Zawód inżynier rybactwa

Inżynierowie rybactwa zapewniają doradztwo w zakresie zasobów rybnych i ich siedlisk. Zarządzają modernizacją działalności połowowej na obszarach przybrzeżnych i dostarczają rozwiązań usprawniających. Inżynierowie rybactwa opracowują plany i polityki w zakresie zarządzania rybołówstwem. Mogą oni udzielać porad w sprawie chronionych gospodarstw rolnych i zasobów ryb dziko żyjących.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Identyfikacja i klasyfikacja ryb

  Procesy umożliwiające identyfikację i klasyfikację ryb.

 • Przepisy dotyczące rybołówstwa

  Badanie i analiza różnych podejść do zarządzania rybołówstwem z uwzględnieniem traktatów międzynarodowych i norm branżowych w celu analizy przepisów dotyczących zarządzania rybołówstwem. 

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Polityka wodna

  Dobre zrozumienie polityk, strategii, instytucji i regulacji dotyczących wody.

 • Zarządzanie rybołówstwem

  Zasady, metody i sprzęt stosowane w zarządzaniu populacją, stosowane do połowów: koncepcja połowu, przyłów, nakład połowowy, maksymalny podtrzymywalny połów, różne metody pobierania próbek i sposób wykorzystania pobranego materiału.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii naprawy szkód w środowisku

  Doradzać w zakresie opracowywania i wdrażania działań mających na celu usuwanie ze środowiska źródeł zanieczyszczenia i skażenia.

 • Badać migracje ryb

  Prowadzić badania migracji i przemieszczania się ryb, biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe, takie jak wpływ zasolenia wody.

 • Wspierać pracowników zatrudnionych w sektorze rybołówstwa w podnoszeniu kwalifikacji

  Wspierać współpracowników w osiąganiu postępów w pracy, poszerzając ich fachową wiedzę w zakresie wykonywanych zadań.

 • Doradzać w kwestii ochrony gleby i wody

  Doradzać w kwestii skutków praktyk zarządzania glebą i wodą w kontrolowaniu utraty zanieczyszczeń, wymywaniu azotanów i ograniczaniu erozji gleby.

 • Stosować zasady biologii ryb przy zarządzaniu zasobami rybnymi

  Zarządzanie zasobami rybnymi poprzez zastosowanie określonych technik opartych na biologii rybołówstwa.

 • Oszacowywać stan zasobów rybnych

  Rozpoznawać podstawowe dane biologiczne w celu oszacowania stanu łowiska. Rozpoznawać złapane gatunki poprzez prostą obserwację i porównywać liczebność i wielkość połowów z tymi z poprzednich okresów.

 • Przygotowywać sprawozdanie geodezyjne

  Sporządzać sprawozdanie z badania zawierające informacje na temat granic nieruchomości, wysokości i głębokości terenu itp.

 • Przetwarzać zgromadzone dane pomiarowe

  Analizować i interpretować dane pomiarowe uzyskiwane z wielu różnych źródeł, np. badania satelitarne, zdjęcia lotnicze i laserowe systemy pomiarowe.

 • Analizować cele biznesowe

  Badać dane zgodnie ze strategiami i celami biznesowymi oraz tworzyć krótko- i długoterminowe plany strategiczne.

 • Oceniać potencjał produkcyjny obszaru

  Oceniać potencjał produkcyjny obszaru. Oceniać zasoby troficzne, zalety i ograniczenia obszaru naturalnego.

 • Gromadzić informacje przed przystąpieniem do pomiarów

  Przed przystąpieniem do pomiarów gromadzić informacje na temat nieruchomości i jej granic poprzez przeszukiwanie aktów prawnych, rejestrów ankiet i tytułów prawnych do ziemi.

 • Oceniać stan zdrowia ryb

  Określać stan ryb i przygotowywać je do bezpiecznego wykonania zabiegów.

 • Opracowywać uzasadnienia biznesowe

  Zbieranie istotnych informacji w celu opracowania dobrze zorganizowanego i ustrukturyzowanego dokumentu dokumentu, który zapewni prawidłowy przebieg realizacji danego projektu.

 • Udzielać porad osobom zarządzającym wylęgarniami

  Udzielać porad dotyczących instalacji i prawidłowego funkcjonowania wylęgarni.

 • Kontrolować ikrę

  Kontrolować ikrę. Za pomocą strzykawki ssącej usuwać martwe, nieopłacalne i niekolorowe jaja.

 • Monitorować produkcję w wylęgarni

  Monitorowanie i utrzymywanie produkcji wylęgarni, monitorowanie zapasów i przemieszczeń.

Source: Sisyphus ODB