Zawód inżynier elektroniki mikrosystemów

Inżynierowie elektroniki mikrosystemów projektują, opracowują i nadzorują wytwarzanie mikroukładów elektromechanicznych, które mogą być zintegrowane z produktami mechanicznymi, optycznymi, akustycznymi i elektronicznymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Mikroasembler

  Montaż systemów i komponentów nano, mikro lub mezoskalowych o wymiarach od 1 µm do 1 mm. Ze względu na potrzebę precyzji w mikroskali, mikroukłady wymagają niezawodnego sprzętu do wyrównywania wzrokowego, takiego jak systemy obrazowania wiązką jonową i stereoskopowe mikroskopy elektroniczne, a także precyzyjne narzędzia i maszyny, takie jak mikrogripery. Mikrosystemy są montowane zgodnie z technikami domieszkowania, cienkich warstw, trawienia, wiązania, mikrolitografii i polerowania.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Procedury przeprowadzania testów mikroukładów

  Metody badania jakości, dokładności i wydajności mikrosystemów i systemów mikroelektromechanicznych (MEMS) oraz ich materiałów i komponentów przed, w trakcie i po ich utworzeniu systemów, takie jak testy parametryczne i testy obciążeniowe.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Mikroukłady elektromechaniczne

  Mikroukłady elektromechaniczne (MEMS) to zminiaturyzowane systemy elektromechaniczne, wykorzystujące procesy mikroprodukcji. MEMS składają się z mikroczujników, mikrosiłowników, mikrostruktur i mikroelektroniki. MEMS mogą być wykorzystywane w szeregu urządzeń, takich jak głowice do drukarek atramentowych, procesory cyfrowe, żyroskopy w smartfonach, akcelerometry do poduszek powietrznych i miniaturowe mikrofony.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Zagrożenia środowiskowe

  Zagrożenia dla środowiska związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, jądrowymi, radiologicznymi i fizycznymi.

Umiejętności

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

 • Testować mikroukłady elektromechaniczne

  Testować mikroukłady elektromechaniczne (MEMS), wykorzystując odpowiednie urządzenia i techniki badawcze, takie jak testy odporności termicznej, testy cyklu termicznego i testy wygrzewania. Monitorować i oceniać wydajność systemu, a w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Przestrzegać przepisów dotyczących materiałów zabronionych

  Przestrzegać przepisów dotyczących zakazu stosowania metali ciężkich w stopach lutowniczych, środkach zmniejszających palność w tworzywach sztucznych oraz plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych i instalacjach wiązek przewodów zgodnie z dyrektywami UE RoHS/WEEE i chińskimi przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów mikroukładów elektromechanicznych

  Opracowywanie protokołów badań, takich jak testy parametryczne i testy wypalenia, aby umożliwić różnorodne analizy systemów, produktów i komponentów mikroelektromechanicznych (MEM) przed, podczas i po zbudowaniu mikrosystemu.

 • Projektować mikroukłady elektromechaniczne

  Projektować i rozwijać mikroukłady elektromechaniczne (MEMS), takie jak urządzenia do mikroczujników. Wykonywać model i symulację za pomocą oprogramowania do projektów technicznych, aby oceniać wykonalność produktu i badać parametry fizyczne w celu zapewnienia udanego procesu produkcji.

Source: Sisyphus ODB