Zawód inżynier inżynierii środowiska - melioracje

Inżynierowie inżynierii środowiska (melioracje) projektują i budują systemy odwadniania kolektorów i systemów deszczowych. Oceniają oni możliwości projektowania systemów odwadniania, które spełniają wymogi przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami oraz normami i politykami w zakresie ochrony środowiska. Inżynierowie inżynierii środowiska (melioracje) wybierają najbardziej optymalny system odwadniania, aby zapobiegać powodziom, kontrolować nawadnianie i bezpośrednie odprowadzanie ścieków ze źródeł wody.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Sprzęt do usuwania skutków powodzi

  Eksploatacja niezbędnych narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w działaniach związanych ze szkodami powodziowymi i środkami zaradczymi, takich jak wypompowywanie wody z zalanych nieruchomości.

 • Ciecz hydrauliczna

  Różne rodzaje, właściwości i zastosowania płynów hydraulicznych używanych w procesach obróbki metali, takich jak kucie i formowanie, składających się z olejów mineralnych i wody.

 • Rodzaje rurociągów

  Znajomość różnych rodzajów rurociągów i ich różnych zastosowań. Rozróżnienie rurociągów używanych do transportu towarów na krótkie i duże odległości oraz znajomość ich systemów podawczych.

Umiejętności

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Projektować systemy studzienek odpływowych

  Projektować systemy, które można znaleźć w obiektach mieszkalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej, takich jak ulice i dachy budynków użyteczności publicznej, a których zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wody z tych obszarów. Służą one jako pomoc w usuwaniu skutków powodzi, usuwaniu deszczu i minimalizowaniu ryzyka silnych sztormów, a następnie w transportowaniu nieoczyszczonej wody do otoczenia.

 • Dokonywać oględzin obszaru w celu instalacji rurociągu

  Dokonywać oględzin różnych obszarów, takich jak obszary lądowe lub morskie, w celu planowania i budowy infrastruktury rurociągowej.

 • Rozważać wpływ właściwości materiałów na przepływ przez rurociąg

  Uwzględniać cechy charakterystyczne materiałów w celu zapewnienia ciągłości przepływu w gazociągach. Przewidywać gęstość materiałów przy projektowaniu rurociągów lub codziennej konserwacji infrastruktury rurociągowej.

 • Analizować możliwości poprowadzenia tras w ramach projektów budowy rurociągów

  Analizować możliwości poprowadzenia tras w ramach rozwijanych projektów budowy rurociągów. Upewniać się, że brane są pod uwagę kluczowe elementy, takie jak środowisko, cechy lokalizacji, cel i inne elementy. Analizować najlepsze możliwości poprowadzenia tras przy jednoczesnym dążeniu do zachowania równowagi między wymaganiami budżetu i jakości.

 • Identyfikować ryzyko powodziowe

  Wskazywać obszary najbardziej zagrożone powodziami, takie jak okolice rzek, jak również zdarzenia, które mogłyby spowodować powodzie, takie jak zmiany pogody.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Sporządzać projekty techniczne rurociągów

  Projektować infrastrukturę rurociągów z uwzględnieniem zasad inżynierii. Tworzyć schematy, dokonywać pomiarów na miejscu, określać materiały i przedstawiać funkcjonalne propozycje ich budowy.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi infrastruktury rurociągowej

  Upewnić się, że spełniono wymagania przepisów dotyczących eksploatacji rurociągów. Zapewniać zgodność infrastruktury rurociągowej z wymogami prawnymi oraz z przepisami regulującymi transport towarów rurociągami.

 • łagodzić wpływ projektów dotyczących budowy rurociągów na środowisko

  Dążyć do złagodzenia potencjalnych skutków, jakie rurociągi i przewożone przez nie towary mogą mieć dla środowiska. Inwestować czas i zasoby w rozważanie oddziaływania rurociągu na środowisko, działań, które można podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego, oraz potencjalnego zwiększenia kosztów projektu.

Source: Sisyphus ODB