Zawód inżynier hydroenergetyk

Inżynierowie hydroenergetycy badają, projektują i planują budowy obiektów wytwarzających energię elektryczną z przepływu wody. Szukają oni optymalnych lokalizacji, przeprowadzają testy i próbują wykorzystać różne materiały w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Inżynierowie hydroenergetycy opracowują strategie na rzecz bardziej wydajnej produkcji energii i analizują skutki dla środowiska.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Efektywność energetyczna

  Zakres informacji dotyczących ograniczania zużycia energii. Obejmują one obliczanie zużycia energii, zapewnianie certyfikatów i środków wsparcia, oszczędność energii poprzez zmniejszenie popytu, zachęcanie do efektywnego korzystania z paliw kopalnych oraz promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Technologie energetyki odnawialnej

  Różne rodzaje źródeł energii, których nie można wyczerpać, takie jak wiatr, słońce, woda, biomasa i energia z biopaliw. Różne technologie wykorzystywane do wdrażania tych rodzajów energii w coraz większym stopniu, takie jak turbiny wiatrowe, zapory hydroelektryczne, fotowoltaika i skoncentrowana energia słoneczna.

 • Zasady działania urządzeń elektronicznych

  Badania nad energią elektryczną, w szczególności elektronową, kontrolą oraz jej głównymi zasadami dotyczącymi układów scalonych i układów elektrycznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Przemiana energetyczna

  Procesy dotyczące energii w przypadku zmiany jej postaci z jednego stanu w drugi.

 • Oprogramowanie CAM

  Różne narzędzia do wspomaganego komputerowo wytwarzania (CAM) do sterowania maszynami i narzędziami maszynowymi w tworzeniu, modyfikowaniu, analizowaniu lub optymalizacji w ramach wytwarzania elementów roboczych.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa energii elektrycznej

  Zgodność ze środkami bezpieczeństwa, które muszą zostać podjęte podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji konstrukcji i wyposażenia, działających przy wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa, procedury obsługi urządzeń i działania prewencyjne.

 • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo

  Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu tworzenia, modyfikowania, analizy lub optymalizacji projektu.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Promować innowacyjne projekty infrastrukturalne

  W trakcie całej koordynacji projektu inżynieryjnego promować rozwój innowacyjnej i zrównoważonej infrastruktury zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Korzystać z oprogramowania CAD

  Używać systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Analizować zasady inżynieryjne

  Analizować zasady, które należy wziąć pod uwagę przy projektach inżynieryjnych, takie jak funkcjonalność, powtarzalność, koszty i inne zasady.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Sporządzać projekty

  Sporządzać specyfikacje maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych. Określać używane materiały i wymiary elementów. Prezentować produkt pod różnymi kątami i z różnych punktów widzenia.

 • Projektować systemy elektroenergetyczne

  Budowa elektrowni, systemów dystrybucji oraz systemów i linii przesyłowych w celu uzyskania energii i nowych technologii tam, gdzie jest to konieczne. Korzystanie z zaawansowanych technologicznie urządzeń, prowadzenie badań, konserwacji i napraw w celu utrzymania funkcjonowania tych systemów. Dalsze projektowanie i planowanie budowy wszelkiego rodzaju budynków.

 • Korzystać z oprogramowania CAM

  Korzystać z programów do komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) do sterowania maszynami i narzędziami maszyn przy tworzeniu, modyfikowaniu, analizowaniu lub optymalizacji w procesach wytwarzania przedmiotów obrabianych.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

Source: Sisyphus ODB