Zawód inżynier biochemik

Inżynierowie biochemicy prowadzą badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, aby dokonywać nowych odkryć. Przekształcają te wyniki w rozwiązania chemiczne, które mogą poprawić dobrostan społeczeństwa, takie jak szczepionki, naprawa tkanek, uprawy roślin, a także postępy w zakresie zielonych technologii, takie jak czystsze paliwa pochodzące z zasobów naturalnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Biochemia

  Biochemia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Genetyka

  Badania na temat dziedziczenia, genów i zróżnicowania w organizmach żywych. Genetyka ma na celu zrozumienie procesu dziedziczenia cech rodziców przez potomstwo oraz struktury i zachowania genów w żywych organizmach.

 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa

  Technika chemii analitycznej stosowana do identyfikacji i oceny ilościowej składników mieszaniny.

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Dobre praktyki wytwarzania

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki wytwarzania (GMP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Chromatografia gazowa

  Zasady chromatografii gazowej stosowanej do analizy i oddzielania określonych związków, które przechodzą w odparowanie bez rozkładu.

 • Toksykologia

  Negatywny wpływ chemikaliów na organizmy żywe, ich dawkowanie i scenariusze narażenia.

 • Statystyczna kontrola procesu

  Metoda kontroli jakości, która wykorzystuje statystykę do monitorowania procesów.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Chromatografia żelowa

  Technika analizy polimerów, która oddziela anality na podstawie ich masy.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Analizować zasady inżynieryjne

  Analizować zasady, które należy wziąć pod uwagę przy projektach inżynieryjnych, takie jak funkcjonalność, powtarzalność, koszty i inne zasady.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Doradzać w kwestii zanieczyszczenia azotanami

  Emisja tlenku azotu przyczynia się do obniżenia warstwy ozonowej, która chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym. Jest to również nawóz mineralny najczęściej stosowany w odniesieniu do gruntów rolnych. Nawożenie wprowadziło wysokie ilości azotu do ekosystemu winiarskiego.

 • Interpretować plany dwuwymiarowe

  Interpretowanie i rozumienie planów i rysunków w procesach produkcyjnych, które zawierają prezentacje w dwóch wymiarach.

 • Przeprowadzać symulacje laboratoryjne

  Przeprowadzać symulacje prototypów, układów lub nowo opracowanych produktów chemicznych przy użyciu sprzętu laboratoryjnego.

 • Dokumentować wyniki analizy

  Dokumentować w formie papierowej lub na urządzeniach elektronicznych proces i wyniki przeprowadzonej analizy próbek.

 • Zarządzać procedurami przeprowadzania badań chemicznych

  Zarządzanie procedurami, które należy stosować w badaniach chemicznych, opracowując i odpowiednio przeprowadzając badania.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Przeprowadzać chromatografię cieczową

  Stosować wiedzę o badaniu charakterystyki materiałów polimerowych i chromatografii cieczowej przy opracowywaniu nowych produktów.

 • Korzystać z oprogramowania do chromatografii

  Korzystać z systemu danych do chromatografii, który gromadzi i analizuje wyniki chromatografii.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Doradzać w kwestii problemów produkcyjnych

  Doradzać odwiedzanym zakładom przemysłowym, jak lepiej nadzorować produkcję, aby zapewnić prawidłowe diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z produkcją.

 • Interpretować plany trójwymiarowe

  Interpretacja i rozumienie planów oraz rysunków w procesach produkcji, które zawierają informacje w postaci trójwymiarowej.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Opracowywać materiały szkoleniowe w zakresie produkcji biochemicznej

  Opracowywać we współpracy z właściwymi osobami materiały szkoleniowe w dziedzinie produkcji biochemicznej.

 • Badać próbki pod kątem zanieczyszczeń

  Mierzyć stężenia zanieczyszczeń w próbkach. Obliczać zanieczyszczenie powietrza lub przepływ gazu w procesach przemysłowych. Określać potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia, takie jak promieniowanie.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB