Zawód inżynier energetyki jądrowej

Inżynierowie energetyki jądrowej planują i projektują sprzęt i procesy inżynieryjne w elektrowniach jądrowych i zakładach. Angażują się w działalność inżynieryjną dotyczącą elektrowni jądrowych i opracowują rozwiązania w zakresie ryzyka.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Fizyka jądrowa

  Dziedzina fizyki, w której analizowane są protony i neutrony oraz ich interakcje w obrębie atomów.

 • Termodynamika

  Dziedzina fizyki, która zajmuje się relacjami między ciepłem a innymi formami energii.

 • Prądnice

  Zasady i działanie urządzeń, które mogą przekształcać energię mechaniczną w energię elektryczną, takich jak dynama i alternatory, wirniki, stojany, tworniki i pola.

 • Ochrona radiologiczna

  Środki i procedury stosowane w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Przetwarzanie paliwa jądrowego

  Proces, w ramach którego substancje promieniotwórcze mogą być wydobywane lub poddawane recyklingowi w celu wykorzystania jako paliwo jądrowe, oraz w których poziomy odpadów można obniżyć, ale bez obniżania poziomu radioaktywności lub wytwarzania ciepła.

 • Skażenie promieniotwórcze

  Różne przyczyny obecności substancji promieniotwórczych w cieczach, ciałach stałych lub gazach bądź na powierzchniach oraz sposób identyfikacji rodzajów zanieczyszczeń, ich zagrożenia oraz stężenia substancji zanieczyszczających.

 • Inżynieria lądowa

  Dyscyplina inżynierska wykorzystywana w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, takich jak drogi, budynki i kanały.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Przepisy w zakresie narażenia na skażenie

  Przepisy dotyczące narażenia na zanieczyszczone materiały lub niebezpieczne środowisko, które regulują działania w zakresie oceny ryzyka środowiska, minimalizacji dalszego narażenia, kwarantanny i leczenia osób narażonych.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Metrologia

  Metody i teoria pomiaru w kontekście naukowym, w tym przyjęte na szczeblu międzynarodowym jednostki miar, praktyczne wykorzystanie tych jednostek oraz interpretacja pomiarów.

 • Wyroby górnicze, budowlane i inżynieryjne

  Oferowane produkty w zakresie maszyn górniczych, budowlanych i inżynieryjnych, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Energia jądrowa

  Wytwarzanie energii elektrycznej poprzez wykorzystanie reaktorów jądrowych i konwersję energii uzyskanej z jądra atomowego w reaktorach, w których powstaje ciepło. Następnie ciepło wytwarza parę, która może zasilać turbiny parowe w celu wytwarzania energii elektrycznej.

Umiejętności

 • Monitorować systemy w elektrowniach jądrowych

  Kontrolować systemy elektrowni jądrowych, takie jak systemy wentylacji i odprowadzania wody, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i identyfikować nieprawidłowości.

 • Obliczać poziom narażenia na promieniowanie

  Obliczać dane dotyczące promieniowania w odniesieniu do procedur, takich jak długość i intensywność narażenia.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Opracowywać strategie ochrony radiologicznej

  Opracowywać strategie dla obiektów i organizacji, które są narażone na promieniowanie lub substancje promieniotwórcze, takich jak szpitale i obiekty jądrowe, w celu ochrony ludzi na terenie w przypadku ryzyka, a także minimalizacji narażenia na promieniowanie podczas pracy.

 • Stosować środki ostrożności przewidziane dla elektrowni jądrowych

  Przestrzegać procedur, zasad i przepisów bezpieczeństwa dotyczących elektrowni jądrowych, aby zapewniać bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników i zapewnić bezpieczeństwo ludności.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Kalibrować przyrządy do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów

  Sprawdzać precyzyjne przyrządy i oceniać, czy przyrząd spełnia normy jakości i specyfikacje produkcyjne. Poprawiać i dostosowywać niezawodność, mierząc moc wyjściową i porównując wyniki z danymi urządzenia referencyjnego lub zestawu standardowych wyników.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Zapewniać przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

  Upewnienie się, że przedsiębiorstwo i pracownicy wdrażają środki prawne i operacyjne ustanowione w celu zagwarantowania ochrony przed promieniowaniem.

 • Opracowywać strategie na wypadek zagrożeń jądrowych

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie strategii mających na celu zapobieganie niewłaściwemu funkcjonowaniu urządzeń, błędom i ryzyku skażenia w obiektach jądrowych oraz wskazujących działania podejmowane w odpowiedzi na zagrożenia jądrowe.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB