Zawód inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

Inżynierowie inżynier inżynierii środowiska (oczyszczanie miast i gospodarka odpadami) projektują procesy, obiekty i sprzęt wykorzystywany w zbieraniu, przetwarzaniu i dystrybucji odpadów. Badają normy środowiskowe oraz polityki w celu optymalizacji procedur przetwarzania odpadów i zapewnienia minimalnego obciążenia środowiska poprzez analizę i klasyfikację przetworzonych odpadów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Właściwości odpadów

  Wiedza fachowa w zakresie różnych typów, wzorów chemicznych i innych właściwości odpadów stałych, płynnych i niebezpiecznych.

 • Rynek energii

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią, metody i praktyki w zakresie handlu energią oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Produkty odpadowe i ze złomu

  Oferowane produkty odpadowe i ze złomu, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Monitorować zmiany w przepisach

  Monitorować zmiany zasad, procedur i przepisów oraz określać, w jaki sposób mogą one wpłynąć na organizację, aktualne operacje lub konkretny przypadek bądź sytuację.

 • Opracowywać procedury gospodarowania odpadami

  Opracowywanie urządzeń, metod i procedur, które mogą być stosowane w różnych rodzajach sprzętu do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w celu poprawy efektywności procesów gospodarowania odpadami, zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami.

 • Opracowywać strategie gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne

  Opracowywać strategie mające na celu zwiększenie efektywności, z jaką zakład przetwarza, transportuje i unieszkodliwia odpady inne niż niebezpieczne, takich jak opakowania, tekstylia, złom, gruz i papier.

 • Oceniać wpływ na środowisko

  Monitorowanie wpływu na środowisko i przeprowadzanie ocen w celu określenia i ograniczenia ryzyka środowiskowego organizacji przy uwzględnieniu kosztów.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Doradzać w kwestii procedur gospodarowania odpadami

  Doradzanie organizacjom w sprawie wdrażania przepisów dotyczących odpadów oraz w sprawie strategii poprawy gospodarowania odpadami i ograniczania ich powstawania w celu poprawy zrównoważonych pod względem środowiskowym praktyk i świadomości ekologicznej.

 • Prowadzić dokumentację w zakresie gromadzenia odpadów

  Prowadzić dokumentację tras zbierania odpadów, harmonogramów oraz rodzajów i ilości zbieranych odpadów.

 • Opracowywać strategie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

  Opracowywać strategie mające na celu zwiększenie wydajności przetwarzania, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów, takich jak odpady radioaktywne, chemikalia i elektronika.

Source: Sisyphus ODB