Zawód inżynier geodeta

Inżynierowie geodeci określają za pomocą specjalistycznego sprzętu odległości i położenia punktów na powierzchni obiektów budowlanych. Wykorzystują pomiary konkretnych aspektów obiektów budowlanych, takich jak energia elektryczna, pomiary odległości i objętości struktur metalowych, w celu stworzenia rysunków architektonicznych i opracowania projektów budowlanych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Geomatyka

  Dyscyplina naukowa, która bada gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji geograficznych.

 • Miernictwo

  Technika określania położenia naziemnego lub trójwymiarowego punktów oraz odległości i kątów między nimi.

 • Metody pomiarów geodezyjnych

  Znajomość metod pomiarów geodezyjnych, metod teledetekcyjnych i sprzętu do teledetekcji.

 • Inżynieria lądowa

  Dyscyplina inżynierska wykorzystywana w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, takich jak drogi, budynki i kanały.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Geodezja

  Dyscyplina naukowa, która łączy w sobie matematykę stosowaną i nauki o ziemi w celu pomiarów i przedstawiania Ziemi. Bada ona takie zjawiska, takie jak pola grawitacyjne, ruch biegunów i pływy.

 • Kartografia

  Badanie interpretacji elementów przedstawionych na mapach, środków i specyfikacji technicznych. 

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Topografia

  Graficzne przedstawienie cech powierzchni miejsca lub regionu na mapie, ze wskazaniem ich pozycji i wysokości.

 • Wyroby górnicze, budowlane i inżynieryjne

  Oferowane produkty w zakresie maszyn górniczych, budowlanych i inżynieryjnych, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Przeprowadzać obliczenia miernicze

  Dokonywać obliczeń i gromadzić dane techniczne w celu wyznaczenia korekt związanych z krzywizną Ziemi, korekt poprzecznych i zamknięć, przebiegu poziomów, azymutów, lokalizacji znaczników itp.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Kalibrować przyrządy geodezyjne

  Zapewniać dokładność pomiaru poprzez regulację wyposażenia pomiarowego.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Dokonywać pomiarów gruntu

  Przeprowadzać badania, aby określić lokalizację i cechy struktur naturalnych i sztucznych, zarówno na poziomie powierzchni, jak i pod ziemią i pod wodą. Obsługiwać elektroniczne urządzenia do pomiaru odległości i cyfrowe przyrządy pomiarowe.

 • Przygotowywać sprawozdanie geodezyjne

  Sporządzać sprawozdanie z badania zawierające informacje na temat granic nieruchomości, wysokości i głębokości terenu itp.

 • Wyznaczać granice

  Wyznaczenie granic nieruchomości przy użyciu urządzeń geodezyjnych.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Obsługiwać instrumenty pomiarowe

  Obsługa i regulacja przyrządów pomiarowych, takich jak teodolity i pryzmaty oraz innych elektronicznych narzędzi do pomiaru odległości.

 • Rejestrować wyniki pomiarów

  Gromadzić i przetwarzać dane opisowe przy użyciu dokumentów, takich jak szkice, rysunki i notatki.

 • Kalibrować przyrządy elektroniczne

  Korygować i regulować wiarygodność instrumentu elektronicznego poprzez pomiar wyników i porównywanie wyników z danymi dotyczącymi urządzenia referencyjnego lub zestawem standardowych wyników. Odbywa się to w regularnych odstępach czasu określonych przez producenta i przy użyciu urządzeń do wzorcowania.

 • Porównywać obliczenia miernicze

  Ustalanie dokładności danych poprzez porównywanie obliczeń z obowiązującymi normami.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Dokumentować operacje pomiaru

  Kompletować i składać wszystkie wymagane dokumenty administracyjne, operacyjne i techniczne związane z operacją pomiaru.

Source: Sisyphus ODB