Zawód inżynier ds. demontażu i wyburzania obiektów

Inżynierowie ds. demontażu i wyburzania obiektów prowadzą badania i planują optymalny sposób demontażu urządzeń przemysłowych, maszyn i budynków, które osiągnęły etap wycofany z eksploatacji. Analizują oni wymagane prace i harmonogram poszczególnych operacji. Przekazują oni instrukcje kierownikom zespołów i nadzorują ich pracę.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Dyscyplina inżynierii stosowana w celu zapewnienia, że systemy, maszyny i sprzęt działają zgodnie z ustalonymi normami bezpieczeństwa i przepisami prawa, takimi jak przepisy ochrony środowiska.

 • Plany

  Umiejętność czytania i rozumienia planów, rysunków i schematów oraz prowadzenia prostego pisemnego rejestru.

Umiejętności

 • Zarządzać harmonogramem zadań

  Utrzymywać przegląd wszystkich nadchodzących zadań, aby uszeregować je priorytetowo, zaplanować ich wykonanie i zintegrować nowe zadania w miarę ich pojawiania się.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Demontować maszyny

  Demontować maszyny zgodnie z określonymi procedurami i inwentaryzacją w celu odpowiedniego obchodzenia się z częściami. Zapewniać możliwość ponownego złożenia maszyn po demontażu.

 • Demontować zepsute urządzenia

  Demontować sprzęt i urządzenia, które są zepsute i nie kwalifikują się do naprawy, aby ich oddzielne komponenty mogły być sortowane, poddawane recyklingowi i utylizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.

 • Sporządzać projekty

  Sporządzać specyfikacje maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych. Określać używane materiały i wymiary elementów. Prezentować produkt pod różnymi kątami i z różnych punktów widzenia.

 • Sporządzać sprawozdania z badań wytrzymałości

  Sporządzanie sprawozdań zawierających wszystkie ustalenia napotkane podczas analizy naprężeń. Notowanie wyników, błędów i innych wniosków.

 • Dokonywać przeglądu planów pod kątem zgodności z pozwoleniami na budowę

  Przegląd planów zgodności z kodami i zatwierdzenie budowy.

 • Opracowywać plany projektowe

  Opracowywanie planów projektowych z wykorzystaniem projektowania wspomaganego komputerowo (CAD); praca zgodnie z szacunkami budżetowymi; organizacja i prowadzenie spotkań z klientami.

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Udzielać porad technikom

  Udzielać pomocy i porad personelowi technicznemu w przypadku wadliwego funkcjonowania maszyn i innych napraw.

 • Instruować na temat środków bezpieczeństwa

  Udzielanie instrukcji dotyczących możliwych przyczyn wypadków lub źródeł zagrożenia oraz wyjaśnienie środków ochronnych, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 • Przeprowadzać analizę bezpieczeństwa danych

  Korzystać z różnych baz danych w celu analizowania informacji dotyczących rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

 • Opracowywać harmonogram realizacji projektu

  Określić etapy zakończenia projektu i utworzyć harmonogram. Zsynchronizować niezbędne działania, biorąc pod uwagę zbieżność elementów produkcyjnych. Ustalić harmonogram.

 • Kierować zespołem

  Kierować, nadzorować i motywować grupę osób w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników w określonym terminie i z uwzględnieniem przewidzianych środków.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Identyfikować materiały budowlane na podstawie projektów

  Określać materiały wskazane na szkicach i podkładach architektoniczno-budowlanych budynku, który ma zostać zbudowany.

Source: Sisyphus ODB