Zawód inżynier optoelektronik

Inżynierowie optoelektronicy opracowują i rozwijają systemy i urządzenia optoelektroniczne, takie jak czujniki UV, fotodiody i diody LED. Inżynieria optoelektroniczna łączy inżynierię optyczną z inżynierią elektroniczną w projektowaniu tych systemów i urządzeń. Prowadzą badania, przeprowadzają analizy, testują urządzenia i nadzorują badania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje przyrządów optycznych

  Posiadanie informacji o typach przyrządów optycznych i soczewek, takich jak mikroskopy i teleskopy, oraz o ich mechanice, elementach i właściwościach.

 • Urządzenia optoelektroniczne

  Urządzenia, systemy i komponenty elektroniczne posiadające funkcje optyczne. Te urządzenia oraz komponenty mogą obejmować elektrycznie zasilane źródła światła, takie jak diody LED i diody laserowe, komponenty, które mogą przekształcać światło w elektryczność, takie jak ogniwa słoneczne lub fotowoltaiczne, bądź urządzenia, które mogą elektronicznie manipulować i sterować światłem.

 • Współczynnik refrakcji

  Współczynnik refrakcji lub mocy optycznej to stopień, do którego układ optyczny, taki jak soczewka, odchyla światło w sposób zbieżny lub rozbieżny. Soczewki rozbieżne mają ujemny współczynnik refrakcji, podczas gdy soczewki zbieżne mają dodatni współczynnik refrakcji.

 • Optyka

  Nauka, która bada elementy i reakcję światła.

 • Właściwości szkła optycznego

  Charakterystyka szkła optycznego, taka jak współczynnik załamania światła, rozproszenie i właściwości chemiczne.

 • Elementy optyczne

  Części składowe i materiały niezbędne do budowy przyrządów optycznych, takie jak soczewki i oprawki.

 • Schematy elektryczne

  Odczytywanie i rozumienie schematów układów przedstawiających połączenia między urządzeniami, takimi jak połączenia elektryczne i sygnałowe.

 • Normy dotyczące sprzętu elektronicznego

  Krajowe i międzynarodowe normy i przepisy dotyczące jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania i wytwarzania sprzętu elektronicznego i jego komponentów, takich jak półprzewodniki i płytki obwodów drukowanych.

 • Inżynieria optyczna

  Dyscyplina podrzędna w zakresie inżynierii, która dotyczy rozwoju instrumentów i zastosowań optycznych, takich jak teleskopy, mikroskopy, obiektywy, lasery, kanały światłowodowe i systemy obrazowania.

 • Proces wytwarzania wyrobów optycznych

  Proces i różne etapy wytwarzania produktu optycznego, od projektu i prototypowania do przygotowania elementów optycznych i soczewek, montażu urządzeń optycznych oraz pośredniego i końcowego badania produktów optycznych i ich części składowych.

 • Optoelektronika

  Dziedzina elektroniki i optyki zajmująca się badaniem i wykorzystaniem urządzeń elektronicznych wykrywających i kontrolujących światło.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Normy dotyczące sprzętu optycznego

  Krajowe i międzynarodowe normy i przepisy dotyczące jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania i wytwarzania wyposażenia optycznego, w tym materiałów optycznych, elementów optycznych, układów optycznych, urządzeń okulistycznych, urządzeń optomechanicznych, optycznych urządzeń pomiarowych, sprzętu fotograficznego i sprzętu optoelektronicznego.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Przyrządy optyczne

  Właściwości i zastosowanie przyrządów optycznych, takich jak urządzenie do pomiaru soczewek, w celu określenia indeksu refrakcji soczewek takich jak okulary.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

Umiejętności

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów optycznych

  Opracowywać procedury przeprowadzania testów, aby umożliwić wykonywanie różnych analiz systemów, produktów i podzespołów optycznych.

 • Projektować prototypy wyrobów optycznych

  Projektowanie i rozwój prototypów produktów i komponentów optycznych przy użyciu technicznego oprogramowania do rysowania.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów elektronicznych

  Opracowywać protokoły testowania, aby umożliwić różnorodne analizy systemów elektronicznych, produktów i komponentów.

 • Testować elementy optyczne

  Testować układy optyczne, produkty i komponenty za pomocą odpowiednich metod testowania optycznego, takich jak promieniowanie osiowe i promieniowanie ukośne.

 • Opracowywać modele układów optycznych

  Modelować i symulować systemy, produkty i podzespoły optyczne przy użyciu oprogramowania do projektów technicznych. Oceniać wykonalność produktu i badać parametry fizyczne w celu zapewnienia pomyślnego przebiegu produkcji.

 • Obsługiwać precyzyjne urządzenia pomiarowe

  Mierzyć rozmiar obrabianego detalu podczas sprawdzania i znakowania, aby sprawdzić, czy jest ona standardowa, używając dwu- i trójwymiarowego precyzyjnego sprzętu pomiarowego, takiego jak suwmiarka, mikrometr i przyrząd pomiarowy.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

Source: Sisyphus ODB