Zawód inżynier ds. systemów energetycznych

Inżynierowie ds. systemów energetycznych nadzorują procesy konwersji i dystrybucji energii. Analizują efektywność dostaw i zużycia energii, opracowując nowe sposoby poprawy istniejących procesów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne, jak i finansowe. Badają również wpływ zużycia energii na środowisko i łączą produkcję energii ze źródeł odnawialnych w obecnych systemach energetycznych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa energii elektrycznej

  Zgodność ze środkami bezpieczeństwa, które muszą zostać podjęte podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji konstrukcji i wyposażenia, działających przy wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa, procedury obsługi urządzeń i działania prewencyjne.

 • Charakterystyka energetyczna budynków

  Czynniki przyczyniające się do mniejszego zużycia energii przez budynki. Techniki budowy i remontów służące osiągnięciu tego celu. Prawodawstwo i procedury dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.

 • Technologie energetyki odnawialnej

  Różne rodzaje źródeł energii, których nie można wyczerpać, takie jak wiatr, słońce, woda, biomasa i energia z biopaliw. Różne technologie wykorzystywane do wdrażania tych rodzajów energii w coraz większym stopniu, takie jak turbiny wiatrowe, zapory hydroelektryczne, fotowoltaika i skoncentrowana energia słoneczna.

 • Rynek energii

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią, metody i praktyki w zakresie handlu energią oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym.

 • Inżynieria środowiska

  Zastosowanie teorii oraz zasad naukowych i inżynieryjnych mających na celu poprawę środowiska i zrównoważonego rozwoju, takie jak ekologiczne zaspokajanie potrzeb bytowych (np. W postaci powietrza, wody i gleby) dla ludzi i innych organizmów, rekultywacja środowiska w przypadku zanieczyszczenia, rozwój zrównoważonej energetyki oraz lepsze gospodarowanie odpadami i metody ograniczania ich ilości.

 • Energia słoneczna

  Energia pochodząca z światła i ciepła ze słońca, która może być wykorzystywana i użytkowana jako odnawialne źródło energii z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak fotowoltaika (PV) służąca do produkcji energii elektrycznej i energia cieplna z energii słonecznej (STE) w celu wytwarzania energii cieplnej.

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Zużycie energii elektrycznej

  Różne czynniki, które są związane z obliczaniem i oszacowaniem zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu lub budynku oraz metody, w których można obniżyć zużycie energii elektrycznej lub sprawić, aby było ono bardziej efektywne.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Promować innowacyjne projekty infrastrukturalne

  W trakcie całej koordynacji projektu inżynieryjnego promować rozwój innowacyjnej i zrównoważonej infrastruktury zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Sporządzać projekty

  Sporządzać specyfikacje maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych. Określać używane materiały i wymiary elementów. Prezentować produkt pod różnymi kątami i z różnych punktów widzenia.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Doradzać w kwestii efektywności energetycznej systemów ogrzewania

  Udzielać klientom informacji i porad na temat sposobów utrzymania efektywności energetycznej systemu ogrzewania w domach lub biurach oraz możliwych alternatywnych rozwiązań.

 • Projektować systemy elektroenergetyczne

  Budowa elektrowni, systemów dystrybucji oraz systemów i linii przesyłowych w celu uzyskania energii i nowych technologii tam, gdzie jest to konieczne. Korzystanie z zaawansowanych technologicznie urządzeń, prowadzenie badań, konserwacji i napraw w celu utrzymania funkcjonowania tych systemów. Dalsze projektowanie i planowanie budowy wszelkiego rodzaju budynków.

 • Analizować zasady inżynieryjne

  Analizować zasady, które należy wziąć pod uwagę przy projektach inżynieryjnych, takie jak funkcjonalność, powtarzalność, koszty i inne zasady.

 • Dostosowywać harmonogramy przesyłu energii

  Monitorować procedury związane z dystrybucją energii w celu oceny, czy dostawy energii muszą zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od zmian popytu, oraz włączenia tych zmian do harmonogramu dystrybucji. Upewniać się, że zmiany są przestrzegane.

 • Określać zapotrzebowanie energetyczne

  Określać rodzaj energii i jej ilość niezbędnej w budynku lub instalacji, aby zapewnić konsumentom najbardziej korzystne, zrównoważone i ekonomicznie racjonalne usługi energetyczne.

 • Przeprowadzać inspekcje systemów w budynkach

  Przeprowadzać inspekcje budynków i systemów budowlanych, takich jak instalacje hydrauliczne lub elektryczne, w celu potwierdzenia zgodności z przepisami i wymogami.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Zarządzać zużyciem energii w budynkach

  Przyczyniać się do opracowywania skutecznych strategii zarządzania energią oraz zapewniać, że są one zrównoważone dla budynków. Dokonywać przeglądu budynków i infrastruktury w celu określenia, gdzie można dokonać ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej.

Source: Sisyphus ODB