Zawód inżynier ds. dystrybucji energii elektrycznej

Inżynierowie ds. dystrybucji energii elektrycznej projektują i eksploatują obiekty, które przesyłają energię z systemu dystrybucyjnego do konsumentów. Badają metody służące do optymalizacji dystrybucji energii i zapewniają zaspokojenie potrzeb konsumentów. Zapewniają również zgodność z przepisami w zakresie bezpieczeństwa poprzez monitorowanie zautomatyzowanych procesów w zakładach i kierowanie procesem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Rynek energii

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią, metody i praktyki w zakresie handlu energią oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym.

 • Zużycie energii elektrycznej

  Różne czynniki, które są związane z obliczaniem i oszacowaniem zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu lub budynku oraz metody, w których można obniżyć zużycie energii elektrycznej lub sprawić, aby było ono bardziej efektywne.

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa energii elektrycznej

  Zgodność ze środkami bezpieczeństwa, które muszą zostać podjęte podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji konstrukcji i wyposażenia, działających przy wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa, procedury obsługi urządzeń i działania prewencyjne.

 • Wyładowanie elektryczne

  Właściwości i zastosowania wyładowań elektrycznych, w tym napięcie i elektrody.

 • Elektroenergetyka

  Poddyscyplina energetyki i elektrotechniki, specjalizująca się w wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i wykorzystaniu energii elektrycznej poprzez podłączenie urządzeń elektrycznych do silników, generatorów i transformatorów, takich jak zasilacz AC-DC.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

Umiejętności

 • Przeprowadzać inspekcje podziemnych kabli zasilania

  Kontrolować podziemne kable zasilające podczas instalacji lub napraw, aby zidentyfikować usterki i ocenić stopień uszkodzenia lub potrzebę naprawy, a także upewnić się, że są prawidłowo zainstalowane i konserwowane.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Przeprowadzać inspekcje napowietrznych linii elektroenergetycznych

  Przeprowadzać inspekcje struktur wykorzystywanych do przenoszenia i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak przewody, wieże i słupy, w celu wykrycia uszkodzenia i konieczności naprawy oraz zapewnienia ich rutynowej konserwacji.

 • Zmieniać systemy przesyłu mocy

  Przegląd procedur, harmonogramów i baz danych w celu zidentyfikowania i zalecenia zmian w istniejących systemach dystrybucji energii z zamiarem spełnienia wymogów operacyjnych i przepisów wykonawczych.

 • Przeprowadzać obliczenia elektryczne

  Określić rodzaj, rozmiar i liczbę elementów sprzętu elektrycznego dla danego obszaru dystrybucji, wykonując złożone obliczenia elektryczne. Są one przeznaczone do takich instrumentów, jak transformatory, wyłączniki, przełączniki i odgromniki.

 • Nadzorować operacje w zakresie przesyłu energii elektrycznej

  Nadzorować działalność zakładu dystrybucji energii elektrycznej i działanie systemów dystrybucji energii elektrycznej, takich jak linie energetyczne, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, wydajnego działania oraz prawidłowego obchodzenia się z urządzeniami i ich konserwacji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo operacji związanych z mocą elektryczną

  Monitorować i kontrolować działania w zakresie systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w celu zapewnienia kontroli i zapobiegania poważnym zagrożeniom, takim jak ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia mienia i sprzętu oraz niestabilność przesyłu lub dystrybucji.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Zapewniać przestrzeganie harmonogramu przesyłu energii elektrycznej

  Monitorować eksploatację instalacji dystrybucji energii elektrycznej i systemów dystrybucji energii elektrycznej w celu zapewnienia realizacji celów dystrybucji oraz zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Zarządzać systemem przesyłania energii elektrycznej

  Zarządzać systemami, które zapewniają przesyłanie energii elektrycznej z zakładów produkcji do instalacji przesyłu, za pośrednictwem linii energetycznych, zapewniając bezpieczeństwo operacji i zgodność z harmonogramem i przepisami.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Opracowywać harmonogram przesyłu energii elektrycznej

  Opracowywanie planów określających ramy czasowe i drogi dystrybucji energii elektrycznej, z uwzględnieniem zarówno obecnych, jak i potencjalnych przyszłych potrzeb w zakresie energii elektrycznej, przy zapewnieniu, że dostawa może zaspokoić zapotrzebowanie, a dystrybucja odbywa się w sposób skuteczny i bezpieczny.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB