Zawód inżynier sprzętu komputerowego

Inżynierowie sprzętu komputerowego projektują i opracowują systemy i elementy sprzętu komputerowego, takie jak obwody, modemy i drukarki. Opracowują plany działania i rysunki montażowe, opracowują i testują prototypy i nadzorują proces produkcji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Płytki obwodu drukowanego

  Płytki obwodu drukowanego (PCB) są elementami o zasadniczym znaczeniu dla prawie wszystkich urządzeń elektronicznych. Składają się one z cienkich płytek lub substratów, na których umieszcza się elementy elektroniczne, takie jak mikroczipy. Elementy elektroniczne są elektrycznie połączone przewodowo za pomocą ścieżek przewodzących i podkładek.

 • Technologia komputerowa

  Komputery, sieci komputerowe oraz inne technologie i sprzęt informatyczny, które mogą przechowywać, wyszukiwać, przesyłać i przetwarzać dane.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Inżynieria komputerowa

  Dyscyplina inżynierska łącząca informatykę z inżynierią elektryczną w celu opracowywania sprzętu komputerowego i oprogramowania. Inżynieria komputerowa zajmuje się elektroniką, projektowaniem oprogramowania oraz integracją sprzętu i oprogramowania.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Architektury sprzętowe

  Projekty określające fizyczne komponenty sprzętu i ich wzajemne połączenia.

 • Części sprzętu komputerowego

  Zasadnicze elementy składające się na układ sprzętowy, takie jak wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), czujniki kamery, mikroprocesory, pamięci, modemy, baterie i ich wzajemne połączenia.

 • Platformy sprzętowe

  Właściwości konfiguracji sprzętu wymaganego do przetwarzania oprogramowania użytkowego.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Zagrożenia środowiskowe

  Zagrożenia dla środowiska związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, jądrowymi, radiologicznymi i fizycznymi.

 • Materiały do produkcji sprzętu komputerowego

  Właściwości, zastosowania i oddziaływanie na środowisko materiałów wykorzystywanych do opracowywania sprzętu komputerowego.

 • Metody testowania sprzętu komputerowego

  Procesy, w których testowane są elementy sprzętowe lub systemy, takie jak test systemu (ST), bieżący test niezawodności (ongoing reliability test, ORT) oraz badanie w obwodzie pomiarowym (in-circuit, ICT).

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Opracowywać modele sprzętu komputerowego

  Modelować i symulować sprzęt komputerowy przy użyciu oprogramowania do projektów technicznych. Oceniać wykonalność produktu i badać parametry fizyczne w celu zapewnienia pomyślnego przebiegu produkcji.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Przestrzegać przepisów dotyczących materiałów zabronionych

  Przestrzegać przepisów dotyczących zakazu stosowania metali ciężkich w stopach lutowniczych, środkach zmniejszających palność w tworzywach sztucznych oraz plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych i instalacjach wiązek przewodów zgodnie z dyrektywami UE RoHS/WEEE i chińskimi przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Projektować sprzęt komputerowy

  Projektować i rozwijać nowe systemy i podzespoły sprzętu komputerowego. Sporządzać projekty i rysunki montażowe wskazujące sposób wytwarzania sprzętu komputerowego.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Testować sprzęt komputerowy

  Testować systemy i podzespoły sprzętu komputerowego przy użyciu odpowiednich urządzeń i metod badawczych, takich jak test systemu (ST), ciągły test niezawodności (ORT) oraz test obwodu (ICT). Monitorować i oceniać wyniki systemu i w razie potrzeby podejmować działania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

Source: Sisyphus ODB