Zawód inżynier lotów testowych

Inżynierowie lotów testowych pracują z innymi inżynierami systemów w celu szczegółowego zaplanowania testów i zapewnienia, że zainstalowane są systemy rejestracji dla wymaganych parametrów danych. Analizują dane zebrane podczas lotów próbnych i sporządzają sprawozdania dla poszczególnych faz badania i dla końcowego lotu testowego. Są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo operacji testowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Wspólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa lotniczego

  Zbiór przepisów i regulacji dotyczących lotnictwa cywilnego na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Zrozumienie przepisów mających na celu ochronę obywateli w lotnictwie cywilnym przez cały czas; upewnianie się, że operatorzy, obywatele i organizacje przestrzegają tych zasad.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Systemy sterowania lotem samolotów

  Znajomość ustawień, cech i sposobu działania systemów sterowania lotem statku powietrznego. Zarządzanie powierzchniami sterowania lotem, elementami sterowania w kokpicie, połączeniami i mechanizmami roboczymi niezbędnymi do sterowania kierunkiem lotu statku powietrznego. Obsługa mechanizmów kontrolnych silnika statku powietrznego w celu zmiany prędkości statku powietrznego.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

 • Meteorologia lotnicza

  Wiedza z zakresu meteorologii lotniczej służąca radzeniu sobie z wpływem pogody na zarządzanie ruchem lotniczym (ATM). Rozumienie, w jaki sposób gruntowne zmiany ciśnienia i temperatury na lotniskach mogą powodować wahania wiatru od przodu i tyłu oraz mogą powodować słabą widoczność. Znajomość meteorologii lotniczej może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na system ATM poprzez zmniejszenie zakłóceń i wynikających z tego problemów związanych z przepływem, utratą przepustowości i dodatkowymi kosztami.

Umiejętności

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Nadzorować pracę układów czujników i układów rejestracyjnych samolotu

  Nadzorować instalację czujników samolotu i systemów rejestrujących podczas testów w locie, aby upewnić się, że spełniają one wymagane parametry danych.

 • Obsługiwać dwukierunkowy system radiowy

  Używać radia, które może odbierać i przesyłać sygnały dźwiękowe, aby komunikować się z podobnymi radioodbiornikami na tej samej częstotliwości, takimi jak telefony komórkowe i krótkofalówki.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Planować próby w locie

  Sporządzać plan próby, opisując każdy lot testowy w celu pomiaru długości startu, prędkości wznoszenia, prędkości przeciągnięcia, zwrotności i zdolności lądowania.

 • Obsługiwać urządzenia radionawigacyjne

  Obsługiwać przyrządy radionawigacyjne, aby określić pozycję samolotu w przestrzeni powietrznej.

 • Zapewniać zgodność samolotu z przepisami

  Zapewniać zgodność wszystkich samolotów ze stosownymi przepisami oraz urzędowe dopuszczenie podzespołów wszystkich elementów i całego wyposażenia.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB