywienia. Określenie, kiedy owce są gotowe do handlu, spożycia lub do innych celów.

 • Strzyc w celu otrzymania wełny

  Wykonywać, w stosownych przypadkach, strzyżenie wełny owczej lub koziej, a także wstępne przetwarzanie i pakowania.

 • Zarządzać zwierzętami gospodarskimi

  Zarządzać programami produkcji, planami rozpłodowymi, sprzedażą, zamówieniami na zakup paszy, materiałami, sprzętem, zabudowaniami gospodarskimi, lokalizacją i zapasami. Zarządzać usuwaniem zwierząt w sposób humanitarny i zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Przestrzegać wymogów dotyczących przedsiębiorstw i włączać je do badań jakościowych oraz transferu wiedzy.

 • Monitorować zwierzęta gospodarskie

  Monitorować i rejestrować produkcję i dobrostan zwierząt gospodarskich.

 • Prowadzić dokumentację dotyczącą zwierząt

  Sporządzać dokumentację dotyczącą zwierząt zgodnie z odpowiednimi informacjami branżowymi oraz używając odpowiednich systemów rejestrowania.

Source: Sisyphus ODB