Zawód inżynier ds. rozwoju kopalni

Inżynierowie ds. rozwoju kopalni projektują i koordynują działania związane z rozwojem kopalni, takie jak: drążenie przekopu, zatapianie, drążenie tuneli, prowadzenie wyrobiska, podnoszenie oraz usuwanie i zastępowanie nadkładu. 

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa górniczego

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i kodeksy postępowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa w działalności wydobywczej.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Inżynieria górnicza

  Dziedziny inżynierii związane z działalnością górniczą. Zasady, techniki, procedury i sprzęt stosowane przy wydobyciu minerałów.

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

Umiejętności

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Nadzorować operacje związane z budową kopalni

  Przygotowywać i nadzorować operacje związane z budową kopalni, np. budowę szybów i tuneli.

 • Podejmować samodzielne decyzje operacyjne

  W razie potrzeby podejmować natychmiastowe decyzje operacyjne bez odwoływania się do innych, biorąc pod uwagę okoliczności oraz wszelkie odpowiednie procedury i przepisy. Samemu określać, która opcja jest najlepsza w danej sytuacji.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Doradzać w kwestii sprzętu górniczego

  Doradzać w kwestii górnictwa i sprzętu górniczego do obróbki minerałów; komunikować się i współpracować z ekspertami w dziedzinie inżynierii.

 • Oceniać projekty budowy kopalni

  Oceny metod i procedur górniczych, w tym gospodarowania odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego obszarów górniczych, harmonogramów produkcji i wydatków związanych z funduszami.

 • Komunikować się z lobbystami przeciwnymi przemysłowi górniczemu

  Porozumiewać się z lobby antygórniczym w związku z zagospodarowaniem potencjalnego złoża minerałów.

 • Korzystać z oprogramowania do planowania prac kopalni

  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do planowania, projektowania i modelowania działalności wydobywczej.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Prowadzić negocjacje w kwestii nabycia praw do gruntów

  Prowadzić negocjacje z właścicielami gruntów, dzierżawcami, właścicielami praw do minerałów lub innymi zainteresowanymi stronami z tytułu zasobów mineralnych w celu kupna lub dzierżawy gruntów.

 • Radzić sobie z presją spowodowaną wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności

  Dążyć do osiągnięcia celów mimo nacisków wynikających z niezależnych czynników poza kontrolą.

 • Zarządzać odpadami skalnymi

  Zarządzać odpadami pochodzącymi z materiałów zebranych w trakcie operacji zagospodarowania.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Opracowywać alternatywne metody wydobycia

  Opracować nowe metody i procedury rozwoju w celu maksymalizacji wydajności kopalni; zapewniać zgodność ze standardami firmy oraz przepisami i wymogami przemysłowymi.

 • Radzić sobie z trudnymi warunkami w sektorze górniczym

  Utrzymanie pozytywnej postawy w trudnych sytuacjach w kopalniach. Praca pod presją i dostosowywanie się w pozytywny sposób do okoliczności.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Identyfikować sposoby udoskonalenia procesów

  Identyfikować możliwe ulepszenia wyników operacyjnych i finansowych.

Source: Sisyphus ODB