Zawód inżynier budownictwa wodnego

Inżynierowie budownictwa wodnego badają i rozwijają metody zaopatrzenia w czystą wodę, uzdatnianie wody oraz zapobieganie i reagowanie na szkody powodziowe. Badają oni zapotrzebowanie na wodę w danym miejscu i opracowują metody umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb, takie jak tworzenie i opracowywanie projektów dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, takimi jak oczyszczalnie ścieków, rurociągi, systemy pomp, systemy nawadniania lub systemy odwadniające oraz inne systemy zaopatrzenia w wodę. Inżynierowie budownictwa wodnego również zapewniają prawidłową instalację tych systemów na placach budowy. Inżynierowie budownictwa wodnego również utrzymują, naprawiają i budują struktury kontrolujące źródła wody, takie jak mosty, kanały i zapory.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Ponowne wykorzystanie wody

  Zasady procesów ponownego wykorzystania wody w złożonych systemach obiegu.

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Ciecz hydrauliczna

  Różne rodzaje, właściwości i zastosowania płynów hydraulicznych używanych w procesach obróbki metali, takich jak kucie i formowanie, składających się z olejów mineralnych i wody.

 • Projektowanie krajobrazu

  Zrozumienie koncepcji i utrzymania krajobrazu.

 • Polityka wodna

  Dobre zrozumienie polityk, strategii, instytucji i regulacji dotyczących wody.

 • Sprzęt do usuwania skutków powodzi

  Eksploatacja niezbędnych narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w działaniach związanych ze szkodami powodziowymi i środkami zaradczymi, takich jak wypompowywanie wody z zalanych nieruchomości.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Rodzaje rurociągów

  Znajomość różnych rodzajów rurociągów i ich różnych zastosowań. Rozróżnienie rurociągów używanych do transportu towarów na krótkie i duże odległości oraz znajomość ich systemów podawczych.

Umiejętności

 • Opracowywać strategie naprawy szkód spowodowanych powodziami

  Opracowywać plany i projektować sprzęt do zapobiegania powodziom i skutecznej pomocy w przypadku powodzi, poprzez ocenę ryzyka, identyfikację ulepszeń w istniejących strategiach i zaprojektowanie nowych strategii w zakresie usuwania powodzi.

 • Kierować zespołem ds. zarządzania zasobami wodnymi

  Kierować zespołem w projektach związanych z gospodarką wodną i wspierać się nawzajem w wspólnego celu, jakim jest realizacja i wypełnianie różnorodnych zadań.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Analizować potrzeby społeczności

  Określać konkretne problemy społeczne w danej społeczności i reagować na nie, określać zakres problemu oraz określać poziom zasobów potrzebnych do jego rozwiązania oraz identyfikować istniejące zasoby i zasoby wspólnotowe, które są dostępne w celu rozwiązania tego problemu.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Interpretować dane naukowe w celu oceny jakości wody

  Analiz i interpretacja danych, takich jak właściwości biologiczne, aby poznać jakość wody.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Doradzać w kwestii projektów dotyczących nawadniania

  Doradzać w zakresie budowy w ramach projektów dotyczących nawadniania. Dokonywać przeglądu zleceń dla wykonawców w celu zapewnienia zgodności projektu z koncepcjami instalacji i istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Monitorować roboty realizowane przez wykonawców.

 • Sporządzać projekty techniczne rurociągów

  Projektować infrastrukturę rurociągów z uwzględnieniem zasad inżynierii. Tworzyć schematy, dokonywać pomiarów na miejscu, określać materiały i przedstawiać funkcjonalne propozycje ich budowy.

 • Chronić zasoby wodne

  Dążyć do ochrony zasobów wodnych do nawadniania. Spotykać się z agencjami ds. ochrony zasobów wodnych i nawiązywać współpracę z kadrą zarządzającą na temat rozwoju sytuacji w zakresie polityki ochrony zasobów wodnych.

 • Wykrywać wady infrastruktury rurociągowej

  Wykrywać wady infrastruktury rurociągowej podczas budowy lub w miarę upływu czasu. Wykrywać wady, takie jak wady konstrukcyjne, korozja, ruch gruntu, omyłkowe przyłączanie bez opróżnienia i inne.

Source: Sisyphus ODB