Zawód inżynier geolog - hydrologia górnicza

Inżynierowie geolodzy z hydrologii górniczej badają dystrybucję, jakość i przepływ wody w celu utrzymania wyrobisk górniczych wolnych od immisji oraz zapewnienia odpowiedniej dostawy wody procesowej. Dostarczają i oceniają informacje, które chronią wody gruntowe i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

Umiejętności

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Analizować różne rodzaje wody

  Projektować otwory wiertnicze; pobierać próbki i analizować wody powierzchniowe i podziemne.

 • Sporządzać modele przepływu wód gruntowych

  Sporządzać modele przepływu wód gruntowych; analizować temperatury i charakterystyki wód podziemnych; identyfikować formacje geologiczne i wpływ człowieka.

 • Pośredniczyć w kontaktach ze specjalistami w danej dziedzinie przemysłu

  Nawiązać kontakty z inżynierami, geologami, hydrologami oraz hydrogeologami i innymi pracownikami sektora przemysłowego.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Badać wody gruntowe

  Przygotowywać i przeprowadzać badania w terenie w celu określenia jakości wód podziemnych. Analizować i interpretować mapy, modele i dane geograficzne. Tworzyć obraz wód powierzchniowych i zanieczyszczenia gruntów. Składać sprawozdania na temat kwestii związanych ze składowiskami, np. zanieczyszczenia obszaru spowodowane przez produkty spalania węgla.

 • Oceniać wpływ działalności związanej z wodami gruntowymi na środowisko

  Oceniać wpływ na środowisko działalności związanej z pozyskiwaniem wody gruntowej i w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi.

 • Opracowywać mapy tematyczne

  Korzystanie z różnych technik, takich jak tworzenie map wyboru i map symetrycznych w celu opracowywania map tematycznych w oparciu o informacje geoprzestrzenne, z wykorzystaniem programów komputerowych.

 • Identyfikować problemy związane z systemem informacji geograficznej

  Uwypuklać problemy związane z systemem informacji geograficznej, które wymagają szczególnej uwagi. Regularne składać sprawozdania na temat tych kwestii i ich rozwoju.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Oceniać wpływ działalności przemysłowej

  Analizować dane w celu oszacowania wpływu działalności przemysłowej na dostępność zasobów i jakość wód podziemnych.

 • Sporządzać sprawozdania w oparciu o dane systemu informacji geograficznej

  Korzystać z odpowiednich systemów informacji geograficznej w celu tworzenia sprawozdań i map opartych na informacjach geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

Source: Sisyphus ODB