Zawód inżynier ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Inżynierowie ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki planują i projektują sprzęt wykorzystywany w procesach wytwarzania w celu zdalnej kontroli i monitorowania różnych procesów inżynieryjnych. Projektują urządzenia służące do monitorowania zakładów produkcyjnych, takich jak systemy wytwarzania, zastosowania maszyn i procesy produkcyjne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria pomiarowa

  Dyscyplina naukowa i inżynieryjna mająca na celu kontrolowanie zmiennych procesu produkcji i wytwarzania. Koncentruje się ona również na projektowaniu systemów o pożądanych zachowaniach. Systemy te wykorzystują czujniki do pomiaru wyników osiąganych przez kontrolowane urządzenie.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe

  Sprzęt i przyrządy wykorzystywane do monitorowania i kontrolowania procesów, takie jak zawory, regulatory, wyłączniki i przekaźniki.

 • Zagrożenia środowiskowe

  Zagrożenia dla środowiska związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, jądrowymi, radiologicznymi i fizycznymi.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Systemy kontroli

  Urządzenia lub zestaw urządzeń sterujących i zarządzających funkcjonowaniem i zachowaniem innych urządzeń i systemów. Obejmują one systemy kontroli przemysłowej (ICS), które są wykorzystywane do produkcji i wytwarzania przemysłowego.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Projektować systemy sterowania

  Rozwijać urządzenia do sterowania i zarządzania zachowaniem się innych urządzeń i systemów, z zastosowaniem zasad inżynieryjnych i elektronicznych.

 • Przestrzegać przepisów dotyczących materiałów zabronionych

  Przestrzegać przepisów dotyczących zakazu stosowania metali ciężkich w stopach lutowniczych, środkach zmniejszających palność w tworzywach sztucznych oraz plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych i instalacjach wiązek przewodów zgodnie z dyrektywami UE RoHS/WEEE i chińskimi przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Opracowywać systemy oprzyrządowania

  Opracowywanie urządzeń kontrolnych, takich jak zawory, przekaźniki i regulatory, które mogą być wykorzystywane do monitorowania i kontrolowania procesów. Testowanie opracowanego sprzętu.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB