Zawód inżynier fotoniki

Inżynierowie fotoniki zajmują się wytwarzaniem, przesyłem, przekształcaniem i wykrywaniem światła. Prowadzą badania, projektują, zbierają, testują i rozmieszczają komponenty lub systemy fotoniczne w wielu polach użytkowych, od łączności optycznej do przyrządów medycznych, przetwarzania materiału lub techniki czujnikowej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria optyczna

  Dyscyplina podrzędna w zakresie inżynierii, która dotyczy rozwoju instrumentów i zastosowań optycznych, takich jak teleskopy, mikroskopy, obiektywy, lasery, kanały światłowodowe i systemy obrazowania.

 • Współczynnik refrakcji

  Współczynnik refrakcji lub mocy optycznej to stopień, do którego układ optyczny, taki jak soczewka, odchyla światło w sposób zbieżny lub rozbieżny. Soczewki rozbieżne mają ujemny współczynnik refrakcji, podczas gdy soczewki zbieżne mają dodatni współczynnik refrakcji.

 • Lasery

  Urządzenia zdolne do wytwarzania światła poprzez optyczne wzmocnienie stymulowanej emisji promieniowania elektromagnetycznego, takie jak lasery gazowe, lasery na ciele stałym, światłowodowe, fotoniczne i półprzewodnikowe. Przestrzenna i czasowa spójność laserów pozwala na zagęszczenie światła w jednym miejscu, jak np. laserowe wskaźniki celu, jak również na stężenie światła w czasie, tak aby światło mogło być wytwarzane w znacznie krótszym czasie i umożliwia również emitowanie światła w pojedynczym kolorze.

 • Rodzaje przyrządów optycznych

  Posiadanie informacji o typach przyrządów optycznych i soczewek, takich jak mikroskopy i teleskopy, oraz o ich mechanice, elementach i właściwościach.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Normy dotyczące sprzętu optycznego

  Krajowe i międzynarodowe normy i przepisy dotyczące jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania i wytwarzania wyposażenia optycznego, w tym materiałów optycznych, elementów optycznych, układów optycznych, urządzeń okulistycznych, urządzeń optomechanicznych, optycznych urządzeń pomiarowych, sprzętu fotograficznego i sprzętu optoelektronicznego.

 • Optyka

  Nauka, która bada elementy i reakcję światła.

 • Fotonika

  Nauka i technologia wytwarzania, kontrolowania i wykrywania cząstek światła. Analizuje ona zjawiska i zastosowania, w których wykorzystuje się światło do przekazywania lub przetwarzania informacji, lub do fizycznej zmiany materiałów.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Proces wytwarzania wyrobów optycznych

  Proces i różne etapy wytwarzania produktu optycznego, od projektu i prototypowania do przygotowania elementów optycznych i soczewek, montażu urządzeń optycznych oraz pośredniego i końcowego badania produktów optycznych i ich części składowych.

 • Elementy optyczne

  Części składowe i materiały niezbędne do budowy przyrządów optycznych, takie jak soczewki i oprawki.

 • Właściwości szkła optycznego

  Charakterystyka szkła optycznego, taka jak współczynnik załamania światła, rozproszenie i właściwości chemiczne.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Projektować układy optyczne

  Projektować i rozwijać systemy, produkty i podzespoły z zakresu optyki i obrazowania, takie jak lasery, mikroskopy, światłowody, kamery i urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów optycznych

  Opracowywać procedury przeprowadzania testów, aby umożliwić wykonywanie różnych analiz systemów, produktów i podzespołów optycznych.

 • Testować elementy optyczne

  Testować układy optyczne, produkty i komponenty za pomocą odpowiednich metod testowania optycznego, takich jak promieniowanie osiowe i promieniowanie ukośne.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Opracowywać modele układów optycznych

  Modelować i symulować systemy, produkty i podzespoły optyczne przy użyciu oprogramowania do projektów technicznych. Oceniać wykonalność produktu i badać parametry fizyczne w celu zapewnienia pomyślnego przebiegu produkcji.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Projektować prototypy wyrobów optycznych

  Projektowanie i rozwój prototypów produktów i komponentów optycznych przy użyciu technicznego oprogramowania do rysowania.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

Source: Sisyphus ODB