Zawód inżynier ds. rurociągów

Inżynierowie ds. rurociągów projektują i opracowują techniczne aspekty budowy infrastruktury rurociągowej w różnych obiektach (np. śródlądowych, morskich). Przewidują i tworzą specyfikacje dla systemów pomp i ogólnego transportu towarów rurociągami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki gięcia metali

  Znajomość różnych technik gięcia blach. Połączenie wiedzy na temat różnych technik z działaniami takimi jak montaż, projektowanie i konserwacja.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Geometria

  Dziedzina matematyki związana z kwestiami kształtu, rozmiaru, pozycji względnej figur i właściwości przestrzeni.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Perspektywa izometryczna

  Zrozumienie izometrycznej reprezentacji trójwymiarowych elementów w dwuwymiarowych projektach technicznych i inżynieryjnych do produkcji, montażu i konserwacji obiektów.

 • Właściwości pokrycia rurociągów

  Znajomość właściwości dotyczących nakładania powłok rurociągów, takich jak zewnętrzna powłoka antykorozyjna, powłoka wewnętrzna, masa betonowa, izolacja termiczna i inne.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Rodzaje rurociągów

  Znajomość różnych rodzajów rurociągów i ich różnych zastosowań. Rozróżnienie rurociągów używanych do transportu towarów na krótkie i duże odległości oraz znajomość ich systemów podawczych.

Umiejętności

 • Uwzględniać pomiary w projektach architektonicznych

  Włączyć pomiary, wykonane na miejscu lub uwzględnione w projekcie, w projektowanie i opracowywanie projektów architektonicznych. Należy uwzględnić takie czynniki, jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, akustyka i fizyka budynków.

 • Przeprowadzać badania dotyczące przebiegu rurociągu

  Prowadzenie badań dotyczących przebiegu tras w celu gromadzenia informacji na temat cech charakterystycznych obiektów, wyzwań związanych z ich budową oraz innych czynników środowiskowych, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu rozwoju projektu.

 • Korzystać z przyrządów pomiarowych

  Korzystać z przyrządów pomiarowych w zależności od mierzonej własności. Wykorzystywać różne przyrządy do pomiaru długości, powierzchni, objętości, prędkości, energii, siły i innych.

 • Analizować różne rodzaje wody

  Projektować otwory wiertnicze; pobierać próbki i analizować wody powierzchniowe i podziemne.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Sporządzać projekty techniczne rurociągów

  Projektować infrastrukturę rurociągów z uwzględnieniem zasad inżynierii. Tworzyć schematy, dokonywać pomiarów na miejscu, określać materiały i przedstawiać funkcjonalne propozycje ich budowy.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi infrastruktury rurociągowej

  Upewnić się, że spełniono wymagania przepisów dotyczących eksploatacji rurociągów. Zapewniać zgodność infrastruktury rurociągowej z wymogami prawnymi oraz z przepisami regulującymi transport towarów rurociągami.

 • Przeprowadzać pomiary części

  Obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru części wytwarzanych przedmiotów. Uwzględnianie specyfikacji producentów w dokonywaniu pomiarów.

 • Projektować rurociągi z różnymi powłokami

  Projektować rurociągi, przewidując różne rozwiązania do powlekania zgodnie z towarami przeznaczonymi do transportu. Projektować rozwiązania do powlekania rurociągów zgodnie ze standardami.

 • Nadzorować kwestie dotyczące terenów podmokłych w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych

  Nadzorowanie i aktywne reagowanie na wyzwania stawiane przez tereny podmokłe w trakcie opracowywania projektów. Zapewnienie dbałości o tereny podmokłe i ich ochrony, a jednocześnie znajdowanie najbardziej racjonalnych pod względem kosztów rozwiązań na rzecz rozwoju projektów infrastrukturalnych.

 • Rozważać wpływ właściwości materiałów na przepływ przez rurociąg

  Uwzględniać cechy charakterystyczne materiałów w celu zapewnienia ciągłości przepływu w gazociągach. Przewidywać gęstość materiałów przy projektowaniu rurociągów lub codziennej konserwacji infrastruktury rurociągowej.

Source: Sisyphus ODB