Zawód inżynier geodeta - hydrografia

Inżynierowie geodeci (hydrografia) mierzą i mapują środowiska morskie za pomocą specjalistycznego sprzętu. Gromadzą oni dane naukowe w celu badania topografii pod wodą i morfologii części wód.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geomatyka

  Dyscyplina naukowa, która bada gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji geograficznych.

 • Hydrografia

  Dyscyplina naukowa badająca i mierząca cechy fizyczne jednolitych zbiorników wód, takich jak oceany, jeziora i rzeki. Bada aktualny stan celów nawigacyjnych i przewiduje zmiany w czasie.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Kartografia

  Badanie interpretacji elementów przedstawionych na mapach, środków i specyfikacji technicznych. 

 • Miernictwo

  Technika określania położenia naziemnego lub trójwymiarowego punktów oraz odległości i kątów między nimi.

 • Geodezja

  Dyscyplina naukowa, która łączy w sobie matematykę stosowaną i nauki o ziemi w celu pomiarów i przedstawiania Ziemi. Bada ona takie zjawiska, takie jak pola grawitacyjne, ruch biegunów i pływy.

 • Batymetria

  Dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem topografii podwodnej.

 • Metody pomiarów geodezyjnych

  Znajomość metod pomiarów geodezyjnych, metod teledetekcyjnych i sprzętu do teledetekcji.

 • Topografia

  Graficzne przedstawienie cech powierzchni miejsca lub regionu na mapie, ze wskazaniem ich pozycji i wysokości.

Umiejętności

 • Prowadzić pomiary pod wodą

  Przeprowadź pomiary podwodne, aby zmierzyć i zmapować podwodną topografię i morfologię zbiorników wodnych, aby pomóc w planowaniu projektów akwakultury, budowie konstrukcji morskich i eksploracji zasobów naturalnych.

 • Porównywać obliczenia miernicze

  Ustalanie dokładności danych poprzez porównywanie obliczeń z obowiązującymi normami.

 • Dokumentować operacje pomiaru

  Kompletować i składać wszystkie wymagane dokumenty administracyjne, operacyjne i techniczne związane z operacją pomiaru.

 • Przeprowadzać obliczenia miernicze

  Dokonywać obliczeń i gromadzić dane techniczne w celu wyznaczenia korekt związanych z krzywizną Ziemi, korekt poprzecznych i zamknięć, przebiegu poziomów, azymutów, lokalizacji znaczników itp.

 • Przygotowywać sprawozdanie geodezyjne

  Sporządzać sprawozdanie z badania zawierające informacje na temat granic nieruchomości, wysokości i głębokości terenu itp.

 • Obsługiwać instrumenty pomiarowe

  Obsługa i regulacja przyrządów pomiarowych, takich jak teodolity i pryzmaty oraz innych elektronicznych narzędzi do pomiaru odległości.

 • Rejestrować wyniki pomiarów

  Gromadzić i przetwarzać dane opisowe przy użyciu dokumentów, takich jak szkice, rysunki i notatki.

 • Gromadzić dane kartograficzne

  Gromadzić i przechowywać zasoby odwzorowujące i dane kartograficzne.

 • Kalibrować przyrządy elektroniczne

  Korygować i regulować wiarygodność instrumentu elektronicznego poprzez pomiar wyników i porównywanie wyników z danymi dotyczącymi urządzenia referencyjnego lub zestawem standardowych wyników. Odbywa się to w regularnych odstępach czasu określonych przez producenta i przy użyciu urządzeń do wzorcowania.

 • Kalibrować przyrządy geodezyjne

  Zapewniać dokładność pomiaru poprzez regulację wyposażenia pomiarowego.

Source: Sisyphus ODB