Zawód inżynier ds. rozruchu

Inżynierowie ds. rozruchu nadzorują ostatnie etapy projektu przy instalowaniu i testowaniu systemów. Kontrolują oni prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, obiektów i instalacji, aby upewnić się, że spełniają one wymogi i specyfikacje. Przeprowadzają niezbędne weryfikacje i wyrażają zgodę na sfinalizowanie projektu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Procedury zapewniania jakości

  Procedury kontroli produktu lub systemu w celu zapewnienia jego zgodności ze specyfikacjami i wymogami.

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Dyscyplina inżynierii stosowana w celu zapewnienia, że systemy, maszyny i sprzęt działają zgodnie z ustalonymi normami bezpieczeństwa i przepisami prawa, takimi jak przepisy ochrony środowiska.

 • Zlecanie realizacji projektów

  Proces nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów, budynków lub zakładów przemysłowych na ostatnich etapach przed rozmieszczeniem.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach w ramach zapewniania jakości

  Ściśle współpracować z odpowiednim podmiotem zaangażowanym w zapewnianie lub ocenę jakości.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Sprawdzać parametry systemu pod kątem ich zgodności z wartościami referencyjnymi

  Zapewniać, aby mierzalne czynniki określające działanie systemu odpowiadały wcześniej ustalonym normom.

 • Sprawdzać wydajność elektrowni

  Analizować wydajność elektrowni poprzez zapewnienie pracy elektrowni z maksymalną wydajnością przez z góry wyznaczony czas, dzięki czemu możliwe jest ustalenie gwarantowanej wydajności oraz zweryfikowanie spełniania prawnych wymogów dotyczących jakości.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Zapewniać zgodność z wymogami prawnymi

  Zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Korzystać z przyrządów pomiarowych

  Korzystać z przyrządów pomiarowych w zależności od mierzonej własności. Wykorzystywać różne przyrządy do pomiaru długości, powierzchni, objętości, prędkości, energii, siły i innych.

 • Korzystać z urządzeń do badań

  Używać sprzętu do badania parametrów eksploatacyjnych i działania maszyn.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Współpracować z inżynierami

  Ściśle współpracować i porozumiewać się z inżynierami w zakresie projektów lub nowych produktów.

Source: Sisyphus ODB