Zawód inżynier elektromechanik

Inżynierowie elektromechanicy projektują i opracowują sprzęt i maszyny wykorzystujące zarówno technologię elektryczną, jak i mechaniczną. Wykonują szkice i przygotowują dokumenty określające zamówienia materiałowe, proces montażu i inne specyfikacje techniczne. Inżynierowie elektromechanicy badają i oceniają prototypy. Nadzorują proces wytwarzania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Napędy elektryczne

  Elektromechaniczne układy wykorzystujące silniki elektryczne do sterowania ruchem i procesami maszyn elektrycznych.

 • Maszyny elektryczne

  Aparatura elektryczna, która potrafi przetwarzać energię mechaniczną na energię elektryczną (generatory), energię elektryczną na energię mechaniczną (silniki) i zmieniać poziom napięcia prądu przemiennego (transformatory).

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Silniki elektryczne

  Silniki zdolne do przekształcania energii elektrycznej w energię mechaniczną.

 • Schematy przyłączeń elektrycznych

  Schematyczne przedstawienie obwodu elektrycznego, jego elementów i połączeń między tymi elementami.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Zagrożenia środowiskowe

  Zagrożenia dla środowiska związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, jądrowymi, radiologicznymi i fizycznymi.

 • Elektromechanika

  Procesy inżynieryjne, które łączą w sobie inżynierię elektryczną i mechaniczną w zastosowaniu elektromechaniki w urządzeniach wymagających energii elektrycznej do powstania ruchu mechanicznego lub urządzeniach wytwarzających energię elektryczną w wyniku ruchu mechanicznego.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Prądnice

  Zasady i działanie urządzeń, które mogą przekształcać energię mechaniczną w energię elektryczną, takich jak dynama i alternatory, wirniki, stojany, tworniki i pola.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

Umiejętności

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Testować układy elektromechaniczne

  Testować układy elektromechaniczne, maszyny i komponenty za pomocą odpowiedniego sprzętu. Gromadzić i analizować dane. Monitorować i oceniać wydajność systemu i w razie potrzeby podejmować działania.

 • Projektować układy elektromechaniczne

  Tworzyć projekty szkiców i projektować układy elektromechaniczne, produkty i części składowe oprogramowania i sprzętu komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

 • Gromadzić informacje techniczne

  Stosować systematyczne metody badań i komunikować się z odpowiednimi podmiotami w celu znalezienia konkretnych informacji i oceny wyników badań w celu oszacowania ich znaczenia, powiązanych systemów technicznych i możliwości rozwoju.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Opracowywać modele układów elektromechanicznych

  Modelować i symulować układ, produkt lub podzespół elektromechaniczny, tak aby można było dokonać oceny wykonalności produktu oraz zbadać parametry fizyczne przed rzeczywistym wytworzeniem produktu.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Przestrzegać przepisów dotyczących materiałów zabronionych

  Przestrzegać przepisów dotyczących zakazu stosowania metali ciężkich w stopach lutowniczych, środkach zmniejszających palność w tworzywach sztucznych oraz plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych i instalacjach wiązek przewodów zgodnie z dyrektywami UE RoHS/WEEE i chińskimi przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Source: Sisyphus ODB