Zawód inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie

Inżynierowie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie opracowują i wdrażają systemy i procedury zapobiegania urazom i chorobom pracowników, poprawy warunków pracy w kopalniach, zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobiegania szkodom w sprzęcie i mieniu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa górniczego

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i kodeksy postępowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa w działalności wydobywczej.

Umiejętności

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Przeciwdziałać problemom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

  Rozpoznawać problemy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem oraz opracowywać rozwiązania mające na celu zapobieganie wypadkom.

 • Prowadzić dochodzenia w sprawie wypadków w kopalniach

  Przeprowadzić dochodzenie w sprawie wypadków górniczych; identyfikować niebezpieczne warunki pracy i opracowywać środki poprawy.

 • Zarządzać procedurami stosowanymi w sytuacjach wyjątkowych

  Szybko reagować w przypadku awarii i uruchamiać zaplanowane procedury awaryjne.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Szkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa kopalni

  Organizować szkolenia w zakresie bezpieczeństwa kopalni dla pracowników, nadzorców i kierownictwa.

 • Opracowywać strategie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie

  Opracowywać strategie i procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie. Upewnić się, że procedury są zgodne przynajmniej z prawem krajowym.

Source: Sisyphus ODB