Zawód inżynier ds. chemii farmaceutycznej

Inżynierowie ds. chemii farmaceutycznej projektują i opracowują technologie stosowane w badaniach farmaceutycznych i produkcji leków, doradzając zakładom produkcji farmaceutycznej w kwestii utrzymania i eksploatacji tych technologii oraz zapewnienia zaspokojenia potrzeb klientów i pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Mogą oni również uczestniczyć w opracowywaniu i projektowaniu zakładów produkcji farmaceutycznej i centrów badawczych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Przemysł farmaceutyczny

  Główne zainteresowane strony, przedsiębiorstwa i procedury w przemyśle farmaceutycznym oraz przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące udzielanie patentów, testowanie, bezpieczeństwo i wprowadzanie do obrotu leków.

 • Systemy zapewniania jakości w ramach procesu produkcji wyrobów farmaceutycznych

  Model systemów jakości stosowany w produkcji farmaceutycznej. Najbardziej rozpowszechniony system zapewniający jakość wyposażenia i urządzeń, system kontroli laboratoryjnych, system materiałowy, system produkcji oraz system pakowania i etykietowania.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Biochemia

  Biochemia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Dobre praktyki wytwarzania

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki wytwarzania (GMP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Przepisy dotyczące leków

  Zasady i przepisy ustawodawstwa europejskiego oraz Urzędu ds. Żywności i Leków w zakresie badań klinicznych i rozwoju leków.

 • Opracowywanie leków

  Fazy wytwarzania leków: faza przedkliniczna (badania i testy na zwierzętach), faza kliniczna (badania kliniczne na ludziach) oraz fazy dodatkowe wymagane do uzyskania produktu leczniczego jako produktu końcowego.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Przewidywać ryzyko organizacyjne

  Analizować operacje i działania przedsiębiorstwa w celu oceny ich skutków i możliwego ryzyka oraz opracowywać odpowiednie strategie w celu rozwiązania tych problemów.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Badać materiały wsadowe wykorzystywane w procesie produkcji

  Badać dostarczone materiały przed ich wprowadzeniem do przetwarzania, zapewniać zgodność wyników z GMP (dobrą praktyką wytwarzania) oraz z COA dostawców (świadectwa analityczne).

 • Monitorować proces produkcji w zakładzie

  Monitorować przygotowanie i efektywność procesów produkcji w celu zapewnienia jej maksymalnego poziomu.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Sporządzać sprawozdania techniczne

  Sporządzać sprawozdania techniczne dla klientów, które będą zrozumiałe dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

 • Sporządzać dokumentację związaną z raportami serii

  Sporządzać sprawozdania na temat historii wyprodukowanych partii z uwzględnieniem nieprzetworzonych danych, przeprowadzonych badań i zgodności z praktyką GMP każdej partii produktu.

 • Analizować zasady inżynieryjne

  Analizować zasady, które należy wziąć pod uwagę przy projektach inżynieryjnych, takie jak funkcjonalność, powtarzalność, koszty i inne zasady.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Oceniać wpływ na środowisko

  Monitorowanie wpływu na środowisko i przeprowadzanie ocen w celu określenia i ograniczenia ryzyka środowiskowego organizacji przy uwzględnieniu kosztów.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Obchodzić się z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się z chemikaliami i wybierać konkretne chemikalia dla określonych procesów. Być świadomym reakcji, jakie powstają w związku z ich łączeniem.

Source: Sisyphus ODB