Zawód inżynier geodeta - geodezja górnicza

Inżynierowie geodeci (geodezja górnicza) przygotowują i utrzymują plany górnicze zgodnie z wymogami ustawowymi i wymogami w zakresie zarządzania. Prowadzą oni rejestr postępów w zakresie czynności górniczych oraz w zakresie wydobycia rudy lub minerałów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Sporządzać plany wyrobiska

  Przygotowywać i utrzymywać powierzchniowe i podziemne plany i schematy miejsca wydobycia; przeprowadzać badania i ocenę ryzyka potencjalnych miejsc wydobycia.

 • Sporządzać sprawozdania w oparciu o dane systemu informacji geograficznej

  Korzystać z odpowiednich systemów informacji geograficznej w celu tworzenia sprawozdań i map opartych na informacjach geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Opracowywać mapy tematyczne

  Korzystanie z różnych technik, takich jak tworzenie map wyboru i map symetrycznych w celu opracowywania map tematycznych w oparciu o informacje geoprzestrzenne, z wykorzystaniem programów komputerowych.

 • Przeprowadzać obliczenia miernicze

  Dokonywać obliczeń i gromadzić dane techniczne w celu wyznaczenia korekt związanych z krzywizną Ziemi, korekt poprzecznych i zamknięć, przebiegu poziomów, azymutów, lokalizacji znaczników itp.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Zarządzać danymi dotyczącymi wyrobiska

  Przechwytywać, rejestrować i sprawdzać poprawność danych przestrzennych dla miejsca wydobycia.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Identyfikować problemy związane z systemem informacji geograficznej

  Uwypuklać problemy związane z systemem informacji geograficznej, które wymagają szczególnej uwagi. Regularne składać sprawozdania na temat tych kwestii i ich rozwoju.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Przetwarzać zgromadzone dane pomiarowe

  Analizować i interpretować dane pomiarowe uzyskiwane z wielu różnych źródeł, np. badania satelitarne, zdjęcia lotnicze i laserowe systemy pomiarowe.

Source: Sisyphus ODB