Zawód inżynier inżynierii środowiska

Inżynierowie inżynierii środowiska integrują środki środowiskowe i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu projektów o różnym charakterze. Ich celem jest ochrona zasobów naturalnych i terenów przyrodniczych. Współpracują z inżynierami z innych dziedzin w celu nakreślenia wszystkich skutków, jakie projekty te mogą mieć w celu opracowania sposobów ochrony zasobów naturalnych, zapobiegania zanieczyszczeniu i wdrożenia środków sanitarnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy regulujące substancje

  Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin, np. rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

 • Ochrona radiologiczna

  Środki i procedury stosowane w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom

  Procesy wykorzystywane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: środki ostrożności w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, procedury zwalczania zanieczyszczeń i związane z nimi urządzenia oraz możliwe środki ochrony środowiska.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Zdrowie publiczne

  Zasady zdrowia i chorób dotykających populację, w tym środki promocji zdrowia i profilaktyki oraz opieki społecznej i podstawowej.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Wyroby górnicze, budowlane i inżynieryjne

  Oferowane produkty w zakresie maszyn górniczych, budowlanych i inżynieryjnych, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Inżynieria środowiska

  Zastosowanie teorii oraz zasad naukowych i inżynieryjnych mających na celu poprawę środowiska i zrównoważonego rozwoju, takie jak ekologiczne zaspokajanie potrzeb bytowych (np. W postaci powietrza, wody i gleby) dla ludzi i innych organizmów, rekultywacja środowiska w przypadku zanieczyszczenia, rozwój zrównoważonej energetyki oraz lepsze gospodarowanie odpadami i metody ograniczania ich ilości.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Inżynieria lądowa

  Dyscyplina inżynierska wykorzystywana w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, takich jak drogi, budynki i kanały.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Przepisy dotyczące zanieczyszczeń

  Znajomość przepisów europejskich i krajowych dotyczących ryzyka zanieczyszczenia.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Doradzać w kwestii naprawy szkód w środowisku

  Doradzać w zakresie opracowywania i wdrażania działań mających na celu usuwanie ze środowiska źródeł zanieczyszczenia i skażenia.

 • Analizować dane środowiskowe

  Analizować dane dotyczące korelacji między działalnością człowieka a wpływem na środowisko.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Przetwarzać wnioski składane przez klientów zgodnie z rozporządzeniem (WE) REACH nr 1907/2006

  Odpowiadać na wnioski konsumentów prywatnych zgodnie z rozporządzeniem REACH 1907/2006, zgodnie z którym zawartość substancji chemicznych wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powinna być minimalna. Doradzać klientom, jak postępować i chronić się, jeśli obecność SVHC jest wyższa niż oczekiwano.

 • Przeprowadzać ankiety środowiskowe

  Przeprowadzać ankiety w celu zbierania informacji do analizy i zarządzania ryzykiem środowiskowym w organizacji lub w szerszym kontekście.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Przestrzegać przepisów dotyczących materiałów zabronionych

  Przestrzegać przepisów dotyczących zakazu stosowania metali ciężkich w stopach lutowniczych, środkach zmniejszających palność w tworzywach sztucznych oraz plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych i instalacjach wiązek przewodów zgodnie z dyrektywami UE RoHS/WEEE i chińskimi przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Rozwiązywać problemy związane ze zdrowiem publicznym

  Promować zdrowe praktyki i zachowania w celu utrzymania zdrowych populacji.

 • Opracowywać strategie naprawy szkód w środowisku

  Opracowywanie strategii usuwania zanieczyszczeń z gleby, wód gruntowych, wód powierzchniowych lub osadów, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące rekultywacji środowiska i dostępne technologie.

 • Przeprowadzać audyty środowiskowe

  Używać sprzętu do pomiaru różnych parametrów środowiskowych, aby zidentyfikować problemy środowiskowe i zbadać sposoby ich rozwiązania. Przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami ochrony środowiska.

Source: Sisyphus ODB