Zawód inżynier ds. technologii elektromagnetycznych

Inżynierowie ds. technologii elektromagnetycznych projektują i opracowują systemy, urządzenia i części elektromagnetyczne, takie jak elektromagnesy w głośnikach, blokady elektromagnetyczne, magnesy przewodzące w magnetycznym rezonansie oraz magnesy w silnikach elektrycznych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Elektromagnesy

  Magnesy, w których pola magnetyczne wytwarzane są przez prąd elektryczny. Dzięki manipulowaniu prądem elektrycznym możliwa jest zmiana i manipulacja polami magnetycznymi, co pozwala na większą kontrolę niż stałe magnesy nieelektryczne. Elektromagnesy są powszechnie stosowane w urządzeniach elektrycznych, takich jak głośniki, dyski twarde, sprzęt do rezonansu magnetycznego i silniki elektryczne.

 • Podstawy techniki mikrofalowej

  Technologie wykorzystywane w przesyłaniu informacji lub energii przez fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 1000 do 100 000 MHz.

 • Zagrożenia środowiskowe

  Zagrożenia dla środowiska związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, jądrowymi, radiologicznymi i fizycznymi.

 • Ochrona konsumentów

  Obowiązujące przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do praw konsumentów na rynku.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego

  Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące stosowania i produkcji sprzętu elektrycznego w fabryce. Rozporządzenia te zawierają przepisy i wytyczne dotyczące zagadnień takich jak ogólne zarządzanie ryzykiem, produkcja sprzętu elektrycznego, testowanie urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu elektrycznego, etykiety ostrzegawcze i certyfikaty.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Elektromagnetyzm

  Badanie obecności sił elektromagnetycznych i interakcji między polami elektrycznymi i magnetycznymi. W wyniku interakcji między cząstkami z ładunkiem elektrycznym mogą powstawać pola magnetyczne o pewnym zakresie lub częstotliwości, a energia elektryczna może być wytwarzana poprzez zmianę tych pól magnetycznych.

 • Widmo fal elektromagnetycznych

  Różne długości lub częstotliwości fal elektromagnetycznych, które znajdują się w obrębie widma fal elektromagnetycznych. Długości fal dzielą się na kilka kategorii zależnie od ich długości i poziomu energii, począwszy od fal radiowych o dużej długości fali i niskim poziomie energii, po mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie, a na koniec krótkie promienie gamma o wysokim poziomie energii.

Umiejętności

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Opracowywać modele wyrobów elektromagnetycznych

  Modelować i symulować działanie zaprojektowanych elektromagnesów lub produktów wykorzystujących elektromagnetyzm przy użyciu oprogramowania do projektowania technicznego. Oceniać wykonalność produktu i badać parametry fizyczne w celu zapewnienia efektywnego procesu produkcji.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów

  Opracowywać protokoły przeprowadzania testów w celu umożliwienia szeregu analiz produktów, systemów i komponentów.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Przestrzegać przepisów dotyczących materiałów zabronionych

  Przestrzegać przepisów dotyczących zakazu stosowania metali ciężkich w stopach lutowniczych, środkach zmniejszających palność w tworzywach sztucznych oraz plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych i instalacjach wiązek przewodów zgodnie z dyrektywami UE RoHS/WEEE i chińskimi przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Projektować elektromagnesy

  Projektować i opracowywać elektromagnesy przewodzące lub produkty i maszyny wykorzystujące elektromagnetyzm, takie jak głośniki i urządzenia MRI. Upewnić się, że spełnione są wymogi dotyczące wydajności, niezawodności i produkcji.

 • Przetwarzać wnioski składane przez klientów zgodnie z rozporządzeniem (WE) REACH nr 1907/2006

  Odpowiadać na wnioski konsumentów prywatnych zgodnie z rozporządzeniem REACH 1907/2006, zgodnie z którym zawartość substancji chemicznych wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powinna być minimalna. Doradzać klientom, jak postępować i chronić się, jeśli obecność SVHC jest wyższa niż oczekiwano.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Zapewniać zgodność materiałów

  Zapewnienie, aby materiały dostarczone przez dostawców spełniały określone wymogi.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

Source: Sisyphus ODB