Zawód inżynier ds. jakości

Inżynierowie ds. jakości opracowują normy jakości w odniesieniu do wytwarzania produktów lub usług. Sprawdzają, czy produkty i usługi są zgodne z normami jakości i koordynują poprawę jakości.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Procedury zapewniania jakości

  Procedury kontroli produktu lub systemu w celu zapewnienia jego zgodności ze specyfikacjami i wymogami.

 • Procedury przeprowadzania testów

  Metody uzyskiwania wyników w nauce lub inżynierii, takie jak testy fizyczne, testy chemiczne oraz testy statystyczne.

Umiejętności

 • Wyznaczać cele w zakresie zapewniania jakości

  Określać cele i procedury zapewniania jakości; nadzorować ich utrzymanie i stałą poprawę, dokonując przeglądu celów, protokołów, dostaw, procesów, sprzętu i technologii pod kątem standardów jakości.

 • Wspierać wdrażanie systemów zarządzania jakością

  Działać na rzecz wprowadzania nowych procesów biznesowych, aby przyczynić się do osiągnięcia norm jakości, takich jak poprawa struktury organizacyjnej lub opracowywać procedury na wypadek usterek jakościowych.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Przeprowadzać kontrole

  Przeprowadzać inspekcje bezpieczeństwa w obszarach budzących obawy, aby identyfikować i zgłaszać potencjalne zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa; podejmować działania w celu maksymalizacji standardów bezpieczeństwa.

 • Identyfikować sposoby udoskonalenia procesów

  Identyfikować możliwe ulepszenia wyników operacyjnych i finansowych.

 • Identyfikować działania służące poprawie sytuacji

  Wdrażanie możliwych ulepszeń w procesach zwiększania wydajności, poprawy wydajności, podnoszenia jakości oraz usprawnienia procedur.

 • Sporządzać sprawozdania z inspekcji

  W jasny i zrozumiały sposób dokumentować wyniki i wnioski z inspekcji. Dokumentować procesy inspekcji, takie jak kontakt, wynik i podjęte kroki.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Przedstawiać zalecenia dotyczące sposobów udoskonalenia wyrobu

  Zalecać modyfikacje produktu końcowego i usprawnienia procesu.

 • Opracowywać normy jakości

  Określać we współpracy z kierownikami i specjalistami do spraw jakości zbiór norm jakości, aby zapewnić zgodność z przepisami i pomagać w spełnieniu wymagań klientów.

 • Przedstawiać wyniki testów

  Przedstawiać wyniki testów z naciskiem na wnioski i zalecenia, różnicując wyniki według stopnia istotności. Załączać odpowiednie informacje z planu badań i przedstawiać metody badań, stosując wskaźniki, tabele i metody wizualne, jeśli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

Source: Sisyphus ODB