Zawód inżynier inżynierii materiałowej

Inżynierowie inżynierii materiałowej badają i projektują nowe lub ulepszone materiały dla zróżnicowanej liczby zastosowań. Analizują oni skład materiałów, prowadzą eksperymenty i opracowują nowe materiały na potrzeby specyficznych dla przemysłu zastosowań, które mogą przybierać różną postać: kauczuk, tekstylia, szkło, metale i chemikalia. Doradzają przedsiębiorstwom w zakresie oceny szkód, zapewniania jakości materiałów oraz recyklingu materiałów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Materiały kompozytowe

  Właściwości różnych materiałów opracowanych w laboratorium, ich zastosowanie w podziale na rodzaje produktów i sposoby ich wytwarzania.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Materiały termoplastyczne

  Rodzaje materiałów, których stan fizyczny zmienia się pod wpływem ciepła, a także szczególny sposób, w jaki materiały reagują na działanie ciepła.

 • Mechanika materiałowa

  Zachowanie ciał stałych poddanych obciążeniom i naprężeniom oraz metody obliczania tych obciążeń i naprężeń.

 • Materiałoznawstwo

  Dziedzina nauki i inżynierii, która bada nowe materiały na podstawie ich struktury, właściwości, syntezy i właściwości użytkowych w różnych celach, w tym wzrastającej ognioodporności materiałów budowlanych.

Umiejętności

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Opracowywać procedury testowania materiałów

  Opracowywać protokoły testowania we współpracy z inżynierami i naukowcami, aby umożliwić różnorodne analizy, takie jak analizy środowiskowe, chemiczne, fizyczne, termiczne, strukturalne, wytrzymałościowe lub analizy powierzchni w szerokim zakresie materiałów, takich jak metale, ceramika lub tworzywa sztuczne.

 • Obchodzić się z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się z chemikaliami i wybierać konkretne chemikalia dla określonych procesów. Być świadomym reakcji, jakie powstają w związku z ich łączeniem.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Badać próbki chemiczne

  Przeprowadzanie procedur badawczych na wcześniej przygotowanych próbkach substancji chemicznych, wykorzystując niezbędne wyposażenie i materiały. Badanie próbek chemicznych obejmujące czynności takie, jak odpipetowanie lub rozcieńczanie.

 • Testować materiały

  Badanie składu, właściwości i zastosowania materiałów w celu tworzenia nowych produktów i zastosowań. Badanie w warunkach normalnych i nadzwyczajnych.

 • Oceniać wpływ na środowisko

  Monitorowanie wpływu na środowisko i przeprowadzanie ocen w celu określenia i ograniczenia ryzyka środowiskowego organizacji przy uwzględnieniu kosztów.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Analizować procesy produkcyjne pod kątem ich udoskonalenia

  Analizować procesy produkcyjne prowadzące do udoskonaleń. Analizować w celu zmniejszenia strat produkcyjnych i ogólnych kosztów produkcji.

 • Przeprowadzać eksperymenty chemiczne

  Przeprowadzać eksperymenty chemiczne w celu testowania różnych produktów i substancji i wyciągania wniosków dotyczących wykonalności i odtwarzalności produktów.

 • Przewidywać ryzyko organizacyjne

  Analizować operacje i działania przedsiębiorstwa w celu oceny ich skutków i możliwego ryzyka oraz opracowywać odpowiednie strategie w celu rozwiązania tych problemów.

 • Włączać nowe produkty do procesu produkcji

  Pomagać w integracji nowych systemów, produktów, metod i komponentów na linii produkcyjnej. Dbać o to, by pracownicy produkcyjni byli odpowiednio przeszkoleni i przestrzegali nowych wymogów.

Source: Sisyphus ODB